Rialc
Rao 202.2a

            Pere Vilaspinosa


    1      Salve tu, inmaculada,
    2      verge pura sens peccat!
    3      Salve tu, qui·ns has portada
    4      la divinal majestat!
    5      Salve tu, goig de l’Altisme
    6      hon pres carn lo Fill de Deu!
    7      Salve tu, puix El te feu
    8      advocada del prohisme!

    9      Regina de l’alt regisme
    10     e dels cels emperadriu.
    11     Regina sense soffisme,
    12     mare del Fill de Daviu.
    13     Regina, mare molt sancta,
    14     illustrada de l’Etern.
    15     Regina, dels cels govern
    16     e de quant lo mon amanta.

    17     Misericordie canta
    18     de tu la cort divinal.
    19     Misericordie tanta
    20     que ’n tu es universal.
    21     Misericordie crida
    22     lo posat en gran sospir.
    23     Misericordie mir
    24     que sens terme fas complida.

    25     Vita est arbre de vida
    26     de nostra salvacio.
    27     Vita est portant la mida
    28     de la gran redempcio.
    29     Vita est que vivifica
    30     morts e vius sense dubtar.
    31     Vita est e gran repar
    32     del Qui sempre·t magnifica.

    33     Dulcedo que mortifica
    34     tots los nostres grans peccats.
    35     Dulcedo que purifica
    36     dels mortals les vanitats.
    37     Dulcedo, verge molt pura
    38     sobre tots los serafins.
    39     Dulcedo que·ls cherubins
    40     te contemplen ab gran cura.

    41     Spes d’alta genitura
    42     te crea Deu infinit.
    43     Spes, arca e figura
    44     d’on lo mon ses ennoblit.
    45     Spes est hi esperança
    46     de la profetada ley.
    47     Spes est e gran remey
    48     del qui ’n tu te confiança.

    49     Nostra mare feu mudança
    50     e tu fist lo mudament.
    51     Nostra fon la perdonança
    52     quant parist l’Omnipotent.
    53     Nostra colpa fonch remuda
    54     que comes l’ome primer.
    55     Nostra est ab gran voler
    56     e sens peccat concebuda.

    57     Salve tu, per Deu volguda
    58     mes que quant es en lo cel.
    59     Salve, verge coneguda
    60     a qui vench sant Gabriel.
    61     Salve tu, verge Maria,
    62     repar de tots nostres mals.
    63     Salve tu, puix als mortals
    64     alegra ta senyoria.

    65     Ad te humilment e pia
    66     recorren los peccadors.
    67     Ad te criden sies guia,
    68     que·s deliuren ses dolors.
    69     Ad te, nostr’ajudadora,
    70     temple sanct de gran virtut.
    71     Ad te, remey e salut
    72     e del mon consoladora.

    73     Clamamus a tu, senyora,
    74     columpna de paradis.
    75     Clamamus, perque t’adora
    76     l’alta cort sense divis.
    77     Clamamus, puix Deu perdona
    78     per tu los peccats e fraus.
    79     Clamamus, que ’n tos palaus
    80     nos façes portar corona.

    81     Exules tostemps rahona
    82     nostra captivitat gran.
    83     Exules que sempre dona
    84     mal als mals que mal nos fan.
    85     Exules d’aquell estatge
    86     que·l primer hom fon ofert.
    87     Exules en loch desert
    88     hon los mals prenen per gatge.

    89     Filii som tots d’ultratge
    90     y en lo peccat concebuts.
    91     Filii del mon salvatge
    92     hon nos guarden les virtuts.
    93     Filii molt detestables
    94     tots vestits d’un negre fil.
    95     Filii d’una carn vil
    96     que·ns fa ser molt variables.

    97     Eve crims innumerables
    98     a Deu etern comete.
    99     Eve los goigs delitables
    100    del gran paradis perde.
    101    Eve contracta la erra
    102    que·ns posa ’n molta dolor.
    103    Eve pres per tu color
    104    quant del cel prenguist desferra.

    105    Ad te, puys sol Deu afferra
    106    lo pregar teu en hun punt.
    107    Ad te invoca la terra,
    108    puix en prechs no tens adjunt.
    109    Ad te, puix sanctifficades
    110    Deu etern tes obres pren.
    111    Ad te corre qui compren
    112    les virtuts que t’a donades.

    113    Suspiramus les errades
    114    que cometem cascun jorn.
    115    Suspiramus les estades
    116    que sens tu prenen contorn.
    117    Suspiramus tu sola,
    118    arca santa y pur vexell.
    119    Suspiramus lo mal vell
    120    que sens tu may s’aconsola.

