Rialc
Rao 74.1

            Jaume Gassull


    1      Ab tot que tant, ab tan autentics actes
    2      parlant de vos, l’Escriptura sagrada
    3      mostre tots jorns les cedes i els contractes
    4      ab que fermas ab Jesus aquells pactes
    5      que en grau tan alt vos han aposentada,

    6      no vull per ço callar la santa vida
    7      que vos tingues, de gracies tan plena,
    8      ni menys los dons de gloria infinida
    9      ab que tostemps vos ha Deu favorida,
    10     santa excellent, Maria Magdalena!

    11     Per ço us suplic que, sots vostre guiatge,
    12     el que vull dir tinga segur passatge.

    13     Si en aquest mon naixques de sang preclara,
    14     plena de bens de natura i fortuna,
    15     i, pels engans que l’enemic prepara,
    16     a la virtut faltas un poc la cara,
    17     d’aquell seguint la sua llei comuna,

    18     puix que sabes aixi tornar a ralla,
    19     del cami dret trobant la dreta senda,
    20     no es pora dir per vos que fesseu falla,
    21     puix que bastas a fer portar gramalla
    22     al gran Satan en perdre vostra renda;

    23     car major be es saber se retraure,
    24     que no es lo mal de la culpa del caure.

    25     I aixi vixques per gran temps i molts dies
    26     ab llibertat, un poc a regna solta,
    27     fins que, venint lo verdader Messies
    28     i als desviats mostrant les dretes vies,
    29     feia donar al seu regne la volta.

    30     I vos oint sa gloriosa fama,
    31     miracles grans i obres tan eletes,
    32     l’Esperit Sant, que els bons desigs inflama,
    33     encengue prest del vostre cor la flama,
    34     tocant d’aquell les anelles secretes.

    35     I, perque mes tal desig se descobra,
    36     no tardas molt en posar lo per obra.

    37     Ans, menyspreant la pratica mundana,
    38     en lo secret delliberas servir lo.
    39     Mirant lo mon ab quins engans engana,
    40     tant aumenta en vos aquesta gana
    41     que mai folgas fins que pogues oir lo.

    42     Perque el desig, quan d’amor s’acompanya,
    43     es un corco que menja i rosega
    44     lo pensament i el cor, ab pena estranya,
    45     que tot instant li sembla que li danya,
    46     puix al que vol li par que nunca hi plega;

    47     quant mes oir i veure coses bones,
    48     que es molt comu, majorment en les dones!

    49     Vos lo miras ab cara vergonyosa,
    50     i Ell vos mira ab ulls misericordes,
    51     del qual mirar estigues temerosa.
    52     Mas, poc apres, restas molt gloriosa,
    53     puix que los dos no fos en res discordes;

    54     car vos merce, mirant, li demanaveu,
    55     i Deu perdo, mirant, vos atorgava.
    56     Puix per amor ad Ell vos afermaveu,
    57     tan promptament trobas lo que cercaveu
    58     que fon senyal que Deu tambe us amava·

    59     I, puix dels mals per Ell fes almoneda,
    60     paga us tantost ab consemblant moneda.

    61     No hi anas vos aixi com van aquelles
    62     que sols hi van per ser vistes i veure,
    63     mas per oir les altes maravelles;
    64     les quals, ab tot que en vos fossen novelles,
    65     no us oblidas en oir les lo creure.

    66     Tostemps estant molt devota i atenta,
    67     tant del Senyor vos altaven les noves,
    68     que vos de vos estigues descontenta,
    69     i, desitjant esser de Deu parenta,
    70     fes i desfes, dins vos, contres i proves.

    71     D’on fon, l’anar a tan santa audiencia,
    72     pedra de toc de vostra consciencia.

    73     Oh, quins combats vostra anima sentia
    74     per los delits d’aquest mon miserable!
    75     Lo «no», lo «com», lo «be ho fare algun dia»,
    76     que son destorbs i empatxs ab que ens desvia,
    77     llaços, paranys i manyes del diable,

    78     vos lo deixas car mai aquell no es deixa,
    79     puix que sabes, estant presa i tancada,
    80     rompre i llimar de tal preso la reixa,
    81     tan fart lluitant ab ell, i ab vos mateixa,
    82     fins que mudas, a despit seu, posada.

    83     I per ço es dix que Deu tostemps ajuda
    84     a qui de mal en be es canvia i muda.

    85     Car la gran fe que tant en vos reposa,
    86     en lo convit vos fon segura mina;
    87     que, per la gent que estava dins enclosa,
    88     no us detingues, ni res vos feia nosa
    89     per arribar a aquella font divina.

