Rialc
Rao 60.9

            Bernat Fenollar


Lo Cartell

    1      L’alta sens par, humil Verge Maria,
    2      reyna del cel, deessa trihumphada,
    3      en loch tan alt es altament pujada,
    4      que Deu tot sol l[i] porta majoria.
    5      Angels e sants l’atorguen per senyora
    6      e l’Eternal per mare la confessa.
    7      Los de l’infern temor gran li presenten
    8      y·ls peccadors refugi la reclamen.

    9      Que sia tal, may lengua dir poria
    10     tots aquells bens de que·s troba dotada
    11     Sols es son fill Jhesus, qui l’a lohada,
    12     que lo restant james hi bastaria.
    13     Mas, puix devots li som de cor hi pensa,
    14     perque d’ingrats no reportem la colpa,
    15     teniu per cert, qui mils lahor li done,
    16     haura de guany hun bell gipo de seda.

    17     Sant Jordi vol la sua confraria
    18     que·ls dehidors attenguen per posada,
    19     lo jorn onze, apres sollempnizada
    20     la puritat de nostra Mare pia.
    21     Jutges tenint, de gran magnificencia,
    22     lo Cabiscol de la Seu, molt insigne,
    23     y ab don Johan de Proxida, lo noble,
    24     mossen Luis de Castelli, magnifich.

    25     [Vin]gau hi tots senyors, per aquell [dia,]
    26     honrant, si us plau, tan bella siti[ada,]
    27     en cobles cinch, endreça o torna[da,]
    28     lengua y estil lo que plasent vo[s sia.]
    29     Que per lahor de la senyora no[stra]
    30     dona lo pris, devotament e pro[mpta,]
    31     lo reverent senyor molt specta[ble,]
    32     digne Visrey e mestre de Munte[sa.]

                                                 Frare Luis Desp[uig,]
                                                 Mestre de Munte[sa,]
                                                 Visrey en lo Regn[e] de Valencia.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 249.

Rubrica:

Les obres o trobes davall scrites, les quals tracten de lahors de la sacratissima Verge Maria, e en cascuna de les dites obres, scrits, responents a una sentencia o seria del mes prop, insert’al libel o cartell ordenat per lo venerable mossen Bernat Fenollar, prevere e domer de la Seu de la insigne Ciutat de Valencia, de manament e ordinatio del spectable senyor frare Luis Despuig, mestre de Muntesa e Visrey en tot lo Regne de Valencia. Lo qual senyor, com a devot de la Verge Maria, posa, en la dita Ciutat de Valencia, una joya a tots los trobadors, a onze dies del mes de febrer, any de la nativitat de Nostre Senyor MIL.CCCC.LXXIIIJ., ço es hun troç de drap de vellut negre, apte o bastant per hun gipo, qui mils lohara la Verge Maria en qualsevol lengua. La qual joya, per a dir en aquella, fonch lo dit dia posada en la casa de la confraria de Sant Jordi de la dita Ciutat, e jutgada a .xxv. del mes de mars del dit any. Lo tenor o seria del dit cartell es lo mes propseguent

Al cartell rispondono in lingua catalana:

Jordi Centelles (cfr. 39.4);

Joan Roís de Corella (cfr. 154.28);

Francí de Castellví (cfr. 35.2);

Mossèn Barceló (cfr. 13.1);

Lluís Alcanyís (cfr. 2.1);

Joan de Nàjera (cfr. 119.1);

Berenguer de Cardona (cfr. 31.2 e 31.1);

Pere Peres (cfr. 134.1);

Joan Verdanxa (cfr. 189.2);

Joan Moreno (cfr. 115.3);

Antoni Vallmanya (cfr. 183.20);

Lluís Munyoç (cfr. 118.1);

Joan Gamiça (cfr. 71.1);

Narcís Vinyoles (cfr. 203.11 e 203.6);

Joan Sobrevero (cfr. 174.1);

Joan Llençol (cfr. 88.1);

Genís Fira (cfr. 66.1);

Miquel Peres (133.2);

Bernardí Vallmanya (cfr. 184.3);

Llorenç Diamant (cfr. 48.1);

Joan de Sant Climent (cfr. 161.2);

Bertomeu Salvador (cfr. 159.1);

Joan Verdanxa el Menor (cfr. 190.1);

Lluís Català (cfr. 37.1);

Bertomeu Dimas (cfr. 51.2);

Francesc Vilalba (cfr. 197.1);

Joan del Bosch (cfr. 25.1);

Jaume Gasull (cfr. 74.7);

Lluís Garcia (cfr. 72.1);

Bernat Despuig (cfr. 46.1);

Jeroni Monçó (cfr. 113.1);

Francesc Sant Ramon (cfr. 165.1);

Mateu Esteve (cfr. 57.1);

Pere Alcanyís (cfr. 3.1);

Jaume Roig (cfr. 152.2);

Pere Bell (cfr. 15.1);

Joan Vidal (cfr. 194.1).

 

Si aggiungano a questi testi altri interventi nell’opera dello stesso Fenollar (60.14, 60.18, 60.12, 60.2 e 60.2a).

 

Incipitario di Bernat Fenollar
Indice degli autori

Rialc