Rialc
Rao 135bis.1

            Andreu Pineda


    1      Gran temps apres que palma de victoria
    2      rebe ’n los cels la verge Mare digna,
    3      l’etern Poder, per dar pura memoria,
    4      feu en lo mon verger de tanta gloria,
    5      que del seu Fill sposa fon benigna.
    6      En fonaments de virtuosa pasta
    7      obra lo clos de virginitat pura
    8      tot reparat ab calç de virtut casta,
    9      hon de gran fe la pedra fort s’engasta
    10     per conservar la tanqua mes segura.
    11     Vostre sanct cos, senesa Catherina,
    12     fon lo verger ab l’anima divina.

    13     Gentil entorn servas ab una porta
    14     d’umilitat, als vicis ben tancada,
    15     per hon lo Rey qui cels y mon conforta,
    16     vent los delits que tal virtut reporta,
    17     vos elegi per filla y esposada.
    18     Per noble dot la summa Providencia
    19     planta dins vos del Sanct Spirit gracia,
    20     d’on los gesmis de vostra gran prudencia
    21     donaren flors de tanta preminencia,
    22     que les pudors venges de la desgracia.
    23     L’enteniment orna la digne tanca
    24     ab rectitut, que ’n vos brota molt franqua.
    25     Ab l’infinit devocio molt ferma
    26     rosers florits dins vos foren, senyora,
    27     ab resistir tan aspre, que us conferma
    28     en sanct sforç la terra no gens herma,
    29     puix de la carn restareu vençedora.
    30     De pietat mostras fragants murteres
    31     donant murtons que nostres vicis curen,
    32     temor ab Deu y amor foren palmeres
    33     fructificants les fruytes verdaderes
    34     de sancts desigs, que·l viure mes apuren.
    35     Sancta floris les flors contra·l dimoni
    36     ab Deu fermant solemne matrimoni.

    37     Reals ciprers brotant vera justicia
    38     per just livell vos feren bella mostra
    39     ab lorer del vot de pudicia,
    40     que senyalas en tendra puericia,
    41     servant de crims illesa la carn vostra.
    42     La voluntat, vestida d’esperança,
    43     fon l’ortola exempt de tots demerits,
    44     qui, procurant los arbres ab puxança,
    45     feu los empelts de ferma confiança
    46     perque pus prest brotassen vostres merits.
    47     Y ab lo govern del pa que vida·ns dona
    48     vos sustenta de grans virtuts corona.

    49     Divina font ab l’aygua saludable
    50     per cinch grifons regua lo verger vostre
    51     quant produhis per vostre cors loable
    52     aquell recort del fruyt inextimable
    53     en plagues cinch, que son refugi nostre.
    54     Hi·l perfet Sol, ab raigs de lum superna,
    55     toca los fruyts de vostres belles plantes
    56     tant, que·ls dona dolçor quasi materna
    57     fent vos fruyr la sua fag eterna,
    58     d’on triumphau florida ’ntre les sanctes.
    59     Y ab lo dolç gust del fruyts de vostres obres
    60     a Deu servis, servint per Ell als pobres.

    61     De caritat alçareu verda cima
    62     quant Deu y hom tingues l’espos visible,
    63     y ab gran amor, de l’arbre que·ns sublima,
    64     Ell tresplanta, per grau de mes estima,
    65     espines forts en vostre cap sensible.
    66     Suavitat dels fruyts de vostra vida
    67     prengue lo ram d’amor tan sacratissim
    68     y en tant voler ab Deu restas unida,
    69     que us feu gustar la llet molt excellida
    70     del pur vexell d’on Ell naixque purissim,
    71     Hi·ls tarongers de fortitut de pensa
    72     sempre servas ab virginal deffença.

    73     Arbre beneyt cubert de bella scorça
    74     tingues, cobrant lo cor tostemps facunde,
    75     y sens aquell poder d’inmença força
    76     vos pogue dar salut que molt reforça,
    77     james perdent l’esforç de verge munde.
    78     Vengut lo temps que·ls fruyts de vos, perfeta,
    79     ab gran saho obraven molts misteris,
    80     l’etern Spos, mostrant que fos eleta
    81     per a poblar la divinal retreta,
    82     vostre sperit planta ’n los seus imperis.
    83     Al mon dexas lo cors per sanct exemple,
    84     y entre·ls seraphs vostr’anima contemple.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 708.

Poesia del libell per Santa Caterina da Siena (cfr. 69.1).

 

Incipitario di Andreu Pineda
Indice degli autori

Rialc