Rialc
Rao 152.2

            Jaume Roig


    1      Visrey, pel Rey nostre Johan altissim:
    2      Alfonso, sant rey, d’inmortal memoria,
    3      princep per Deu collocat en sa gloria
    4      sobre tots reys, catholich devotissim,
    5      feu molts criats; vos li fos privatissim.
    6      Be sou hereu de sa devocio,
    7      car reveriu e dau occasio
    8      de mils lohar nostra dona Maria.

    9      Que inquiriu, me par prop d’inpossible,
    10     car si los senys segueix intelligencia,
    11     sols qui be ’nten e coneix, ha sciencia.
    12     Qui, donchs, lohar, al fi, pot l’invisible?
    13     Per sola fe dire sant e terrible
    14     nom posseheix, trames del cel per Deu;
    15     homilitat es la que mes hi feu,
    16     no·s pot dir mes, Mare de Deu: Maria.

    17     Peccant, priva sos fills, Adam, llur pare,
    18     d’original graciada justicia.
    19     Preserva Deu una de tal nequicia,
    20     preelegint al sant Fill sens ve mare.
    21     Per rembre·ns tots, son Verb, fet nostre frare,
    22     de pura carn dins pura se vesti.
    23     Verge·l rebe e verge lo pari,
    24     l’Espirit Sant obumbrant a Maria.

    25     Verge parint, li dix Achaz profeta,
    26     e Gabriel, «Ave, plena de gracies»,
    27     d’Eva ’bolint les supernes fallacies.
    28     Ab Deu son Fill regnant, seu a la dreta.
    29     May feu honor Salomo tan perfeta
    30     a Bersabe, seguda ’n son alt tro,
    31     quant supplica, a tot li dix de no.
    32     Obte quant vol, reyna Ester, Maria.

    33     Es en la cort trihumphant tresorera,
    34     premis e goigs parteix en abundancia,
    35     procuradriu dels flachs ab elegancia,
    36     dels penidents absolent cancellera.
    37     Reyna d’infern, de paradis uxera,
    38     a qui li plau obre y cala lo pont,
    39     als sedegants es segellada font,
    40     als de Moab vergua ferint, Maria.

    41     Del Temple vel, de nova Sgleya barcha,
    42     vela, timo de la nau apostolicha.
    43     Dejus sos peus te la luna catholica.
    44     Del just Nohe vinya, coloma y archa.
    45     De David clau e scala de patriarcha.
    46     Conca de ros era de Jedeon.
    47     Talem d’espos, florint vergua d’Aron.
    48     Lo gavarrer porta closa Maria.

    49     Fenix, voltor, abella, tortra casta,
    50     a mes lohar, mon flach saber no basta.
    51     Johan sopleix en son Apocalipsi.
    52     Sols vos supplich, quant fare mon eclipsi,
    53     siau present, illuminant, Maria.

    54     Mestre devot del convent de Muntesa,
    55     patrona llur vos fa fer tal empresa.
    56     Sant Jordi us fa capita gran guerrer.
    57     Ab pietat sou justicier.
    58     Prosper vos Deu, mare y filla Maria.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certŕmens počtics valencians del segle XIV al XIX,  Valčncia, Institució Alfons el Magnŕnim, 1983, p. 333.

Č una risposta al cartell ordinato da Bernat Fenollar (cfr. 60.9).

 

Incipitario di Jaume Roig
Indice degli autori

Rialc