Rialc
Rao 164.4

            Jordi de Sant Jordi


    1      D’aver lo nom e lo dret tall d’aymia
    2      cert paucas son que·l pusquen be mostrar
    3      si com vos fayts, dona, per triunfar:
    4      bell’ab cors bell, linda sens maestria.
    5      Ben aya Dieu, qui mandech a Natura
    6      que us formas tal que vos degues servir,
    7      e dar lausor, duptar e cartenir;
    8      per que bendich mon Dieu e ma ventura.

    9      Que·l vostre gest mostra tan gran valia
    10     que tot lo mon devets senyorejar;
    11     e pren li·n mal a la que vol estar
    12     apres de vos per far vos companyia,
    13     e mes que mes la de xiqua statura.
    14     E als amadors eu los vull desmentir:
    15     que no·s tan[y] ço d’aymia ne·s deu dir
    16     si com fayts vos per conpas o dreytura.

    17     Alguns diran qu’eu ay dit gran follia
    18     per ço com vull lo cor d’altre jutgar,
    19     car xascun met son poder en amar
    20     ffemna de s’aut, quina que·s vol que sia.
    21     Eu dich que be, mas que fan oradura
    22     dir nom de rey al vassall que no u mir;
    23     car vos mostrats que us devon obesir
    24     li gran e·l pauch, miran vostra figura.

    25     Si com l’astors ha dreyta senyoria
    26     dessus lo poch esmirle sens comptar,
    27     havets dreyt vos de tot cor subjugar
    28     de leys qu’eu dich cent tants per milloria;
    29     perque defall per conexença pura
    30     aycell qui dits al jaspi clar safir
    31     ne la del camp rosella flor de lir,
    32     car Dieu no·ns fech a tots d’una factura.

    33     Enquer diran dones per quina via
    34     hay heu volgut de tal rayso parlar,
    35     en que, per Deu, me·n pert un bon callar,
    36     que suy petits e curts d’alfisomia.
    37     Eu los atorch: mala dona procura
    38     perque de l’hom se deu ensenyorir.
    39     Vos ets senyors, eu servents; al no quir:
    40     per qu’es a me l’avol, tal no fa cura.

    41     Reyna d’onor, tots homs qui be figura
    42     vostre bell cors pora ben presomir
    43     c’avets los gets d’aymia, sens mentir,
    44     e que de cert lo prets en vos s’atura.

    45     A, donas prous, qu’ayats bona ventura!
    46     Per ço qu’ay dit no·m vullats malesir,
    47     car molts de bens fan hun fayt enrequir:
    48     aysi per vos ley qu’eu ham se·n mellura.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer e Lola Badia, Les poesies de Jordi de Sant Jordi, cavaller valencià del segle XV, València, Tres i Quatre, 1984, con alcuni ritocchi introdotti nell’ed. Donatella Siviero: Jordi de Sant Jordi, L’amoroso cerchio. Poesie dell’ultimo trovatore, Milano-Trento, Luni («Biblioteca medievale»), 1997, e ivi giustificati.

 

Incipitario di Jordi de Sant Jordi
Indice degli autori

Rialc