Rialc
Rao 29.1

            Antoni Canals


    1      Al jorn incert quant Deu vendra
    2      conoxerem
    3      los bens e·ls mals que fets haurem
    4      tot clarament.

    5      Com fossem del Cel exilat
    6      per nostre mal
    7      e pel demoni subiugats
    8      a mort penal,
    9      del loch reyal
    10     volch devallar portant salut
    11     lo fill de Deu, qui es vengut
    12     tot humilment.

    13     Crexent molt nostra pravitat,
    14     la fi vendra;
    15     lo mon per foch sera purgat,
    16     e cremara,
    17     tremolara
    18     denant l’anyel tot furios
    19     contre·ls mesquins de peccadors
    20     iradament.

    21     Los peys qui viuen dins la mar
    22     tots cridaran,
    23     e·ls animals, volent plorar,
    24     udolaran
    25     com sentiran
    26     la fi venir, e l’om mesqui
    27     damnat sera sens haver fi
    28     de son turment.

    29     Los arbres seran sangonents
    30     gitant suor,
    31     sentint la mort e·ls grans turments
    32     del peccador;
    33     car lo Senyor
    34     per non jutjat irat vendra:
    35     de gran dolor molt plorara
    36     tota la gent.

    37     Lo sol de negre se vestra
    38     tot esmudat;
    39     la luna gran claror perdra
    40     per l’hom damnat,
    41     car lo peccat
    42     l’acusara; e·ls elaments
    43     mudar se n’han los firmaments
    44     del Jutjament.

    45     Los munts capdals s’aplanaran
    46     ab gran tremor;
    47     les grans ciutats totes cauran
    48     per fort pahor,
    49     com lo Senyor
    50     torbat vendra e molt irat
    51     contra l’hom qui li es ingrat
    52     desconaxent.

    53     La trompa espaventra
    54     lo mon present
    55     ab un gran crit qui gitara
    56     a tots, dient
    57     de continent
    58     dels moniments: «Levats vos morts,
    59     reteu raho dels bens e torts
    60     tot prestament.

    61     Vendrem al loch que nos diem
    62     de Josafat,
    63     lo fill de Deu a qui veurem
    64     aparellat;
    65     mans, peus, costat,
    66     les plagues sinch a tots monstrant;
    67     los benificis recomptant
    68     tot clarament.

    69     «Mirau», dira als peccadors,
    70     «ara·m veurets;
    71     hoiats, pus yo mori per vos,
    72     los meus retrets.
    73     L’hom qui havets
    74     tant menyspreat, qui·ns ve jutjar,
    75     ja no y porets res amagar
    76     secretament.

    77     Veiats lo cap que us inclini
    78     per que us besas;
    79     veiats lo costat que us obri
    80     hon vos salvas,
    81     e tot atras
    82     girat m’aveu desconexents.
    83     Punir vos han los greus torments
    84     eternalment».

    85     Ay, lassos, mesquins!, que diran
    86     a tal proces?
    87     Amichs lavos no·ls aydaran,
    88     ni los diners:
    89     l’aur fi de pes
    90     confus sera per lo gran foch.
    91     De fugir no trobaran loch
    92     legudament.

    93     Ladonchs a Deu malairan
    94     desesperats;
    95     dins e fora cremaran,
    96     sententiats
    97     e comanats
    98     a Lucifer, que·ls do torments,
    99     lunyats de tots los bens presents
    100    sens finament.

    101    Senyor ver Deu, qui sou vengut
    102    per nos salvar,
    103    regits nos per vostra virtut;
    104    vuyllats nos dar
    105    per nos posar
    106    lo vostre sobiran regnat
    107    en l’altre mon,
    108    car aquest tot jorn nos confon
    109    fort malament.

 

 

 

Ed. Manuel de Bofarull, «Poesías religiosas catalanas copiadas del códice que se custodia en el Archivo de la Catedral de Gerona», Revista histórica latina, 2, 1875, pp. 61-64, 102-108, a p. 62.

L’attribuzione del codice all’umanista domenicano è dubbia (Cobles del judici fetes per mestre Antoni Canals). La poesia riecheggia il Cant de la Sibi·la (cfr. 0.7 e 0bis. Lo jorn del Judici).

18 contre·ls] contre els. — 48 pahor] pahort. — L’ultima strofe ha un quadrisillabo in più (107 en l’altre mon), preceduto da un ottosillabo senza rima (106 lo vostre sobiran regnat): certamente si tratta della dilatazione di un unico verso, ricostruibile in via ipotetica come vostre regnat en l’altre mon.

 

Incipitario di Antoni Canals
Indice degli autori

Rialc