Rialc
Rao 115.5

            Joan Moreno


    1      La gran voluntat y amor magnifica
    2      de vos, tan sabut hi bell dehidor,
    3      ab molt gran desig de fer vos honor,
    4      yo la us regracie ab veu tan publica;
    5      car no·s deu cullar semblant ajutori,
    6      per vos a mi fet en aquest nou cas,
    7      que ja fuy en punt, y a tots es notori,
    8      de no saber com dels colps m’adargas.

    9      A cas acordat pensant me offendre
    10     aquell dolç Fenoll y amich Fenollar,
    11     puix te bona vena hi bell ordenar,
    12     ab dolçes paraules volgut ma reprendre,
    13     y ab colps tan soptats venint a combatre
    14     me ha encontrat, burlant sens escarn;
    15     fins m’a fet venir a fer me abatre,
    16     per que no·m costas la pell ni la carn.

    17     Pot ser cosa vera, hi no u vull descreure,
    18     que l’haia mogut virtut hi bondat,
    19     car se que·m vol be de lonch temps passat,
    20     hi, per ser tal home, aço se·n pot creure;
    21     mas si·l seu juhi als dos nos engana,
    22     de mi yo crehent lo que·ll veu de si,
    23     fogir me fara l’esforç hi la gana,
    24     pensant quel poder feneix ja en mi.

    25     Mas he hoyt dir, les belles olives,
    26     amich y senyor, que vos les menjau:
    27     aço, podeu creure, a mi no desplau
    28     per ser cavaller de forces molt vives;
    29     hi mes, que mostrau robusta la talla
    30     pera fort combatre hi ser combatut,
    31     armat, en lo camp d’estreta batalla,
    32     y ab ferro de lana, tant rom com agut.

    33     D’aquestes olives ni·n taste, ni·n menge,
    34     ni·n vull, ni·n demane, com si fos de fust;
    35     e puix no perçep sabor lo meu gust,
    36     parlar per deport me·n plau lo diumenge.
    37     Mas si ab la dama correu fer mes puntes,
    38     yo crech vostres colpe no li sou amarchs:
    39     los curts hi refets, en fer les tals iuntes,
    40     minor hi mes correa que no fan los larchs.

    41     Mas, contradient a llengues tan males
    42     que tenen offici de donar peçichs,
    43     y ab cara molt dolça son vils enemichs,
    44     ni son mes que galls quant baten les ales;
    45     y es prou manifest que tostemps amaren,
    46     seguint les amors de dones molt vils,
    47     e, mal judicant, a ells m’acomparen,
    48     qui viure no saben sino en tals stils.

    49     Mas, gens no penseu yo cerque baralles
    50     per parlar axi, ni sia tan llech:
    51     lo que per donayre diu l’ome no pech
    52     yo no u puch hoir sens moltes rialles.
    53     Mas, puix en amors yo pus ja no balle,
    54     perque·m voleu metre per força en lo ball?
    55     Si alt specule d’amor, hi no calle,
    56     per ço lo voler no surt en avall.

    57     No·m plau per la carn les dones me vullen,
    58     ni·ls vull demostrar si y vinch ni revinch:
    59     en l’anima es, si res de bo tinch;
    60     no·m toquen lo cors ni pus lo·m despullen;
    61     pera mi la vull la virtut que·m resta,
    62     partir no la deich ab dones de art;
    63     si puch o no puch armar la ballesta,
    64     la tal questio deixem a depart.

    65     Proteste per ço que les mies noves
    66     entendre no·s puixen de mi sols un punt:
    67     d’amor lo meu cor vull siau defunt,
    68     ni·m plau pus combat ni venir a proves.
    69     Pero, satisfent als vells qui me·n preguen,
    70     d’aquells sia entes tot quant yo dire:
    71     ni cregau que dones a mi alleneguen,
    72     en dar me a entendre que·m vullen ja be.

    73     Deixem aquest fet de compte y bescompte,
    74     hi parlem, senyor, del vostre sermo,
    75     un dieu que tenen malalta raho
    76     les dones, al vell si·l meten en compte.
    77     Ab la raho sana hi molt agradable
    78     lo deuen amar, amar hi voler,
    79     y a tots fare veure aquell ser amable,
    80     per molts bons respectes fundats en saber.

    81     Lo primer Factor de totes factures
    82     als homens vellarts molt los favoreix,
    83     donant los en temps que·l cap los floreix,
    84     lo bon natural a ses criatures,
    85     per que dones jovens als vells marits amen,
    86     hi·ls vullen, ab cor d’amor no gens buyt,
    87     per dents ni cabells no vol qu’els desamen,
    88     puix fa que d’ells culguen lo pus millor fruyt.

    89     Car los jovenets ab la lavor crua
    90     engendren sos fills, ab uns tals extrems,
    91     que naixen, sovent mas no dich tostemps,
    92     homens defallits ab cervells de grua:
    93     car diu lo doctor egregi de Roma,
    94     en Libre de Princeps, qu’els casen madurs
    95     hi·ls fills naxedors ab ceptre hi ploma
    96     seran de bon cap, servants leys hi furs.

    97     Es, donchs, privilegi que ve per natura
    98     al home tot sol, entrels animals,
    99     hi Deu ha causat los vells homens tals
    100    que sien amats per sa genitura.
    101    Aço haver fet no es marevella,
    102    car Deu volgue l’ome en tot provehir;
    103    donchs, no deu voler, la jove que es bella;
    104    los molts actes leigs, mas que·n deu exir.

    105    Raho natural si tendra la dona,
    106    veura lo que dich venir de bon seny,
    107    ni nunqua fara del vell hom desdeny,
    108    hi sens tals meynspreu sera dita bona;
    109    mas la com penell, li plau ser mudada
    110    seguint cascun vent, ni may te repos,
    111    delit bestial la fa variada,
    112    y espleta la fama ensemps ab lo cos.

    113    Donchs qui pora dir raho te malalta
    114    la dama gentil si ama lo vell?
    115    No es de reprendre si lo seu cors bell
    116    per amor li dona, la boca y la galta.
    117    Los vells be les tracten, tant, que les s’affillen
    118    dins la voluntat; calor tenen mes
    119    que no fan los jovens, hi mes les abillen,
    120    ab lo pensament d’antor tot ençes.

    121    Per lo que dir he, hi mes dir poria
    122    deurien comprar los dones sement
    123    d’aquell vell tant viu que no els impotent,
    124    puix tant bon esplet d’aquell se trauma;
    125    y, en loch de pagar, gran paga demanen
    126    les dones als vells, si·ls vehen torbats,
    127    y ab molt gran menyspreu los tracten, hi·ls manen
    128    ab la voluntat, no menys de barats.

    129    La carn hi lo cos en aço les porta:
    130    que volen seguir les animals bruts,
    131    y axi, demostrant sos juhins perduts,
    132    a tot bon consell ferm tanquen la porta;
    133    y en lo elegir raho tenen flaqua
    134    aquelles, seguint delit sensitiu
    135    que sta en la carn hi porta gran taqua,
    136    cegant l’esperit en qui raho viu.

    137    Als convits d’amor, si·ls jovens serveixen,
    138    cuytadament venen a dar aygua mans,
    139    hi aquells mullant sos dits en los guants,
    140    aquell breu servir forçat es que·l deixen;
    141    mas los vells merexen gran paga y berena,
    142    car, sols per la llet que d’amor se muny,
    143    treballen hi suen y ab longa fahena
    144    la fan venir dolça, de prop hi de luny.

    145    Tostemps hohi dir que una carrera
    146    mes val que no quatre, si·s fa com se deu:
    147    com a cavaller, senyor, be u sabeu,
    148    crech l’aveu passada ab llança y bavera;
    149    donchs qui ha mesclat los vells ab les dones
    150    que tinguen d’aquells vils openions?
    151    Les proves de molts seran mes que bones,
    152    si donen los loures a sos vells falquons.

    153    Dels jovens puch dir, pasada la sgrima,
    154    crehent se honrrar, se·n van molt gabant;
    155    dels fets amagats fan publich encant;
    156    o, trista d’aquella que y pert la estima!
    157    Dels vells se afferma esser lo contrari,
    158    car tostemps amaguen los dons tan secrets
    159    dedins en lo cor, qu’es hun clos armari,
    160    salvant la honor, la dama y los fets.

    161    Mas, posat qu’els vells canssat poder tenen,
    162    molt gran amor porten dedins l’esperit,
    163    e, si han desig d’aquell gran delit,
    164    per sos pochs plahers lo molt hi despenen.
    165    Es cosa injusta en la conciencia
    166    y a tot bon parer, hun fet desegual,
    167    car deuen pagar segons la potencia,
    168    y·ls actes d’aquells medir per egual.

    169    Perque m’ha plagut la experiencia,
    170    dels fets de l’amor lo cap me·n fa mal;
    171    d’aquells renegant vull fer penitencia;
    172    molt tart me penit; confesse mon mal.

 

 

 

Ed. Ramon Miquel i Planas, Cançoner satírich valencià, Barcelona, Giró, 1911, p. 36.

È la replica a Jaume Gassull (cfr. 74.11) e fa parte del Procés de les olives (cfr. 60.5)

 

Incipitario di Joan Moreno
Indice degli autori

Rialc