Rialc
Rao 175.13

            Lleonard de Sors


    1      Per vos matur desliberacio
    2      de mes amar algun’altre qu’a mi;
    3      per vos m’atur dir qu’aia feta ffi
    4      de libertat fer obbligacio.

    5      Pus qu’els meus hulls ha plagut tant lo veure
    6      els altres senys quant han sentit en vos,
    7      que no·s pot dir ni par obre de creure
    8      belless’ab seny estar en cors donos;
    9      per vos matur d’aquell’opinio
    10     qu’abans que us ves yo seguir proposi;
    11     per vos m’atur dir qu’aia feta ffi
    12     de libertat ffer obligacio.

    13     Tants son los mals que pas dins en ma pensa,
    14     per voler molt a qui m’o graex poch,
    15     que ia mon seny en tals fets no dispensa,
    16     per be que·l grat, en sen amoros foch.
    17     Per vos m’atur creure seny ni raho,
    18     Si be ’n tal cas molt poch ha los cregui;
    19     per vos m’atur dir qu’aia feta ffi
    20     de libertat fer obligacio.

    21     Yo prech a Deu que us ne do conexença,
    22     pus qu’en tot l’als sol un istant no us fall,
    23     per que·ls serueys no tengau per offença
    24     haver per bo si dir que us ham no call
    25     per vos m’atur, sens metre y questio,
    26     e no fiu tant quant amar comensi;
    27     per vos m’atur dir qu’aia feta ffi
    28     de libertat fer obligacio.

    29     Ffi del que pens, no pos condicio
    30     que no us am mes que may nagun ami,
    31     per que m’atur dir qu’aia feta ffi
    32     de libertat fer obligacio.

 

 

 

Ed. Mariano Baselga y Ramírez, El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, Gasca, 1896, p. 118. — Rev. Rialc.

Ms.: P.

 

Incipitario di Lleonard de Sors
Indice degli autori

Rialc