Rialc
Rao 74.12

            Jaume Gassull


    1      Si moltes ne feu vos d’estes ampreses,
    2      jutjant com alcadi los fets de nengu,
    3      yo·m dupte que y basten los bens del comu
    4      ni·ls vostres, en Sindich, als dans hi d’espeses.
    5      Si per johi vostre vos sembla que sia,
    6      al Batle pertany purgar tals recors,
    7      o al Mustaçaf ab los Vehedors,
    8      que mana y governa la peixcateria.

    9      Per que, fins a huy, per nenguna via
    10     puix tant per lo clero vos entrameteu
    11     no se qu’en capitol pugau tenir veu,
    12     ni menys empachar vos de la sagrestia.
    13     Curau de la xarcia, o de la brogina,
    14     tenint arreglats los vostres sargans,
    15     que lo Fenollar hi yo, som germans
    16     de nom hi de armes, sens os ni espina.

    17     Hi no us cal ab mi armar contramina,
    18     volent que retracte lo que ja tinch dit,
    19     que si be mirau tot quant he yo scrit,
    20     no u cal mes passar per nenguna tina;
    21     car prou limitat hi prou rahonable,
    22     en tot hi per tot, veureu lo proçes,
    23     si ja no voleu glosar al reves,
    24     segons senyalau en fer me culpable.

    25     Car lo reverent roçi d’un estable
    26     esta de continu rifant ab tot hom,
    27     hi, vent que tractava tan mal aquell prom,
    28     gens no·m paregue ser cosa loable
    29     que no mi posas, per ben avenir los,
    30     ans que nos gafassen los dos a cabells,
    31     perque ja y corrien tals noves entre·lls,
    32     que fon be mester axi departir los.

    33     Hi, per que millor degues conduhir los,
    34     y al menys de Moreno fes taula lo ioch,
    35     entri ab la sua per que, poch a poch,
    36     tirant hi mollant, pogues avenir los;
    37     car si li vingues ab lo fre en la cara,
    38     hi no li portas laugera la ma,
    39     dient li ses plagues, com lo capella,
    40     estendre seria molt mes la mascara.

    41     Y axi tenim vist y es cosa molt clara,
    42     que resten contents hi molt pasifichs,
    43     y, axi com solien, germans hi amichs
    44     que may son tomats a noves fins ara.
    45     Pero puix, tirant a pedra perduda,
    46     voleu de Moreno lo mal encarir,
    47     vos dich: que sta ’l ioch tan prim y a medir,
    48     que no se dels dos de qui es la cayguda,

    49     ni qual ha mester favor ni aiuda;
    50     dexar o vull yo per als miradors,
    51     que si del que dit me·n fan ja clamors,
    52     per massa parlar ne tinch por que no puda.
    53     mas, puix m’enculpau que sols yo l’empare
    54     per çert interes que porte cubert,
    55     vos dich: que tot hom ho sab ja prou çert
    56     qui ’n deute li tinch, car so li compare.

    57     Donchs que y fare yo si es ma comare
    58     hi, per departir, me so mes en mig,
    59     y a mal hi a be tot hom hi afig
    60     que per principal la gent me declare?
    61     Tan mal tems tenim que no se que us diga,
    62     si be no descrech que tots tems fon tal
    63     que, mal si feu be, pigor si feu mal,
    64     troba·m de continu tostems qui us peçiga.

    65     Y a mes que no deu aquell se obliga
    66     que penssa tapar la boca a la gent;
    67     mas, puix que culpable de res yo no·m sent,
    68     qui sas ligal dit sens por los desliga.
    69     Pero, puix que yo per ma desventura,
    70     volent lo defendre, ne reste ofes,
    71     Moreno me·n resta en carrech molt mes,
    72     puix tant me derogua la sua procura.

    73     Mas vos exiu ara, vengut de ventura,
    74     que no se qui sou ni com aveu nom,
    75     y, ab nom manlevat, mostrar voleu com
    76     Moreno sta huy en gran estretura,
    77     car vol hi no pot, te fam hi non tasta,
    78     y ab foch d’olivera si veu soccarrar,
    79     y, ab l’aygua a la barba, no·l pot apagar,
    80     segons sa fortuna lo y veda y contrasta.

    81     Y esforça s’a metre la vela a mijasta,
    82     y amayna tantost, fallint lo timo,
    83     dient que per força afayta·l furo,
    84     y en loch d’adobarlo tots dies lo guasta;
    85     car tant rovellades te ja les ahines,
    86     que ha be mester que Deu li aiut,
    87     hi que pot d’uymes anar al acut,
    88     que may fara pondre ell moltes gallines.

    89     Pero si ell creu, ab ses medicines,
    90     conforts hi solçits poder s’aiudar,
    91     puix reb tal engan, dexau lo enganar,
    92     que tot quant pot fer seran prou metzines;
    93     hi que no y fa res si ell la vesita;
    94     hi mes, puix que ’s d’aygua lo seu caragol,
    95     per que quant la vinya se torna mallol,
    96     lo molt procurar la molt poch aprofita;

    97     hi que ab la vista aquell se delita
    98     per sola conservar la fam hi talent;
    99     hi tant ab ses forçes se sta combatent,
    100    que sols del lepar creu vos que s’enfita.
    101    Portau li, senyor, vos exa embaxada;
    102    dieu lo y a ell, axi com a mi;
    103    que may si de res negus penedi,
    104    poreu esser vos d’aquesta vegada.

    105    Que si, per tenir edat avançada,
    106    voleu fer tan minue d’aquell lo flori,
    107    crech yo qu’en lo pes vendra tant al fi,
    108    que no us hi caldra donar gran polzada.

    109    Hi si vostra boca teniu desfrenada,
    110    que tant, sense tento, ixcau del cami,
    111    Moreno us dara algun fre tari,
    112    ab que parareu, sens gran sofrenada.

 

 

 

Ed. Ramon Miquel i Planas, Cançoner satírich valencià, Barcelona, Giró, 1911, p. 25.

È la risposta al Síndic del Comú dels Peixcadors (cfr. 172.2) e fa parte del Procés de les olives (cfr. 60.5)

 

Incipitario di Jaume Gassull
Indice degli autori

Rialc