    90     Ans, davant tots, fes tal obediencia
    91     ab cor contrit sens dir cosa neguna,
    92     que, prestament guanyada la sentencia
    93     per vostra part, ab tan gran excellencia,
    94     vos fes tantost delliure de fortuna

    95     qui us consella, sens dir mot ni paraula,
    96     cercar salut davall aquella taula.

    97     I ab foc d’amor fes una aigua estillada
    98     d’aquell record que el pensament vacilla:
    99     fon lo foguer la voluntat girada
    100    en lo menyspreu de la vida passada,
    101    i els alambins los ulis per on destilla;

    102    i els peus sagrats de Jesucrist, a soles
    103    los veixells son que tal aigua recullen,
    104    i ab ells ensems del trespol les rajoles;
    105    que fon mester li fossen tovalloles
    106    vostres cabells, segons quant se remullen.

    107    I aixi secas ab tan santa aigua cames,
    108    de tants pecats, soques, branques i rames.

    109    Aigua hi portas vos a la font de vida,
    110    i aigua en begues que us mata la set vostra;
    111    vingues alli malalta i entrestida;
    112    tornas vos ne alegra i ben guarida,
    113    segons tantost mostra la vostra mostra.

    114    Qui pora dir la gracia perfeta
    115    ni de quin goig degues vos alegrar vos,
    116    quan vos trobas, llavant a Deu, tan neta
    117    que no us resta una sola taqueta
    118    ab que el Satan pogues mes acusar vos?

    119    Oh, que gran be, que proxi no es pot percebre,
    120    saber aixi al diable decebre!

    121    Vostra dolor, la qual gens no cobrieu,
    122    ab los gemecs senyala vostra culpa;
    123    i els grans sospirs, mostrant que us penedieu,
    124    ab los grans plors a Jesus tant plaieu,
    125    que promptament davant tots vos desculpa;

    126    i al pensament que el fariseu tenia,
    127    volgue per vos, davant tothom, respondre,
    128    mostrant a tots que, puix vos absolia,
    129    i tal poder a Ell sois pertanyia,
    130    Ell hi pogue dispensar i dispondre.

    131    D’on mereixques, segons comprenc i jutge,
    132    que Deu vos fos procurador i jutge.

    133    No us desdenya Jesus, salvador nostre,
    134    ni mogue els peus perque vos no els tocasseu;
    135    ans, perque mes a tot lo mon se mostre
    136    que, sabent Ell lo secret del cor vostre,
    137    fon molt content que vos los hi besasseu.

    138    Per on podeu llevar per certa suma
    139    i tenir ferm per fer tal pressuposit:
    140    puix que Jesus te tal pratica i costuma,
    141    vol i li plau que el pecador presuma
    142    no ser fallat, puix tinga bon preposit.

    143    Ans, sens recel, a Ell pot acostar se
    144    qui vol, fogint, del diable llunyar se.

    145    Oh, pecadors! Com en aço contemple,
    146    qui sera aquell que per res desespere?
    147    Ple de merce trobam tostemps lo temple,
    148    i mes mirant aquest tan sant exemple
    149    i altres cent mil semblants al de sent Pere.

    150    Mai ab negu tingue Jesus discordia
    151    gran pecador, puix veja que es penida:
    152    promptament l’ou i Ell li mou la concordia,
    153    i el deixa ric de gran misericordia,
    154    la qual sol dar sens pes, mesura i mida.

    155    Per ço en la creu esta ab braços estesos,
    156    a demostrar que tots hi som compresos.

    157    Gira·s apres a vos, ab gest benigne,
    158    de vostres mals rompent los inventaris,
    159    i atorga us, ab un perdo condigne,
    160    remissio signada del seu signe,
    161    sense pagar segell ni secretaris.

    162    I per molt mes solemnitzar tal festa,
    163    davant tothom la increada Altesa,
    164    autoritzant una tan santa gesta,
    165    dix vos ab veu alegra, dolça i presta:
    166    «Io et tinc del tot, per tot i en tot remesa».

    167    I fon aço poblicar testimonis
    168    en prejoi del princep dels dimonis.

    169    I aixi restas ab Deu ja tan unida,
    170    puix que tan llest ab Ell passas lo compte,
    171    que, prest sumant l’entrada ab l’eixida,
    172    sens discrepar en neguna partida,
    173    vos difini a compte i a bescompte.

    174    Oh gran senyal del quant Deu vos honora!
    175    Que en poc espai vos feu fer tan gran canvi
    176    que mereixques esser mereixedora
    177    de canviar lo nom de pecadora,
    178    sens pagar gens interes del recanvi.

