Rialc
Rao 0bis.

            Poesie anonime aggiunte


    1      [S]enyor ver Deus tot poderos,
    2      franch e misericordios,
    3      perdone·ns los nostros peccats
    4      e vagen tots per oblidats.
    5      E vulles metre en oblit
    6      tot so e quant avem falit,
    7      e dels nostres predessessors
    8      te pregam axi com de nos.
    9      D’els e de nos ages merce,
    10     car no havem lo perque
    11     puscam al teu regna muntar,
    12     si donchs tu no·ns vols ajudar.
    13     Ajude·ns Deu per ton poder,
    14     [ton] vol[er] e per ton saber,
    15     tot so pots fer qui·t ve de grat,
    16     prech te que m’ages pietat.
    17     Ver fill de Deu, de verge nat,
    18     per te merce ages [pietat],
    19     e per ton grat oges nostra oracio
    20     e prengue·t de nos compassio.
    21     Jhesuchrist humill e just
    22     per nos es posat en fust,
    23     hoges lo nostro greu suspir
    24     he guarde·ns de mal e de perir.
    25     Ver Para e Deu eternal,
    26     guarde·ns de la mort infernal,
    27     e deffe nos del enemich;
    28     Senyor, oges nostre soplich.
    29     O fill de Deu molt covinent,
    30     guarde·ns de mal e de turment,
    31     Senyor, no·ns vulles oblidar
    32     mas dels enemichs deffensar.
    33     Ver Deu e ver consolador,
    34     per la tua gran vallor,
    35     guarde·ns de mal e de peccat
    36     per la tua pietat.
    37     Para e Fill a sant Sperit,
    38     en Trinitat Deus infinit,
    39     done·ns govern e bon scient
    40     e ages de nos remembrament.
    41     Pregua per nos, Mara de Deu,
    42     Maria, lo senyor fill teu,
    43     que·ns guart de la segona mort
    44     d’infern, qui es sens tot conort.
    45     Tu, Verge, que Deu concebist,
    46     a nostre senyor Jhesucrist,
    47     pregua per nos lo teu car fill,
    48     que·ns guart de mal e de perill.
    49     Pregua per nos, Verge humil,
    50     en totes virtuts moli soptill,
    51     preguam te per te gran valor
    52     que prechs per nos lo Salvador.
    53     Sant Miquell, arcangell[s] de Deu,
    54     qui devant Deu, sots ajustats,
    55     preguats per nos lo Salvador
    56     que·ns guart de mal e de tristor.
    57     Johan Babtista gracios,
    58     per ta bondat prega per nos
    59     Aquell que tu has batejat
    60     he als apostols demostrat.
    61     Patriarchas de Deu vivent,
    62     e sants prophetas exament,
    63     pregats Deus per nostre profit
    64     e no cessets dia e nit.
    65     Pera, glorios pastor,
    66     pregua per nos lo Salvador,
    67     que·ns guart de errar e de fallir
    68     d’aquest dia fins a la fi.
    69     Pau, apostol de Deu cortes,
    70     per la bondat qui en tu es,
    71     te preguam que vules preguar
    72     Jhesuchrist que·ns vulla salvar.
    73     Andreu, Jachma e Johan,
    74     amichs de Deu sens tot engan
    75     ab tots los altres ajustats,
    76     ajajts nos per recomanats.
    77     Evangelistes molt leyals,
    78     de les grans penes infernals
    79     nos deffena lo Salvador
    80     per la vostra molt gran amor.
    81     Sants ingnocens, petits e grans,
    82     trestots nos siats ajudants,
    83     per preguar Deu devotament
    84     que·ns face fer son manament.
    85     Steva de Deu molt honrat,
    86     primer dels altres coronat,
    87     pregua per nos per ta vallor
    88     a Jhesuchrist que·ns do s’amor.
    89     Martis de Deu sants e honrats,
    90     tots siats nostres advocats
    91     devant Deu, que·ns fassa fenir
    92     nostres dies al seu servir.
    93     Silvestre, honrat confessor,
    94     pregam te per te gran valor
    95     ab tots los altres confessors
    96     que siats nostre[s] valedors.
    97     Dones sanctes e continents,
    98     ab les verges a Deu plasents,
    99     lo Salvador vullau pregar
    100    que·ns lex en paradis entrar.
    101    A tots los sants de Deu honrats
    102    que sien nostres advocats,
    103    preguem cascuns devotament
    104    que·ns do salvament. Amen.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas, Sobre manuscrits i biblioteques, Barcelona, Curial - P.A.M., 1985, p. 243.

Questo testo, non incluso nel Rao, fa seguito alla serie di sette salmi penitenziali (0.131a, 0.131b, 0.131c, 0.131d, 0.131e, 0.131f, 0.131g).

 

Incipitario degli anonimi aggiunti
Indice degli autori

Rialc