    121    Gementes es nostra scola
    122    per gran dolor que·ns ateny.
    123    Gementes per lo mon vola,
    124    farts del mal que·ns trau de seny.
    125    Gementes l’antiga colpa
    126    que causaren los primers.
    127    Gementes es, sens plahers,
    128    aquesta vida·ns encolpa.

    129    Et flentes no·ns desancolpa
    130    quand recordam nostres crims.
    131    Et flentes may tenrem polpa
    132    si·ns fas dar los comptes prims.
    133    Et flentes, puix es colpable
    134    nostra vida del que vols.
    135    Et flentes no·ns lexes sols,
    136    puix amant te fas amable.

    137    In hac vida miserable
    138    sense tu qui pren deport?
    139    In hac delit delitable
    140    no pren may nostre recort.
    141    In hac la mort nos acaça
    142    e la vida no sentim.
    143    In hac nosaltres perim
    144    si ta merce no·ns abraça.

    145    Lacrimarum nos parcassa
    146    nostre viure ’n los estrems.
    147    Lacrimarum nos manaça
    148    de l’infern aquell gran temps.
    149    Lacrimarum sempre tasta
    150    lo peccador qui no·s dol.
    151    Lacrimarum fes tu sol
    152    que·s repare lo que·ns guasta.

    153    Valle trista que no·ns basta
    154    res de quant es en lo mon.
    155    Valle feta d’avol pasta
    156    puix lo mal a tots confon.
    157    Valle, valle hon nos tanquen
    158    dolors grans e molts affanys.
    159    Valle de casos estranys
    160    que dels homens may s’arranquen.

    161    Eya, donchs, fes que no·ns manquen
    162    los subsidis que dar pots.
    163    Eya tu, hon may s’estanquen
    164    dar virtuts a tos devots.
    165    Eya, donchs, puix mijencera
    166    entre Deu y·ls homens est.
    167    Eya, fes nos socors prest
    168    que ’n virtuts passem carrera.

    169    Ergo tu, qui ’st mare vera
    170    del tabernacle pus alt.
    171    Ergo tu, urna sensera
    172    hon Deu feu lo gran esmalt.
    173    Ergo mostra·t piadosa
    174    ves nosaltres, cristians.
    175    Ergo fes tu que tes mans
    176    merce facen copiosa.

    177    Advocata gloriosa
    178    alt en lo cel cristalli.
    179    Advocata valerosa
    180    d’aquest mon trist y mesqui.
    181    Advocata que defença
    182    davant Deu nostres mals fets.
    183    Advocata que·ns fa nets
    184    de quant mal lo Satan pensa.

    185    Nostra es la que compensa
    186    ab los mals lo be que fem.
    187    Nostra es la qui dispensa
    188    en lo cel tot quant volem.
    189    Nostra forma pres humana
    190    Deu inmens en lo teu clos.
    191    Nostra gloria y repos
    192    pren sens dubte qui·t demana.

    193    Illos, verge sens uffana,
    194    que miraren l’Incompres.
    195    Illos feren lo que mana
    196    Aquell qui de tu carn pres.
    197    Illos, munda de tu munda,
    198    contemplaren sobre·ls trons,
    199    Illos veren les grans fons
    200    que vida mostren jocunda.

    201    Tuos, en qui Deu abunda,
    202    mare y filla de ton Fill.
    203    Tuos, hon merce profunda
    204    es mes clara que un espill.
    205    Tuos, que·l cel comprengueren
    206    per los teus actes humils.
    207    Tuos foren los estils
    208    que·l Fill de Deu conceberen.

    209    Misericordes prengueren
    210    aquell Verbum Dei pur.
    211    Misericordes tragueren
    212    a nosaltres de l’escur.
    213    Misericordes portaren
    214    la persona de Jhesus.
    215    Misericordes sens pus
    216    que de mort nos desliuraren.

    217    Oculos que illustraren
    218    los divinals ornaments.
    219    Oculos que contemplaren
    220    la virtut dels sagraments.
    221    Oculos misericordes
    222    hon merce no falleix may.
    223    Oculos que leven glay
    224    e tot mal de qui·t recordes.

    225    Ad nos, qui som ja discordes
    226    en aquesta trista vall.
    227    Ad nos fes tu que·ns acordes
    228    puix ta virtut may defall.
    229    Ad nos fes gracia plena
    230    que mirem los teus deports.
    231    Ad nos perdona los torts,
    232    que no·ns prenga may cadena.

    233    Converte la nostra pena
    234    en salut del pus alt grau.
    235    Converte que no us offena
    236    aquell pensador de frau.
    237    Converte nostre mal viure
    238    que l’anima·ns destroheix.
    239    Converte lo que falleix
    240    que ’n los cels se puga scriure.