    179    Car hui lo mon tan gran santa us confessa,
    180    que us ne roman renom d’apostolessa.

    181    Seguint aixi vostra bona ventura,
    182    continuas en tan perfetes obres
    183    que, d’aquells bens que Fortuna procura,
    184    liberalment i ab molt diligent cura
    185    la major part ne repartia als pobres.

    186    Present l’acost i santa companyia
    187    d’aquells beneits apostols que portava,
    188    vos afillas ab la Verge Maria,
    189    tenint tostemps rombra sua per guia:
    190    vos la servis com de vos s’esperava.

    191    Car fon rao, puix son fill vos fon pare,
    192    fosseu tambe vos filla de sa mare.

    193    D’aqui avant, de amors tan estretes
    194    ab vos trava Jesus, redemptor nostre,
    195    i ab grans favors vos feu moltes bestretes,
    196    i, lo mes temps de les sues dietes,
    197    vos lo tingues tostemps per hoste vostre.

    198    I quan, per sort, d’aquell gens vos llunyaveu,
    199    ab un desig major que no es pot creure,
    200    esser present tostemps li desijaveu;
    201    i ab tan gran fam i basques lo cercaveu,
    202    com si james l’haguesseu pus a veure.

    203    Perque es molt cert que l’anima esta trista
    204    en perdre gens lo que amau de vista.

    205    Per vos guari Jesus vostra germana
    206    del mal secret, pel qual vivia trista
    207    per vos volgue Jesus, de bona gana,
    208    fer que restas santa Marcella sana,
    209    fent li cobrar complidament la vista;

    210    per vos, essent Jesus en Galilea,
    211    sens fer li gens lo llarg cami obstacle,
    212    torna per vos en terra de Judea,
    213    i, per vos sols, la divinal destrea
    214    volgue mostrar, obrant tan gran miracle

    215    com feu en fer a sent Llatzer reviure,
    216    per canviar vostre plorar en riure.

    217    Doncs, si el Senyor tan afectat vos era,
    218    no em meravell que james lo deixasseu,
    219    puix vos de tots ab Ell ereu tercera,
    220    que no es pot dir que en nenguna manera
    221    vos digues «no» de res que el suplicasseu.

    222    I aixi, mirant l’amor i gran privança
    223    i lo gran lloc que vos ab Ell tenieu,
    224    tenien tots en vos ferma esperança;
    225    que vos ab Ell ereu pern i balança
    226    de tots aquells que vos afavorieu.

    227    Per ço tinc lo per discret i molt apte
    228    qui us es devot, si vol haver recapte.

    229    Per ço, quan ve, eixiu a recebir lo,
    230    i quan se·n va anau a acompanyar lo;
    231    i, ab lo desig de continu servir lo,
    232    tan gran delit prenieu en oir lo
    233    que un instant no podieu deixar lo;

    234    ans, vos ab Ell i Ell ab vos s’aparta,
    235    perque en pales i en secret vos festeja;
    236    car dels seus dons james vos veieu farta.
    237    Per ço puc dir que les clamors de Marta
    238    no foren pas sino de santa enveja.

    239    Pero mirau, que del que ella us acusa,
    240    com s’oblida donar per vos l’excusa!

    241    I quan Jesus, armat d’armes tan saldes,
    242    rement lo mon ab dolor infinida,
    243    deixa del cel les portes sense baldes,
    244    vos ne passas de fredes i de caldes
    245    mirant morir aquell qui ens dona vida.

    246    Sentis llavors dobles dolors i penes,
    247    vent del Senyor, de sa mare en presencia,
    248    dels grans assots brollar de sang les venes;
    249    que io us avis que us ves en prou faenes
    250    i hagues mester esforç i paciencia.

    251    I mai per res vos, santa gloriosa,
    252    desemparas la mare dolorosa.

    253    I tant tostemps vostres favors creixien,
    254    que reprengue a Judes i als altres,
    255    com dix, sabent que ells vos reprenien
    256    per fer lo guast del que ells no despenien:
    257    «Per que enculpau Magdalena, vosaltres,

    258    si m’ha untat lo meu cos i presona,
    259    pronosticant la mia sepultura?
    260    Misteri gran senyala i blasona,
    261    del que mereix meritament corona,
    262    puix te de mi tan gran ansia i cura.

    263    Per ço sera en aument de sa gloria
    264    i en son renom, en eterna memoria».

    265    L’ansia gran que lo Senyor tenia
    266    vent vos restar, mort lo germa, deserta,
    267    cuitar li feu los passos en la via
    268    perque millor, puix aixi ho permetia
    269    del be que us vol vos pogues fer pus certa.

