Rialc
Rao 0h.19, 0h.19a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor del glorios bisbe sent Basili 

    1      Loar vull la vida de vos, sent Basili,
    2      y·ls actes insignes que fereu molt grans,
    3      puix vos, sant, podeu donar nos auxili,
    4      remey y socors en tots nostres dans.

    5      Doctor sou estat y sant venerable
    6      de gran excellencia ab fama molt gran,
    7      y bisbe perfet y molt comendable,
    8      seruent y amich de Deu subiran,
    9      en tant que si gracia alguna volieu
    10     que us fos atorgada per Deu eternal,
    11     aquella sens dubte d’Aquell atenyieu,
    12     mirant que us trobava perfet y leal.

    13     Aquella virtut qu’en vos se mostrava
    14     donava senyal de gran sanctedat,
    15     la qual verament en vos habitava,
    16     segons que per Deu fon ja revelat
    17     a hun hermita lo qual Deu servia,
    18     qui veu una falla de foch molt ardent,
    19     lo rax de la qual al cel atenyia
    20     y dava lum gran a tota la gent.

    21     Qui may pora dir lo quant refformaveu
    22     la Sgleya de Deu ab vostres sermons
    23     y aquella honor que vos li donaveu,
    24     ensemps ab lo clero fent grans processons?
    25     Tostemps celebraveu ab gran excellencia
    26     la missa y l’offici que deyeu cantant,
    27     per ço que fos feta molt gran reverencia
    28     aquell Rey al qual estaveu loant.

    29     Ab gran diligencia, estant en lo temple,
    30     loaveu a Deu vos, sant glorios,
    31     y aço perque tots preguessen exemple
    32     d’amar y servir a Deu poderos;
    33     tot vostre desig y cura no era
    34     sino en fer actes de molta virtut,
    35     per lo que les gents tinguessen manera
    36     d’aver y cobrar la vera salut.

    37     No menys socorrieu tots dies als pobres,
    38     donant los almoynes ab molt gran amor,
    39     lo temps occupaveu en fer dignes obres
    40     per ser de Jesus leal servidor;
    41     lo digne cors vostre sovint affligieu
    42     perque fos conforme al vostre sperit,
    43     y axi al dimoni vos digne vencieu,
    44     sobrant lo tostemps de dia y de nit.

    45     Hun emperador, perque no servaveu
    46     los seus manaments que us feya injusts
    47     y perque vos, sant, molt fort increxaveu
    48     a ell y als altres perque fossen justs,
    49     pensant com poria de vos ser delliure
    50     de tota sa terra volgue us bandejar,
    51     y·l vostre bandeig volent ell escriure,
    52     may res contra vos pogue ordenar.

    53     Per hun tal misteri les gents conegueren
    54     que·l gran Rey dels reys Jesus er’ab vos,
    55     de hon tot lo poble y·ls fels vos tingueren
    56     per bisbe molt sant y tot virtuos,
    57     car vent hun senyal de tanta potencia
    58     que·ls reys no us podien en res contradir,
    59     les gents vos trastaven ab gran reverencia,
    60     volent a vos digne tostemps obeyr.

    61     Hun joue per ço que fes matrimoni
    62     ab una donzella que molt cobeja,
    63     dexant a Jesus, prenent lo dimoni,
    64     de l’anima sua li feu albara:
    65     y vos, beneyt sant, tenint conexença
    66     d’aquella errada qu’el jove comes,
    67     puix ell conegue de Deu la offensa,
    68     fes tant qu’el peccat li fon tot remes.

    69     Volent confessar se ab vos una dona
    70     pels actes que veya en vos senyalats,
    71     jatsia que fos tenguda per bona
    72     aquella tenia gravissims peccats;
    73     y vent sa vergonya, volgue·ls vos escriure
    74     per ço que·ls pogues millor confessar,
    75     y axi dels peccats la fereu delliure
    76     en tant que la fes contenta restar.

    77     Quant vos fos malalt de greu malaltia,
    78     estant molt propinch al pas de la mort,
    79     hun metge juheu qui molt entenia,
    80     toquant vos lo polç, jutjant vos per mort,
    81     als vostres amichs digue ab gran cura:
    82     «Estau preparats, que huy finara,
    83     y dau li recapte en fer sepultura,
    84     car dich vos sens dubte que ara morra.»

    85     Ab tot que axi agues de seguirse,
    86     per cors de natura com deya·l juheu,
    87     per ço que aquell pogues convertirse
    88     volgues li respondre al ver parlar seu,
    89     dient li: «Tu dius que dech morir ara,
    90     y com restaras sino es axi,
    91     donchs yo vull que sapies que no morr’encara
    92     sino hora sexta dema de mati».

    93     Respos vos aquell: «Senyor, no ’s possible
    94     que vos ab tal mal plegueu a dema,
    95     y dich vos, per quant yo u veig impossible,
    96     que si y aplegau yo·m fas crestia».
    97     Y axi ell ab vos estant en contesa,
    98     quant veu que vos, sant, digues veritat,
    99     mirant se confus servo la promesa
    100    y axi per mans vostres ell fon batejat.

    101    De vostra mort sancta la ora venguda
    102    a hora de sexta, segons digues vos,
    103    fon l’anima vostra per angels rebuda,
    104    la qual presentaren a Deu glorios,
    105    lo qual en son regne volgue molt honrar vos
    106    puix vos molt l’onraveu vivint en est mon,
    107    y axi en los cels mana heretar vos
    108    d’aquells bens de gloria insignes que y son.

 

            Oracio

    1      Beneyt sent Basili, doctor qui esmalta
    2      lo mon de doctrines perfetes y grans,
    3      servent de Jesus perfet y sens falta,
    4      insigne prelat de vida molt alta
    5      y lum verdadera dels fets crestians,
    6      suplich vos, puix vos podeu ajudar nos,
    7      y aço per la gracia que Deu vos ha dat,
    8      que vos en tot be vullau endreçar nos
    9      y en nostres congoxes tostemps consolar nos,
    10     guardant nostres animas de tot greu peccat,
    11     pregant a Jesus que·ns vulla fer dignes
    12     dels goigs que vos ara fruyu tan insignes.
             Amen.

 

 

 

Ed. Raymond Foulché-Delbosc, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 147.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc