Rialc
Rao 103.51 = 145.10

            Joan Berenguer de Masdovelles
            e Lluís de Requesens


Masdovelles

    1      Dones d’un senyn, dues son, he bondat,
    2      e d’un saber he d’una gran ballesa:
    3      l’un’es gentil, l’altre·s troba pagesa,
    4      mas en virtuts estan en agualtat.
    5      A l’una pot un cavalier triar:
    6      a·m preguat molt lo vulla consellar.
    7      Mossen Lluys: prest per vos ait me sia,
    8      qual li dire que prengue per aymia.

Requesens

    9      Grans dies ha que tinch deslliberat
    10     que molt mes val, per dreta gentilesa,
    11     la dona tal q’axi s’es ben deffesa
    12     de sso que·ls seus an mal acustumat.
    13     Per sso dich jo q’es mes digne d’emar
    14     la qui no vol en res pagesegar,
    15     e ve d’equells a qui semblar deuria;
    16     aquesta tal vos dich que jo pendria.

Masdovelles

    17     Mossen Lluys: si vos, d’emor tocat,
    18     voleu per vos la dona ben apresa,
    19     venint de gent hon no·s troba destresa,
    20     per los custums un han perseverat,
    21     al cavaller no deveu consell dar
    22     llex la gentil, qui vol als seus semblar,
    23     car molt fa mes la qui te dret sa via,
    24     que l’altre qui, los seus llexant, desvia.

Requesens

    25     De mal en be, tot sso qu’es trespostat
    26     jutgar jo veig, per una gran bonesa,
    27     e tal ho fa, si be aveu compresa
    28     la qui desus per mi jo he triat;
    29     e pas amor axi no·m fa perlar,
    30     mas la raho m’o fa veure ben clar;
    31     e per so us dich q’en mi te senyoria
    32     la qui mes fa, he sobre sso morria.

Masdovelles

    33     Mossen Lluys: no sia mal trectat
    34     lo cavaller per vostr’amor ensesa,
    35     car la raho per vos al devant mesa,
    36     fa per la part qui semble·l perentat
    37     en tot volent sa natura mostrar;
    38     l’altre vos dich, llouant, tenir en car
    39     la deu tot hom, pero la milloria
    40     la part se·n duu qui no te pegesia.

Requesens

    41     Si jo, desus, contre mi he perlat,
    42     seguons dieu, he dita gran paguesa,
    43     mas tant no mir que no us he per admesa
    44     vostra raho, que jo aga peccat;
    45     e per so us prech me vullau declerar
    46     un he dit tal qe vos pux’ajudar,
    47     e dich vos cert que jo·m comdemnaria
    48     james trobar, si tal peccat tenia.

Masdovelles
    49     Mossen Lluys: may fonch per mi pensat
    50     lo vostro dir fes per la part hoffesa
    51     per vos, llouant aquella c’aveu presa
    52     no gens ab dret, mas sol per volentat;
    53     mas dich que fa la raho, sens duptar,
    54     sol per la part que ti[n]ch e vull reunar,
    55     qui per molts es demenada tot dia,
    56     volent aver s’amorosa paria.

Requesens

    57     Naturalment, tot hom vol sser preat,
    58     e per asso molts ne fan molt’anpresa
    59     ffins a morir, tro tant que s’an sotsmesa
    60     la un los va la naturilitat;
    61     e so ben çert, que no m’i cal duptar,
    62     que gentilment se pot senyoregar
    63     la qui he dit, que per a mi volrria;
    64     l’altre us dira que rey meraxeria.

Masdovelles

    65     Mossen Lluys: l’om de gentil part nat,
    66     tira de çert a sa naturalesa,
    67     sa par servint, en qui sta mils abtesa,
    68     que no la part qui us te fort sopjuguat,
    69     la qual serviu, pus la us fa tant amar
    70     amor, dient al cavaller sa par
    71     prengue per ell, car molt s’abaxaria
    72     l’altre triant, qui de grau muntaria.

Requesens

    73     Baxar no·s pot nengun anamorat,
    74     ne·s pot reptar que·n fassa may malesa,
    75     car hamor ha de si tal soptilesa,
    76     que fa·l que vol e del pus asenat;
    77     per so·m sembre no·s puxa alleguar
    78     lo qu’eveu dit, ne·m faria mudar
    79     d’openio, c’amor pas no u volrria,
    80     hoc mes raho qui no m’o consentria.

Masdovelles

    81     Mossen Lluys: molt anau desviat,
    82     que del poder d’amor ni de s’altesa
    83     jo no dich res, car be veg a baxesa
    84     fa l’alt venir, e·l bax ha prest muntat;
    85     mas dich val mes al cavall[e]r finar
    86     ab sa semblant, qui·s deu d’ell contentar,
    87     e vos, si us vol, preneu la companyhia
    88     de la qui sta pres’entre gent julia.

Requesens

    89     Si be mirau, vos sou desconsertat,
    90     que la raho be l’e jo per entesa:
    91     d’emor veg es tota nostra contesa,
    92     e per so, dich, james no fonch baxat
    93     home del mon, pus no·l poden blesmar
    94     si amor l’a volgut mal cativar,
    95     d’on per millor no·s descativeria,
    96     car llibertat an ell no·s trobaria.

Masdovelles

    97     Mossen Lluys: l’om qui te llibertat
    98     en allegir, crech no fa saviesa,
    99     ans pens comet crim de megestat llesa,
    100    si·l menysvalent es per ell may llestat
    101    e·l per vos dit no·s pot verifficar,
    102    que·l cavaller es franch e pot llestar,
    103    al voler seu, he paguesa faria
    104    si la millor per sa part no prenia.

Requesens

    105    Tro sus a tant que m’agau clar provat
    106    lo cavaller e com te sa frenquesa,
    107    no·m fara star un patitet paresa,
    108    que no stigua en lo ffet despertat;
    109    e pas no pens vostro porffidiar
    110    valegue res, ans aureu a callar,
    111    e aureu dit fort gran descortesia
    112    en vostro dir, un dieu dich falsia.

Masdovelles

    113    Mossen Lluys: com per Deu fonch creat
    114    l’ome primer, per virtut incompresa,
    115    franch lo creya, dant li seyn, spertesa,
    116    perque be fes; mal no li fonch vedat;
    117    e sso per tant que pogues meritar,
    118    ell hobrant be, ho mal, desmeritar;
    119    e deves vos crech salve cortesia
    120    reunant la part que tinch e prench per mia.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 193.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Incipitario di Lluís de Requesens

Indice degli autori

Rialc