    270    I en veure us tant de gran tristor compresa,
    271    plora tambe, que fon d’amor gran prova;
    272    I ab tot que fon ab Marta la contesa,
    273    d’un girar d’ull vos hague per entesa,
    274    i us alegra d’alegria tan nova

    275    que, sens oir lo que dir li podieu,
    276    se comedi de fer lo que volieu.

    277    Quan, en la creu penjant lo, blasfemaven
    278    mirant aixi la Majestat immensa,
    279    d’aquells martells los colps quan lo clavaven
    280    dins en lo cor i l’anima us donaven
    281    de greu turment mortal dolor intensa

    282    i, segons quant tristor vos entrenyora,
    283    en aquell punt, sens res dubtar ni tembre,
    284    aixi per ell com per nostra Senyora
    285    haurieu mes vostra vida en penyora,
    286    per l’u dels dos de tal congoixa rembre.

    287    Que, en ver amor, descans i gran descarrec:
    288    es pendre els mals de l’altre a son recarrec.

    289    No us contentas en la passio santa
    290    estar de lluny, plorant los improperis,
    291    ans, ab desig d’esser escut i manta
    292    de Jesucrist, passas entre gent tanta,
    293    fins als seus peus, contemplant los misteris;

    294    perque, quan vos de vos fes sacrifici
    295    pel qual del tot vostre deute fon quiti,
    296    tenint record d’un tan gran benefici,
    297    tingues tostemps de pratica i bon vici
    298    als peus de Deu tenir lo vostre siti.

    299    Per ço, al peu de la creu abraçada,
    300    ab ell restas, com si hi fosseu clavada.

    301    Qui bastara encarir ni compendre
    302    en quin estrem sentis dolor agresta,
    303    mirant Josep la tovallola estendre
    304    quan de Jesus lo cos volia pendre,
    305    perque en la creu no restas en la festa?

    306    Oh, quins jamecs, quin dol, quanta amargura!
    307    Oh, quins sospirs llanças tan dolorosos,
    308    vent vos restar ab tanta desventura
    309    que els miradors, per vostra gran tristura,
    310    en aquell jorn restaren recelosos,

    311    creent tothom que no restasseu viva,
    312    segons li fos en vida i mort cativa!

    313    Fes en apres, de drogues precioses,
    314    confeccions d’enguents aromatics,
    315    per a untar les plagues doloroses
    316    del cos sagrat i nafres sangonoses
    317    segons llavors los jueus eren pratics.

    318    I, sens mostrar en res mostres covardes,
    319    molt gran mati complits ja los tres dies,
    320    partis perqus no hi arribasseu tardes,
    321    sens tembre gens del sepulcre les guardes:
    322    vos animas a les altres Maries

    323    dient: «Veniu i no us faça res nosa,
    324    que be sabrem tambe llevar la llosa!»

    325    Quan fos alla, arribant vos primera,
    326    puix no hi trobas per qui ereu venguda,
    327    en havent fet aixi vana carrera,
    328    vostra dolor creixque de tal manera
    329    que ja del tot vos tingues per perduda.

    330    I, ab tot que molt estaveu indisposta,
    331    puix ab tants mals no venieu en destre,
    332    sentint vos prou per cercar lo disposta,
    333    no contrastant de l’angel la resposta,
    334    mirau que feu per vos lo vostre Mestre:

    335    que en l’hort a vos, ab llaor tan esparsa,
    336    com a galant feu la primera farsa.

    337    Tan desfressat trobar lo en tal dia,
    338    no fon defalt haver lo desconeixer;
    339    car dels senyals que en la creu pres havia
    340    no cregues vos tan prest guarir devia
    341    que sens aquells vos degues apareixer.

    342    I ell, desijant complaure us i alegrar vos,
    343    no es pogue estar de senyalar vos festes:
    344    per ço us parla i volgue nomenar vos
    345    perque millor pogues certificar vos.
    346    Quines amors tan santes foren estes

    347    que, ni per mort ni tantes males fades,
    348    no les trobas en res gens alterades!

    349    I aixi tostemps en vostres santes obres,
    350    essent en tot molt diligent i destra,
    351    mostras d’amor encesos canalobres,
    352    d’on fes restar los apostols manobres,
    353    puix fos d’aquells en aquell cas vos mestra;

    354    car prou los fes complida i gran valença,
    355    puix que, tenint ab ells contres i proves,
    356    d’un tan gran goig los donas coneixença,
    357    i els recitas del Senyor la creença,
    358    car fon rao saber per vos tals noves.

