Rialc
Rao 203.9

            Narcís Vinyoles


    1      Mon esperit esta ple de sospita,
    2      cercant lo nom per arbres y plantes,
    3      pero lo ver en part me da sospita
    4      ab lo desig tan gran que ’n vos abita
    5      per cotlocar Leunor entre les santes.
    6      Y axi, senyor, mes vesos vos responen,
    7      seguint l’encal, l’estil y les maneres
    8      de vos, qui sou la hu d’aquells qui sonen
    9      les grans lahors que·ls actes corresponen
    10     del nom donat al be de les Corberes:
    11     Elionor es cert la que·ns contenta,
    12     e, si no es, «no siento quien lo sienta».

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Narcís Vinyoles i la seua obra, València, Universitat de València, 1978.

Risposta a Francí de Castellví (cfr. 60.7).

 

Incipitario di Narcís Vinyoles
Indice degli autori

Rialc