Incipitario degli anonimi

 

 

 

 

 

 

 

A tu ho dich, don Caravida    (0.1)

Mon fill Jesus, lo qual yo e portat    (0.1a)

Loem lo Senyor    (0.1b)

Loem Deus en la altura    (0.1c)

Devallem lo cos honrar    (0.1d)

Ara isqua de la fossa    (0.1e)

Tan gloriosa es aquesta dona    (0.1f)

Gran goys es e gran pagament    (0.1g)

Verge plasent, qui est tan exalçada    (0.1h)

Verge sancta Maria    (0.1i)

A vos me do, senyora de valor    (0.2)

Ab lo cor trist e envirollat d’esmai    (0.3)

A, Senyor meu, com es gran pietat    (0.4)

Ay hulhs traydors, [e] com m’avets tan tris    (0.5)

Axi cant es en muntanya deserta    (0.6)

El jorn del Judici    (0.7)

Alegron si li pecador    (0.8)

Alta de pretz, flor de mesura    (0.9)

Amors, com fayts amar ten aut?    (0.10)

Amor de cor hafectuos    (0.11)

Amors, merce no sia    (0.12)

Anc hom no vi plus prim arquier    (0.13)

Ara lausetz, lauset, lauset    (0.14)

Arbr’ecçellent, en bon signa plantat    (0.15)

Armem nos, vers crestians    (0.16)

Atressi·m pren con la mola com mol    (0.17)

Aujhat, baros, que passat per la via    (0.19)

Ay, mo fill car, lo cor mi cuya fendre    (0.19a)

Auyats, senyors, qui credets Deu lo payre    (0.19b)

Ave, flor inmaculada    (0.20)

Ave, inclita Senyora    (0.21)

Be·n fayts perven, amors, que pauch vos costi    (0.23)

Be puch penar    (0.24)

Bona dompna, Dieu cuy veser    (0.25)

Caiga del cel foc cremant ta persona    (0.26)

Car es plasers d’ausir    (0.27)

Car no saps res dir ne far    (0.28)

Car say que caminant    (0.29)

Que si no y prenem qualque consell    (0.30)

Com lo que sta sentensiat a mort    (0.31)

Creu, de tu·m vull fort clamar    (0.32)

E yo munda estare    (0.32a)

Christians, devotament    (0.33)

D’aquell poch espay que tristor consent    (0.34)

Amor de donzella    (0.34a)

De gran dolor cruzel ab mortal pena    (0.35)

De Jesus sou tant amada    (0.36)

Del primer nom d’Amor suy en demanda    (0.37)

Destret d’emors mi clam a vos    (0.38)

Divendres sant    (0.39)

Dons, com saria    (0.40)

Donzelles fels, prech vos vingats avant    (0.41 = 0.41a)

Ho fill Jesus! Quant yo·m recort    (0.41b)

O fill Jesus, mon Deu e Creador    (0.41c)

Car fill Johan, vos siats benvengut    (0.41d)

Anyel molt sant en lo mon devallat    (0.41e)

D’un temps ença tinch gran spant    (0.42)

D’un xipelet de set flors enramat    (0.43)

D’una vella scaxalada    (0.44)

E!, quant m’es greu quant no remir    (0.46)

Enamorats, planyeu tots e plorau    (0.46bis, ex 80.1)°

E·l diable tench son cami    (0.47)

En nom de Deu tot poderos    (0.49)

[E]n non de Dieu commenzeray    (0.50)

Eras diray ço que us dey dir    (0.51)

Eras quant vey arbres e brotz florir    (0.52)

Eres quan vei los arbres gen florir    (0.53)

Scriur[e] vul    (0.54)

Sesta leyso que legirem    (0.55)

Esta lico qui legirem    (0.56)

Filla d’Adam, primer d’ell concebuda    (0.57)

Flor de lir, verje Maria    (0.58)

Força·m destreny, molt discreta senyora    (0.59)

Galana sou tant    (0.60)

[Gen]til dompna sens erguyl    (0.61)

Inperayritz de la ciutat joyosa    (0.62)

Ja no es hom ten prous ne tan presat    (0.63)

Ja no puch cobrir, trist de mi    (0.64)

[. . .] la croada    (0.66)

La cruel fortuna mia    (0.67)

La mi’amor, pus no us puch dar entendre    (0.68)

L’altrir, el mes d’abril    (0.69)

Lassa, mays m’agra valgut    (0.70)

L’esplet d’amor ab basques lo colliu    (0.73)

Lirs virginals, mayres de Deu e filla    (0.74)

Lo menyscap de la moneda    (0.75)

Lo Rey del cel    (0.76a)

Lo nom propri ha guanyat    (0.76b)

Huy Valencia fa festa    (0.76c)