    359    Puix de complir en son servei la tasca,
    360    tostemps tingues estranya y mortal basca.

    361    I, catorze anys apres la mort tan crua,
    362    puix d’aquest mon havent passat lo vado,
    363    mana Jesus sens embaras ni rua,
    364    sobre els serafs muntar la mare sua
    365    i al seu costat donar li el seu estrado.

    366    I los jueus l’Esglesia perseguien
    367    com a ingrats que negu no els ho lleve;
    368    Llatzer i vos, Marta i els que us seguien,
    369    per donar lloc al gran oi que us tenien,
    370    vos ne fogis, puix fon mort sent Esteve;

    371    i ab vos ensems, Maximi i sent Cedoni,
    372    que us fan en tot excellent testimoni.

    373    I acaminant ab tan santa companya,
    374    havent mester mes esperons que regnes,
    375    passant tostemps necessitat estranya,
    376    vos ne vingues la volta de l’Espanya
    377    i us acostas molt prop de nostres regnes.

    378    I quan vos fos arribada en Marsella,
    379    que en aquell temps tots idolatres eren
    380    los proençals, ab tot que maravella
    381    tinguessen gran de veure gent novella,
    382    no en feren cas; i, puix no us conegueren,

    383    com bomians o com a gent bellaca
    384    vos alleujas davall una barraca.

    385    I aixi, passant gran destent i estretura
    386    de fam, de set, del fred que us dava guerra,
    387    vos, una nit tenebrosa i escura,
    388    aparegues, ab gran tento i mesura,
    389    en visio al princep de la terra,

    390    dient: «Per que als deus que et destroeixen
    391    fas adorar, anant perdut i en l’aire,
    392    i els crestians, servents de Deu, pereixen?
    393    Mas, puix los teus no els volen ni els coneixen,
    394    per que permets que passen tant desaire?

    395    Puix aixi com al foc l’aigua l’apaga,
    396    es de tots mals la caritat triaga».

    397    E, segons que l’estoria recita,
    398    tan gran senyal feren vostres paraules
    399    i tant basta esta santa vesita,
    400    que sa muller ne resta molt contrita,
    401    puix no cregue fossen burles ni faules.

    402    I el jorn apres, manant que us acollissen,
    403    vos feren dar posada i vitualles,
    404    manant a tots sos vassalls que us servissen;
    405    i, com tots jorns vostres sermons oissen,
    406    ja de la fe s’encenien les falles.

    407    I soplica us al vostre Deu pregasseu
    408    que d’haver fills merce li recaptasseu.

    409    Puix li hagues la merce recaptada
    410    perque la fe de Jesus mes prospere,
    411    i el princep veu ja sa muller prenyada,
    412    volgue complir, anant dreta tirada,
    413    lo vot que feu de veure·s ab sent Pere.

    414    Mas sa muller crec io que ser devia
    415    d’aquelles que van tostemps a la cua
    416    de son marit onsevulla que sia;
    417    que, puix que dix que ab ell anar volia,
    418    tant renyina fins que passa la sua.

    419    Que les raons que son marit li feia
    420    valgueren poc, puix ella no el ne creia.

    421    Ja del partir lo dia s’acostava
    422    per arribar a aquell sepulcre sacre,
    423    i el prosper vent tothom desitjava
    424    puix eren certs que sent Pere es trobava,
    425    en aquell temps, en la ciutat de Acre.

    426    Mas, puix que vos no pogues arrestar los
    427    a l’embarcar, ans d’entrar en la barca,
    428    de vostra mano us oblidas senyar los
    429    i sobre els pits a la dreta marcar los,
    430    perque la creu los fos segura marca;

    431    i el rei, llavors, ab totes ses desferres,
    432    acomana us tots sos vassalls i terres.

    433    I, navegant ab calma i temps contrari,
    434    en lo cami se trobaren represos;
    435    car, per lo temps esser los adversari,
    436    los atenygue en cas tan necessari
    437    lo jorn del part, complits ja los nou mesos;

    438    i ab les dolors que del part la sobtaven,
    439    creixque la por per no tenir madrina
    440    i altres remeis que en tal cas li faltaven;
    441    i de la mar los mals que hi ajudaven
    442    pari i mori la partera mesquina.

    443    No fon egual, perdent tan gran penyora,
    444    lo goig del fill al dol de la senyora.

    445    Lo trist marit tan gran dolor reporta
    446    mirant tan prest son fill orfe de mare:
    447    contempla·l mort, per ser sa mare morta,
    448    i, ensems ab ell, del viure s’aconhorta,
    449    puix que no sap com tan gran mal repare.

    450    Plora lo trist ab molt justa querella,
    451    fart i cansat de sostenir la vida;
    452    plora el xiquet desijant la mamella,
    453    i tal plorar sa tristor renovella,
    454    puix que no te ni pot donar li vida.

