Rialc
Rao 60bis.1

            Vicent Ferrandis


    1      Velera nau tallada ’n bona luna
    2      que navegas per hora trenta milles
    3      per embarcar hi ser del tot comuna
    4      als peccadors, qui per mortal fortuna
    5      estan llançats en les desertes hilles.
    6      Obra l’Etern de fusta molt perfeta
    7      ab lo pertret de la virtut divina,
    8      molt ampla d’alt, hi baix al mon estreta,
    9      tan gran, tan fort, tan bella y tan ben feta
    10     que no s’i feu de crims bruta sentina.
    11     Tota us forra de tan perfetes llandes
    12     que no temes d’infern los banchs de Flandes.

    13     Lo viure just, molt sanct per excellencia,
    14     fon l’arbre gran, perfet, gros y molt recte,
    15     clavat ab claus d’amor hi paciencia
    16     y ab cordes forts de aspra penitencia,
    17     lligat estret pel divinal respecte.
    18     Gabia fon la corona tan plena
    19     de junchs marins que·l cap vos travessaven,
    20     verge ’xcellent Catherina de Sena.
    21     Foren tambe vostres braços l’antena
    22     que ’n Jhesucrist tostemps uberts estaven·
    23     Y aquell viu pa sent elm esser demostra
    24     que de l’altar surti ’n la boca vostra.

    25     Venguda ja de navegar la tanda
    26     y essent dins mar varada molt segura,
    27     veles mostras de virginal orlanda
    28     quant fes de grat al Rey etern comanda
    29     del rich tresor de virginitat pura.
    30     Seguint a Deu per vera tremuntana
    31     l’enteniment per bruxola demostre,
    32     y en estes mars, per navegar mes plana,
    33     muda us lo cor la Bondat sobirana
    34     pel batiport de l’ubert costat vostre.
    35     La fe cremant portaveu per llanterna,
    36     que s’ençengue de l’alta llum eterna.

    37     Molts passatgers malalts, mesells y pobres,
    38     per no tenir de que pagar lo nolit,
    39     passas de franch, sens esser vos manobres;
    40     e, si mancat aguessen vostres obres,
    41     del trist infern restaven tots en jolit.
    42     De grans virtuts anaveu ben armada
    43     ab mariners sinch senys que obehien,
    44     hi per aquells tan ben amarinada,
    45     que per traves, si us venia gropada,
    46     prest amaynant, les veles estrenyien.
    47     En pobres ports sovint feyeu escales
    48     descarregant de vostres riques bales.

    49     Gran temps tingues maritima batalla
    50     ab los vassalls de l’infernal cossari,
    51     mas puix tiras d’umilitat la stralla
    52     e ’n tal perpleix a tots posas sens falla,
    53     que·ls fes fogir corrent lo vent contrari.
    54     Dos bells esquifs, que mostren ser notori,
    55     vostres parents, seguint vos, navegaren,
    56     y als dos ensemps fes tan gran adjutori,
    57     que sens passar les mars del purgatori
    58     en lo gran port de parahis entraren.
    59     Treballs passas, volent estalviar los,
    60     prenent lo pes d’aquells per alleujar los.

    61     Fon caritat la xarcia sançera
    62     ab que del tot les veles se sostenen,
    63     hi vostre sforç, la proha verdadera,
    64     hi lo triquet, mijana y civadera,
    65     molt clarament per tres virtuts s’entenen.
    66     Lo timoner, qui lo govern portava,
    67     l’Esperit Sanct, era que us instruhia,
    68     que·l prosper vent, puix tant en vos buffava,
    69     ab la virtut per tals llochs vos posava,
    70     que us feya ’nar tostemps a bona via.
    71     Lo prohejar hi·l rompre de les hones
    72     metia spant ha totes les persones.

    73     Quant vos surgis en lo port de gloria
    74     fes desparar bonbardes de miracles;
    75     y apres alças banderes de victoria,
    76     puix, tostemps fent la via meritoria,
    77     vos apartas dels mundanals obstacles.
    78     Surgis al peu d’aquella molt gran torre
    79     hon vostre Spos pels sancts y angels se lloha,
    80     y en vos d’Aquell tan gran virtut concorre,
    81     que·l peccador, qui prest ha vos recorre,
    82     prest li mostrau de pietat la proha.
    83     Entre·ls seraphs l’Etern vos hormeja,
    84     y ab tal hormeix, que vent may vos meneja.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 694.

Poesia del libell per Santa Caterina da Siena (cfr. 69.1).

 

Incipitario di Vicent Ferrandis
Indice degli autori

Rialc