Puys l’altessa reginal    (0.76d)

Los set gotxs recomptarem    (0.77)

Ma voluntat e donada    (0.78)

Mayre de Diu, stiell de l’albe pura    (0.79)

Mala dompna, fals vos suy e ginyos    (0.80)

Mare de Deu, sus los cels subirana    (0.82)

Maria, dona, Deu vos sal    (0.83)

[. . .]ne dix l’altrir un dia    (0.84)

Misatges, prech vos que aneu    (0.85)

Molt humil Mara de Deu    (0.86)

Mossen Johan, pus sou desnaturat    (0.87)

N’archipreste, si Deus bona ventura    (0.88)

No es meravella    (0.88bis)

No puch dormir soleta, no    (0.89)

No puch guarir de la nafra preyon    (0.90)

No ’s cos huma qui bastas a compendre    (0.91)

No·m se si s’es mon servell    (0.92)

Nos, jutges per vos elegitz    (0.92bis)

No us vullau metr’en amar    (0.93)

Noble senyor e dels pus magnifichs    (0.94)

O! Be puch dir que mala sort    (0.95)

Si de la dolor d’absencia    (0.95a)

O cruel ventura mia    (0.98)

Domine, per vostra fe    (0.99)

O tu, vida mundana    (0.100)

Palaus d’Onor ples de [perilh . . .]    (0.101)

Pertir me vay lenguint e sospiran    (0.102)

Pater noster poderos    (0.103)

Pau sia ab vos e ab tot lo restant    (0.104)

. . . / per sercar lo loc on seria    (0.106)

Per so com mariner    (0.107)

Per satisfer a vos, qui dau la joya    (0.108)

Per vos suy en greu turment    (0.109a)

Merce prey vos vença    (0.109b)

Plors, plants, senglots e gemechs de congoxa    (0.110)

Pus ha dispost la megestat divina    (0.111)

Pus mon cor hage rescatat    (0.112)

Puys per amors fis pretz es mantengutz   (0.113)

Pus que d’amar vos fets merxanderia    (0.114)

Pus que sou de mi amada    (0.115)

Pus que vostre fonament    (0.116)

Pus que vuyt jorns stich, senyora    (0.117)

Quant ay lo mon consirat    (0.118)

. . . / qui fo ab ells    (0.119)*

Qui·n pert son temps en ben amar    (0.120)

Rey qui vilan pren en honor    (0.121)

Res en lo mon no ame tant    (0.122)

Resposta es [. . .]    (0.122bis)

Reverent Payre Sant    (0.123)

Rosa plasent    (0.124)

S’anc vos amei, era us vau desaman    (0.125)

Sancta Maria, Verge puella    (0.126)

Sapiats, senyer En Ricard    (0.127)

Seyer, yo y ire volenter    (0.128)

Senyor Deus, qui formas Adam    (0.129)**

Senyor, no·m vulles corregir    (0.131a)

Cels homens son beneventurats    (0.131b)

Senyor, no·m vulles maleyr    (0.131c)

Senyor, ages me pietat    (0.131d)

[S]enyor ver Deu, per merce·t quir    (0.131e)

[S]enyor ver Deu, jo he cridat    (0.131f)

[S]senyor, vulle·ns exausir    (0.131g)

Senyora, cors magniffich    (0.132)

Senyora graciosa    (0.133)

Senyora, pus pietat    (0.134)

Seyos, bisba avem lavat    (0.135)

Senyors, qui vol esser cortes    (0.137)

Senyors, si entendre volets    (0.138)

Si com per dol ffenix quant es antichs    (0.139)

Si·m cavalquey un bon mayti    (0.140)

[Si] vostres ulls se fossen refermats    (0.141)

E·l vis de la morta tan jens    (0.142 [E])

Tant so devot contemplant vostra vida    (0.144)

Totes ensemps no valan tant com una    (0.145)

Tres letres son que fan hom mal haver    (0.145bis) 

Un fermall se ab nou perles molt belles    (0.146)

Una senyora que açi ha    (0.147)

Verge humil Maria    (0.148)

Via fora sagramental    (0.149)

Vida e mort me donen molt sovent    (0.150)

Vos que axi sospirats fortment    (0.151)

Xi com la flor ben olen    (0.152)

 

Testo completo (include le parti segnate con una lettera).

Strofi aggiunte a 0.19 (item unico in Parramon).

° Vedi nota nell’Incipitario di Joan Guerau.

* In doppia edizione (rimando dall’edizione di riferimento).

** In due versioni, con il modello occitano a fronte.

N.B. 0.81, qui escluso, è una strofe di Peire Cardenal (P.-C. 335.57, vv. 17-24).

 

 

Indice degli autori

 

Rialc