    455    Qual major mal, fortuna ni tempesta,
    456    que ad aquest pot ser major d’aquesta?

    457    Tots los remeis essent li tan escassos,
    458    pren son fillet, que ja de fam s’ofega
    459    i sobre els pits lo hi posa ab cuitats passos;
    460    mas lo cos mort los pits eixuts i llassos
    461    ab continent de mare no els hi nega:

    462    mama lo xic on no hi ha de llet gota,
    463    i el pare creu aixi remei donar li;
    464    torna a plorar, jameca i cixanglota:
    465    qui no creura que la sang sua tota
    466    no la hi donas si cregues ajudar li?

    467    Oh gran dolor i estrema desventura,
    468    veure tambe perir la criatura!

    469    Diu li: «Oh xic, nat en mala planeta!»
    470    No li diu «fill», puix que no pot criar lo:
    471    que en tal perpleix te l’anima constreta,
    472    que a sa dolor no te altra retreta
    473    sino en les fonts dels seus ulls batejar lo.

    474    Per lo turment que vivament lo vexa
    475    no te repos, ni pot fer res en pausa;
    476    ara l’ha pres, tantost veureu que el deixa;
    477    no s’es girat, tantost ab ell se feixa:
    478    coses de foll la dolor fer li causa.

    479    Car la rao esta malalta i coixa
    480    en lo qui sent extrem de tal congoixa.

    481    Mirau lo mon, quins calds i freds nos dona
    482    en los desigs de coses imperfetes!
    483    Fill desija i hague l’en poca estona;
    484    llagrimes son la mel ab que l’encona;
    485    plors i sospirs lo so de les juguetes.

    486    I d’aquest part contemplen la «Pro us faça!»,
    487    ni ab quin goig ne dona les estrenes;
    488    mal sobre mal fortuna li percaça;
    489    mor sa muller, del fill no sap que en faça;
    490    veu son desig fornit de tantes penes.

    491    Lo desig, doncs, de la gloria eterna
    492    deu esser sols dels altres tots llanterna.

    493    Los mariners, concordes tots en una,
    494    mirant la nau per mal temps quant perilla,
    495    volent llançar, seguint sa llei comuna,
    496    en mar lo cos per campar la fortuna,
    497    no de molt lluny descobren una illa.

    498    I tal dolor de sa dolor sentiren,
    499    que, donant prest lo timo a la banda,
    500    traure el fillet i mare consentiren,
    501    i tal perill per millor elegiren
    502    ans que donar als peixos tal vianda.

    503    D’on fon forçat que en la illa deserta
    504    lo viudo us fes de mare i fill oferta,

    505    dient aixi: «A vos, santa molt santa,
    506    soplique io que de mi us vullau doldre,
    507    i en mi tot sol, que el morir no m’espanta,
    508    devieu vos esta fortuna tanta
    509    descarregar, canviar i absoldre.

    510    Puix ab desig que en tal extrem tenia,
    511    mal tan soberg m’estava la tresposta:
    512    fill m’haveu dat, fill tinc i fill volia.
    513    Vivint morre mil voltes cascun dia,
    514    segons lo quant aquest desig me costa,

    515    No se que em vull, ni se ja que us demane:
    516    ve·ls vos aqui; a vos los recomane!»

    517    Mas vos, sabent be d’amor verdadera
    518    i de dolors les forces quines eren,
    519    tingues concert ab Deu de tal manera
    520    com no peri l’infant ni la partera,
    521    puix mai falliu als qui en vos esperen.

    522    Vos l’acceptas a tot son avantatge;
    523    vos l’emparas sots vostra salvaguarda:
    524    vos la guias en tot lo romiatge,
    525    vos la guardas en aquell lloc salvatge;
    526    temps de dos anys los fes diligent guarda,

    527    fins que, tornant, se·n torna ensems ab ella
    528    i ab son fillet, lo princep de Marsella.

    529    I ab tristor gran tot lo poble esperava
    530    a son senyor, ab diverses maneres
    531    pensant que el rei a soles se·n tornava
    532    i el regne seu sens hereter restava,
    533    no sabent mes de les noves primeres.

    534    I, en arribant, lo princep i princessa,
    535    i el fill tambe, apres de tal fatiga,
    536    tot lo gran dol tornant a la revessa,
    537    la fe de Crist tot lo poble confessa
    538    ab tan gran goig, que no se com m’ho diga.

    539    Callare, doncs, puix encarir no ho baste,
    540    perque tinc por per adobar no ho guaste.

    541    Qui si no vos, sabria, sens esmena,
    542    fer tot quant vol en cas tan admirable?
    543    Qui, si no vos, de tal dolor i pena
    544    i tants afanys daria per estrena
    545    tal refaiço ab goig inestimable?

