Rialc
Rao 60.7

            Bernat Fenollar


    1      Diversament un [bell] nom se recita;
    2      per ço menys cert puch dir a letres quantes,
    3      mas letregant, complidament excita
    4      lo grat d’aquell qui·l diu vegades tantes.
    5      Quatre sens pus silabes lo componen,
    6      y fan ebraych un mot les dos primeres,
    7      que dels mes alts en lo Passi resonen;
    8      lo premi gran les altres dos entonen,
    9      que per virtut l’om guanya per carreres.
    10     Si devinau qual es ni que presenta,
    11     rebeu de mi gracies mes de trenta.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Narcís Vinyoles i la seua obra, València, Universitat de València, 1978, p. 221.

Demanda adivinativa a Francí de Castellví e Narcís Vinyoles (cfr. 35.1 e 203.9; e cfr. anche 60.25 = 35.4 = 203.18).

 

Incipitario di Bernat Fenollar
Indice degli autori

Rialc