Rialc
Rao 58bis.1

            Jeroni Fabra


    1      En lo temps bell de nostra primavera,
    2      essent lo mon fecunde per la gracia,
    3      hi ja mostrant la mostra verdadera
    4      de fulles, flors e fruyta molt sançera,
    5      d’una virtut sanant nostra desgracia
    6      planta l’inmens una molt fertil orta,
    7      que foreu vos, senesa Catherina,
    8      orta fragrant ab odor que·ns deporta,
    9      orta que feu un fruyt que molt importa
    10     tenint lo ros de gracia divina.
    11     Planta us en temps primer de vostra vida
    12     puix que troba en vos saho complida.

    13     Planta us en loch molt alt y en alta cima,
    14     loch sens humor de culpa detestable
    15     hon devalla lo ros de gran estima
    16     celestial, lo qual tant vos sublima
    17     que us fa verger de vista delitable.
    18     Y axi volgue que fosseu vos molt plana,
    19     neta de carts hi de mortals espines
    20     e sens l’ergull de gloria mundana,
    21     d’on produhis de vos fruyta molt sana
    22     puix abundas del rech d’aygues divines.
    23     L’Esperit Sanct fon l’ortola molt destre
    24     en conrear, puix es tostemps bon mestre.

    25     Tant conrea la terra fertil vostra
    26     que us feu brotar molts arbres grans e plantes,
    27     hun nardus baix d’umilitat fent mostra,
    28     y hun liri blanch, lo qual pura us demostra,
    29     significant les vostres virtuts tantes.
    30     E com lo sol naturalment procura
    31     fertilitat en est baix emisperi,
    32     axi miram que vostra fe segura
    33     vos fecunda ab sos raigs de lum pura,
    34     mostrant vos clar, d’aquella, l’alt misteri.
    35     Y ab semblant lum bastas en tals fruyts creixer,
    36     que·l rey Jesus pogues veure y coneixer.

    37     Molts fruyts donar vos feya la sperança,
    38     de caritat tingues dos belles roses,
    39     amor de Deu, ab gran perseverança,
    40     y als homens tots amant sens fer mudança,
    41     puix nostre be esta sols en tals coses.
    42     Hun taronger mostras fent sacrifici
    43     de vostra carn, passant molt aspre viure,
    44     per hon tractas ab Deu l’esposalici,
    45     y verdejant huy en l’alt edifici,
    46     floriu vivint d’aquell etern reviure.
    47     De tals esplets sou tan remunerada
    48     que ’n los alts cels regnau huy coronada.

    49     Guarda molt be la divinal Potencia
    50     que ’n vostres fruyts lo Pluto no fes tales,
    51     y ab lo socors de la gran Providencia
    52     desbarata del mon la resistencia
    53     y fes recolç davall les sues ales.
    54     Guarda us apres ab vetla molt discreta
    55     l’Esperit Sanct regint l’arbitre vostre
    56     ab la raho, que us fon guia molt dreta
    57     molt dret guiant vostra vida perfeta
    58     en sols servir lo Be sobiran nostre.
    59     Quatre virtuts tingues als quatre cayres:
    60     les cardinals contra·ls mortals desayres.

    61     Hi contemplant l’Immens vostra bellea
    62     y·l gran concert, lo qual en vos se veya,
    63     ab gran deport colli ab gentillea
    64     la flor de lir, que huy molt vos arrea
    65     de puritat, segons canta la Sgleya.
    66     Y ab vos, content, ab molt solemne festa
    67     solemniza les esponsalles dignes
    68     dient: «Veniu y feu de mi conquesta,
    69     puix vull cullir de vostra gran floresta
    70     los fruyts sagrats de merits molt insignes».
    71     Vos, consentint tantost a la demanda,
    72     d’aquell rebes d’esposa la garlanda.

    73     Per confermar ab vos tals esponsalles
    74     dona us l’Espos en loch d’arres sa marqua,
    75     hi us emprempta, per fites, sinch medalles
    76     les naffres sinch, que ’n vos foren sinch falles,
    77     y en l’aspra creu, cinch marques del Monarca.
    78     Hi us tresplanta en l’orta delitosa
    79     de parays ab un goig que us contenta,
    80     hon huy rebeu compensa gloriosa
    81     del fruyt que fes gustant la preciosa
    82     fruyta del cel que l’Etern representa.
    83     Donchs procurau que de l’alta devesa
    84     lo fruyt gustem, Catherina senesa.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 710.

Poesia del libell per Santa Caterina da Siena (cfr. 69.1).

 

Incipitario di Jeroni Fabra
Indice degli autori

Rialc