Incipitario di Jaume Gassull

 

 

 

 

 

 

 

Ab tot que tant, ab tan autentics actes    (74.1)

Axi us dexau a tots contents    (74.2)

I·l mateix dia    (74.2a)

Considerant quant dignament    (74.3)

Donchs no u tingam a molt grans maravelles    (74.3a)

D’on me trobi, no se en quina manera    (74.3b)

Y ans que no entras lo que us dich que venia    (74.3c)

Yo, aguaytant y ohint los vols d’aquelles    (74.3d)

Y axi, hoint que·ls jurats nomenaven    (74.3e)

Un’altra dix: «Senyora, per ma vida    (74.3f)

A poch a poch la bregua fon mesclada    (74.3g)

Mentres hi fon lo metge may parlaren    (74.3h)

Hi tots los vots en un parer clogueren    (74.3i)

Les vostres leys que·l mon tant multipliquen    (74.3j)

De manament de part de Vostr’altesa    (74.3k)

Puix altercat hagueren una stona    (74.3l)

Tan secament me donen mortal guerra    (74.3m)

Compassio me fa esser vehina    (74.3n)

Coses hi a que·ns paren a la vista    (74.3o)

Aquell convit, per qual se vulla via    (74.3p)

Puix fon del tot la causa disputada    (74.3q)

I axi les dos, examinant los actes    (74.3r)

Es livell just lo çeptre de justicia    (74.3s)

Y axi les parts, ab paraules corteses    (74.3t)

Dificil cossa ’s ben jutgar    (74.4)

En nom d’aquell gran Jutge just    (74.5)

Estant de repos, vetlava ma pensa    (74.6)

Mare de Deu esser no merexque    (74.7)

Puix la voluntat tots temps esta presta    (74.8)

Puix no·s funda sobre raho    (74.9)

Report d’unes noves me força que us diga    (74.10)

Sens molta disputa tot hom pora veure    (74.11)

Si moltes ne feu vos d’estes ampreses    (74.12)

Tostemps hohi dir, hi ver se reçita    (74.13)

Vist que la Sgleya militant    (74.14)

Veniu, veniu, Virgilis y Pertrarques    (74.14a)

 

 

Indice degli autori

 

Rialc