Rialc
Rao 0.58

            Poesie anonime


    1      Flor de lir, verge Maria,
    2      xantaray fort de bon cor
    3      vostre lauç ab alegria.

    4      Verge de gran alegrança,
    5      can l’angel del Salvador
    6      vos aportet saludança
    7      de Deu qu’es payre e senyor,
    8      don conçebes sens feunia
    9      veray sol de gran claror
    10     poderos sens maestria.

    11     Cert, gran fo la meraveyla:
    12     serva conçebre senyor
    13     estant verge e puela.
    14     Parir fiyl senes dolor:
    15     natura·s declinaria,
    16     mas p[la]g[u]e al Creador
    17     que de tot ha senyoria.

    18     Verge plena de nopblea,
    19     can los tres Reys d’Oriens
    20     vos vengren a fer ofrena
    21     d’aur, de mirra e d’ensens,
    22     gran goyg vostre cor n’avia,
    23     Verge plena de dolçor.
    24     Mas Erodes no reya.

    25     Verge benaventurada
    26     fos com lo umil Senyor
    27     ac soferta la lançada,
    28     mort e ten cruel dolor.
    29     Suscitat al terçer dia
    30     d’infern e de gran labor
    31     trasch los amichs sens falia.

    32     Per nos [pre]yats, Verge [pia],
    33     vostre fiyl lo Salvador
    34     que·ns meta en bona via.

 

 

 

Ed. Josep Romeu i Figueras, Corpus d’antiga poesia popular, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000, p. 61.

 

Incipitario degli anonimi 
Indice degli autori

Rialc