Rialc
Rao 69.1

            Jeroni Fuster


    1      Asserenau los nuvols de l’entendre
    2      mostrant lo sol de vostra gran doctrina,
    3      richs trobadors que bastau a compendre
    4      lo prim del prim; e puix ne podeu vendre,
    5      del fin brocat obriu la bala fina,
    6      ataviant ab les lahors condignes,
    7      tretes del viu de vostra pura mena,
    8      la que vivint feu actes tan insignes
    9      y en vida y mort vençe tots los malignes,
    10     verge ’xcellent Catherina de Sena.
    11     Qu’entre·ls serafs esta huy collocada,
    12     del Fill de Deu esposa coronada.

    13     En cobles set d’estil d’aquestes nostres
    14     prest armareu vostra fina ballesta,
    15     hi·l que millor tirant les tretes vostres
    16     acertara en lo paper de mostres
    17     d’un bell robi fara digne conquesta.
    18     De sent Miquel assigne vos lo dia
    19     que vint-hi-nou comptarem de setembre;
    20     hi·l monestir d’aquesta verge pia
    21     sera lo loch; hi·ls jutges, sens falsia,
    22     tan bons, tan justs, que ’n res deveu tembre.
    23     Lo huyten jorn ans del jorn de la plaça,
    24     les donareu perque·l juhi se faça.

    25     Los reverents theolechs de gran fama
    26     lo Sorio y lo canonge Fira,
    27     de noble tronch aquella noble rama,
    28     don Fenollet, que de virtuts s’enrama,
    29     vos jutgaran sens passio y sens ira.
    30     E lo devot qui traduix la vida
    31     fara stampar totes les vostres obres
    32     perque vejam lo quant fon excellida
    33     y en actes grans ab son espos unida,
    34     mirant tal llum d’ençesos canelobres.
    35     Levau nos, donchs, les benes de la vista
    36     mostrant nos clar que et quanta sit ista.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 693.

È il libell che apre il Certamen en llaor de Santa Caterina de Siena (València 1511), a cui partecipano nell’ordine:

— Vicent Ferrandis (60bis.1)
— Narcis Vinyoles (203.4)
— Pere Martí (97bis.1)
— Pere Sorivella (174bis.1)
— Miquel Garcia (73bis.1)
— Andreu Pineda (135bis.1)
— Jeroni Fabra (58bis.1)
— Pere Gomis (75bis.1)
— Jeroni Fuster, sentència (69.4)

 

Incipitario di Jeroni Fuster
Indice degli autori

Rialc