    546    No deu per res fogir del record nostre
    547    tan gran espill de fe per a nosaltres,
    548    que lo Senyor tan clarament demostre
    549    esser en tot tan fet al plaer vostre,
    550    que fa per vos tals gracies als altres:

    551    que dels estranys, per los vostres grans merits,
    552    vol oblidar les culpes i els demerits.

    553    La vostra fe tan gran, tan alta i ferma,
    554    sopli per tots i feu a tots valença;
    555    puix en quant feu posant Jesus la ferma,
    556    ab evidents miracles la us conferma:
    557    vos convertis tantost tota Proença.

    558    Vinguen los sants ab vos a cotejar se,
    559    perque vejam qui mes de fe s’arrea;
    560    que io no crec que puguen egualar se,
    561    ni menys de vos de gran part acostar se
    562    Centurio, ni menys la Cananea.

    563    Ans es molt cert a tots, vos tota sola
    564    de fe i amor podeu tenir escola.

    565    Puix tanta gent, com clarament se mostra,
    566    desobligant de l’obligat lloisme,
    567    ab tal renom i ab tan gran honra vostra
    568    hagues girat a la santa fe nostra,
    569    donant a tots sent Maximi el baptisme;

    570    i tots los llocs on idoles colien
    571    obrant de nou, per molta maravella,
    572    en temples grans i esglesies convertien;
    573    volgue lo rei, puix bisbe no tenien,
    574    sent Llatzer fos lo bisbe de Marsella,

    575    i apres, de Aix, altra ciutat insigne,
    576    Maximi fon elet en bisbe digne.

    577    I aixi los dos, ab molt sant exercici,
    578    pastors novells de novelles ovelles,
    579    tenint desig de fer los benefici,
    580    seguint l’estil de bons pastors i ofici,
    581    curaren molt de la salut d’aquelles,

    582    tostemps pensant, ab pensa pura i sana,
    583    en bons costums tenir les instruides,
    584    no tenint gens cubdicia ni gana
    585    de tresquilar ni llevar los la llana,
    586    hoc, dar a tots exemple de ses vides.

    587    No eren pas dels bisbes que hui s’usen:
    588    d’aquelis ho dic que del bisbat abusen.

    589    I conreant lo que sembrat havieu,
    590    en lo conreu mostraveu tan grans presses,
    591    que, segons quant tostemps hi afegieu,
    592    ab tal sao segaveu i collieu,
    593    que per a vos tots dies eren messes.

    594    I puix que ves les coses començades
    595    en gran repos, estat i bon assento
    596    perque, segons les havieu tramades,
    597    era forçat restassen assentades
    598    totes en Deu tenint son aposento,

    599    en lo desert vos anas a retraure,
    600    perque molt mes a Deu poguesseu plaure.

    601    I despedint la santa companyia,
    602    sens tenir lloc ni menys posada certa,
    603    en l’aspre bosc endreças vostra via;
    604    i ab tot hi anas soleta i sense guia,
    605    no hi estigues a soles ni deserta.

    606    Per aspres llocs rompent vostra despulla,
    607    vos arribas en una esteril balma,
    608    on sols un brot de verd, herba ni fulla
    609    no hi trobas vos, ni seca parrafulla;
    610    i alli volgues reposar i fer calma,

    611    seguint l’estil de la casta tortreta
    612    que en arbre sec te tostemps sa retreta.

    613    De contemplar estant tan desijosa,
    614    ab tot que fos lo lloc inhabitable,
    615    vos lo tingues per verdesca espaiosa,
    616    per bell jardi i ermita delitosa,
    617    i per verger florit i deleitable.

    618    Aigua ni font, nengun pou ni cisterna,
    619    ni res que fos per sustentar la vida,
    620    no hi ves alli, en tan aspra caverna:
    621    mas ja per ço la majestat eterna
    622    no s’oblida tenir vos proveida.

    623    Puix a qui be servir Deu se prepara,
    624    Deu no li fall, ni mai lo desempara.

    625    Quant mes a vos, a qui tantes maneres
    626    vostres servirs i merits lo hi conviden,
    627    que en son servir mai fos de les darreres;
    628    i, majorment, que, les amors primeres,
    629    aquelles son les que nunca s’obliden.

    630    Car, puix tostemps ab summa diligencia
    631    mentres vixque li fos tan afectada,
    632    no volent, no, la divina Prudencia
    633    que en tals amors hi fes senyal l’absencia,
    634    vos feu estar servida i guardada.

