Rialc
Rao 0bis.

            Poesie anonime aggiunte


    1      Na dolça res, be m’es greu
    2      [qu’]a partir mich hay em breu.

    3      Qant me n’agui alunyar
    4      de madona ab dolç esgar,
    5      no·m pogra aconortar
    6      per tot lo mon si fos meu.
    7      Na dolça [res, be m’es greu
    8      qu’a partir mich hay en breu].

    9      Dolça res, e si us playa
    10     qu’eu fos en vostra paria,
    11     jamays no mich partiria
    12     ans hi vull bestrer del meu.
    13     Na dolça [res, be m’es greu
    14     qu’a partir mich hay en breu].

    15     Mon amich, e que us puix fer?
    16     que ’n mi no us cal res bestrer.
    17     Yo son al vostre plaser,
    18     lo vostre cor tinch el meu.
    19     Na dolça [res, be m’es greu
    20     qu’a partir mich hay en breu].

    21     Madona, ab dolç esgar,
    22     ab riure e ab xantar,
    23     tot lo mon feu alegrar
    24     tan dolces hullades feu!
    25     Na dolça [res, be m’es greu
    26     qu’a partir mich hay en breu].

    27     Yo lasset, e que·n fare?
    28     Si la vostr’amor no he
    29     sabiats que mic partire.
    30     Mort so, coman-vos a Deu!
    31     Na dolça [res, be m’es greu
    32     qu’a partir mich hay en breu].

    33     Mon amich, e que us faria?
    34     que·l vostre mal no·l sabia.
    35     Crey que aytam ben morria
    36     si no us tinch en lo braç meu.
    37     [Na dolça res, be m’es greu
    38     qu’a partir mich hay en breu].

    39     Ballada, ten ta carrera
    40     e digues a la tan bella
    41     que heu m’i seray en breu.

 

 

 

Ed. Gemma Avenoza, Rialc 2004.

Ms.: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Palat. 1052, c. 14v; olim Museo di fisica e storia naturale di Firenze. || 2 [qu’]] espai en blanc al ms. suficient per encabir la síl·laba; partir] partire ms.; segueixen a aquest vers i als versos finals de les cobles I-V els mots Na dolsa afegits un cop acabada la còpia dels versos, repetició aquí no pertinent. — 25 transcrit interliniat. — 31 Na Dolsa manca al ms. car no romania a la línia espai suficient per afegir-lo.    BITECA CNUM 7378.

Cfr. Bon esforç mal astre venç, [. . .] domna de bon ayre.

 

Incipitario degli anonimi aggiunti
Indice degli autori

Rialc