    241    Et Ihesum te feu escriure
    242    mare sua triumphant.
    243    Et Ihesum te feu desliure
    244    que res may te dona spant.
    245    Et Ihesum, Deu e Messies,
    246    que pres vera carn de tu.
    247    Et Ihesum, qui de cascu
    248    advocada vol que sies.

    249    Benedictum per les vies
    250    sia·l teu nom glorios.
    251    Benedictum puix sabies
    252    quant tens lo Fils poderos.
    253    Benedictum sens obstacle
    254    fon a Deu lo teu sanct part.
    255    Benedictum es l’esguart
    256    per qui sempre fas miracle.

    257    Fructum de l’alt tabernacle,
    258    Deu e hom, verge, parist.
    259    Fructum dels sancts espectacle,
    260    que salut al mon donist.
    261    Fructum consegrat en l’ara
    262    de la sancta creu de fust.
    263    Fructum que rompe l’ajust
    264    de quants mals lo mon prepara.

    265    Ventris fon la luna clara
    266    que salva los fills d’Adam.
    267    Ventris que may desempara
    268    a nosaltres quant erram.
    269    Ventris fon lo cel imperi
    270    hon Deu pres humana carn.
    271    Ventris que rompe l’escarn
    272    de nostre gran cativeri.

    273    Tui es aquell imperi
    274    que gloria don’als sants.
    275    Tui es lo magisteri
    276    d’aquells dons gratifficants.
    277    Tui, que volguist compendre
    278    lo que·l cel pendre no poch.
    279    Tui, que·l divinal toch
    280    en tu sol es volgue stendre.

    281    Nobis, que fallim d’entendre,
    282    mostra tu ta clara lum.
    283    Nobis, que no sabem pendre
    284    aquell teu reyal costum.
    285    Nobis, peccadors sens terme,
    286    enbolcats en vicis prou.
    287    Nobis crea lo cor nou
    288    que ’n viltat pus no·ns referme.

    289    Post hoc fes tu que·ns conferme
    290    Deu etern en lo seu goig.
    291    Post hoc no portem lo verme
    292    d’aquells mals que tots jorns hoig.
    293    Post hoc la vida superna
    294    miren sempre nostres hulls.
    295    Post hoc lunye·ns dels esculls
    296    hon es dolor sempiterna.

    297    Exilium nos inferna
    298    en aquest mon imperfect.
    299    Exilium sens lucerna
    300    hon lo mal nos par ben fet.
    301    Exilium que·ns inclina
    302    a qualsevol acte leig.
    303    Exilium tots jorns veig
    304    que·ns aporten gran ruhina.

    305    Ostende la fas divina
    306    Aquell qui lo mon crea.
    307    Ostende la manna fina
    308    que ’n lo pus alt cel esta.
    309    Ostende aquell sant temple
    310    del mes alt Jerusalem.
    311    Ostende lo gran Betlem
    312    exemplar de nostr’exemple.

    313    clemens, a tu contemple
    314    per la gran merce que fas.
    315    clemens, no·t descontemple
    316    puix ajudes en tot cas.
    317    clemens, verge benigna,
    318    mostra tu qual te feu Deus.
    319    clemens, guarda los teus
    320    de la potestat maligna.

    321    pia, Deu te consigna
    322    que ’n tu pietat no·s tanch.
    323    pia, hon Ell resigna
    324    que poder tingues molt franch.
    325    pia dant adjutori
    326    als qui son molt affligits.
    327    pia, que·ls affligits
    328    conserva·l teu adjutori.

    329    dulcis al consistori
    330    on son les divines leys.
    331    dulcis mes que notori
    332    on tots jorns trobam remeys.
    333    dulcis als qui·t coneixen
    334    si a tu recorren tost.
    335    dulcis que·l teu acost
    336    may defall als qui falleixen.

    337    Virgo santa hon floreixen
    338    tots los celestials dons.
    339    Virgo que·ls sants obeixen,
    340    vas elet de grans perdons.
    341    Virgo que·ls angels trespasses
    342    en les gracies que tens.
    343    Virgo plena de tants bens
    344    qu’apres Deu les altres passes.

    345    Maria, no son escasses
    346    les tues mans a tothom.
    347    Maria, tu may te lasses
    348    quant algu crida·l teu nom.
    349    Maria, per Deu eleta,
    350    estella que prop d’El sius.
    351    Maria, guarda tu·ls vius,
    352    puix dels morts guia t’an feta.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 350.

È preceduta da una cobla indirizzata al Visrey (cfr. 202.2).

 

Incipitario di Pere Vilaspinosa
Indice degli autori

Rialc