    635    I per ço es dix que els ulls que be es coneixen,
    636    per cent mil anys tostemps se reconeixen.

    637    Per ço mana que tentost devallassen
    638    angels del cel, repartits per ses tandes,
    639    i en aquell lloc ab vos s’aposentassen,
    640    i que tots jorns per racio us portassen
    641    de Paradis celestials viandes.

    642    I tots llavors, per son orde i escala,
    643    diligentment de continu us servien:
    644    qui de trinxant i qui de mestresala,
    645    cascu en son grau, tots jorns vos feien sala,
    646    donant rao al carrec que tenien.

    647    Oh gran llaor, ab tan grans avantatges
    648    esser aixi servida de tals patges!

    649    I, mes avant, certes hores tots dies,
    650    visiblement, en aquella aspra serra,
    651    los angels sants, ab cants i ab alegries
    652    i ab esturments d’estranyes harmonies,
    653    pujaven vos set colzes sobre terra.

    654    I eren senyals i mostres massa clares
    655    aquests deports i angelicals solaços,
    656    que, ja del tot desfetes les empares,
    657    feien per vos los angels alimares,
    658    puix d’aquest mon no temieu los llaços.

    659    Ans, per muntar a les divinals sales,
    660    tenieu ja prou plomes en les ales.

    661    Tant temps vixques en esta vida santa,
    662    que, poc a poc, rompent les vestidures,
    663    vos fon forçat, Deu sap ab pena quanta!,
    664    vostres cabells vos servissen de manta,
    665    i per al fred tambe de forradures.

    666    Mas ab tan gran i tal virtut restaven
    667    d’haver tocat aquells peus sacratissims,
    668    que, puix cobrir la persona us bastaven,
    669    io crec: que tant i mes vos escalfaven
    670    que gebellins o erminis purissims.

    671    Puix qui us guia en fer vida divina,
    672    vos fon repar, salut i medicina.

    673    Quan ja trenta anys, poc mes o menys, passaven
    674    un ermita que estava en certa cova
    675    i no molt lluny, mirant com vos pujaven
    676    los angels sants tots jorns i us festejaven,
    677    fon admirat d’una cosa tan nova.

    678    Puix no pogue entrar on vos estaveu
    679    per ser lo lloc tan aspre en demesia,
    680    quan fon alli i veu que no us mostraveu,
    681    ab alta veu, pensant que l’escoltaveu,
    682    vos demana lo que saber volia.

    683    I vos, oint esser vostra la tanda,
    684    li respongues aixi a sa demanda:

    685    «Oh crestia! Has llest en l’Escriptura
    686    que, en un convit, una gran pecadora,
    687    de Jesucrist ab dolor i tristura
    688    llavant los peus ab aigua d’amargura,
    689    li remete tot quant li fon deutora?».

    690    «Be en tinc record», respos, «e no m’oblida
    691    que en aqueix jorn, en tal convit o cena,
    692    la qui rebe de Deu merce complida,
    693    i fon apres daquell molt favorida,
    694    havia nom Maria Magdalena».

    695    No ho tingues, doncs, a molta maravella
    696    que sia io aquella per aquella.

    697    «Mas, puix que Deu ha permes que tu sies
    698    vengut aci en aquesta jornada,
    699    e io estic ja en los meus darrers dies,
    700    per endreçar al cel les mies vies
    701    al bisbe d’Aix portaras l’ambaixada:

    702    e digues li, perque si no te·n creia,
    703    que io, lo jorn de Pasqua a matines,
    704    ab ell sere dins lo cor de l’esgleia,
    705    per rebre d’ell, aixi com tostemps feia,
    706    los sagraments i gracies divines».

    707    I aixi fon fet: que els angels vos portaren,
    708    com ho digues, i al bisbe us presentaren.

    709    I, havent rebut ab digna reverencia
    710    lo sagrament que de culpes nos priva,
    711    vostre sant cos, per major excellencia
    712    agenollat, davant tots en presencia
    713    aixi resta, que par que fosseu viva.

    714    I, sepultat ab molt solemne festa,
    715    puix l’esperit en mans d’aquells sants angels
    716    feu son cami, per fer del cel conquesta,
    717    per a fruir la gloria que us resta
    718    eternament regnant entre els arcangels,

    719    prop los seus peus vos posa el Senyor nostre,
    720    puix que tostemps aquell fon lo lloc vostre.

 

 

 

Ed. Rosanna Cantavella i Salvador Jàfer: Jaume Gassull, Obra religiosa, València, Edicions Alfons el Magnànim, 1989, p. 77.

 

Incipitario di Jaume Gassull
Indice degli autori

Rialc