Rialc
Rao 0.142 [E]

            Fraire de joi e sor de plaser
            Versione del Cançoner Aguiló [E]

            .  .  .
    1      E·l vis de la morta tan jens,
    2      E·l lit tan bel hon ella jahia,
    3      E la guarlanda que tenia
    4      Al cap tan riqua e tan cara,
    5      E la boqua fresqua e la cara,
    6      E les dens e les mans tan blanques,
    7      E lays dels auzells per les branques
    8      Tan douç e tan bo per scoutar,
    9      Car cell qui hoys aycel xantar
    10     Oblidan tot quan vist agues
    11     E tot entorn del loch apres
    12     Tres legues, tots cells qui aguen passaven
    13     E·ls lays ausion e regardaven
    14     L’aygua, e·l prets e la tor,
    15     N’avien al cor tal dolçor
    16     Que perdion tot lur viatge,
    17     E dizion que dins lo statge
    18     Era peradis, pus defors
    19     Avia tal dolçors de cors
    20     Es tan plasent per guardar.
    21     [Say e lay], per terra e per mar
    22     Ausion contar les novelles
    23     Cavallers, dones e donzelles,
    24     Anaven tuyt lo loch veser,
    25     D’on avien tan gran plaser
    26     Null temps no se·n volgren lunyar;
    27     Mas no n’ausaven demandar
    28     A negu d’aquells del pahis,
    29     Frayres, avoncles, nebos e cosis
    30     De la morta, car tal dol n’avion;
    31     Mantinent, quan perlar n’ausion,
    32     Que hom era de seluy morts,
    33     E no plazia desconorts
    34     Dar a degu per la demanda.
    35     E·l fill del rey de Florianda
    36     Ausi perlar de la donzella
    37     Con viven era jen bella,
    38     E morta pus bella cent tants;
    39     E com l’emperi es molt grans
    40     E loch ab encantament fayt,
    41     No·n fe semblant ne y menet playt,
    42     Mas ajustech d’aur una gran soma
    43     E anet se·n tot sol en Roma.
    44     E pres son acort que apendria
    45     D’encantament, tant que passes
    46     Lo pont, e que·n la tor entres
    47     Gardar la puncella a plaser,
    48     Que desirava mays veser
    49     Que l’emperi de Gen Senay,
    50     Que·l libre d’amor retray:
    51     «Per lausor ausir ve amor
    52     E per veser crex la douçor.
    53     Entra pels uys dintra al cor».
    54     Tant servi, tant donet, donador,
    55     A Virgili, que li ensenyet sen,
    56     Tant, que en un sol jorn anet tan
    57     Lay hon la puncella jahia,
    58     E, segons que·l compte desia,
    59     Avia de jornades cent.
    60     Lo pont passet asu e gent,
    61     E puget sus ins la tor,
    62     [...]eu la fresqua color
    63     E la beutat de la donzella
    64     Dix que anch no·n viren ulls tan bella,
    65     No u poch natura aço jes far,
    66     Ni boqua dir, ni cor penssar.
    67     No es morta gens, ans es viva,
    68     Car persona morta es squiva
    69     E aquesta fa bon saber
    70     Al cor, e als ulls gran plaer:
    71     No·s pogra far si morta fos;
    72     Ja·m mostra ab los ulls abdos
    73     Per semblant que anas ab leys perlar.
    74     E anet se al lit acostar,
    75     Humilmen s’ajenollet
    76     Sobre un siti d’aur que y trobet,
    77     Hon lo payre e la mayre s’asesien
    78     Tot jorns quan lay veser venien
    79     Si plasen, douça guardadura:
    80     –Ay! gentil, plasent criatura,
    81     La pus bella que anch vis,
    82     Si axi com me mostrats al vis
    83     Amor, e·m fets d’amor semblan,
    84     Amassets mi, mas no ges tan
    85     Con eu vos, car trop me·n diria,
    86     Car part raso e dret seria,
    87     Que per mi us destrenyes amor
    88     Tant com mi per vos, qu’ets la flor
    89     De beutat e de cortesia.
    90     Mays dret d’amor mi semblaria
    91     Qu’eu vos ames e vos no me,
    92     Mas sol aytant que per merce
    93     Ssofrissets que vos ames tan,
    94     Per amor, com Yseu e Tristan,
    95     E que per vos amant moris.
    96     Veray Dieu! Eras fos matis,
    97     Anch mays no feu tant breu jorn
    98     Com aquest, mas pel meu sojorn
    99     Breujar ho fayts, qual tort vos ay?
    100    Eu cuydava esser en may
    101    E son enquer als jorns breus;
    102    Jorn mi fallira, pel torts meus,
    103    A mon joy pendre; Deu ho volgues
    104    Que cest jorn tot .i. any dures
    105    E qu’eu tot [jorns] stes ayci
    106    [De] jenollons parlant axi,
    107    Lonch temps la puncella gardant,
    108    Ses mans tine[n]t, e remenant
    109    La boca, el vis e la cara!
    110    Ai! franca res, plasent e clara,
    111    Gentil, plasent. Si sabia
    112    Que no us fos greu, baysar vos ia!
    113    Eras m’o poguess[e]ts vos dir!
    114    Per foll mi poran tenir
    115    Si·l joy no prench que Deu me dona;
    116    Baysar l’ay, e si n’es fayllona
    117    No pendray de leys pus plaser.
    118    Deu, e ço si poray saber
    119    Si li sabra mal, ho si li sabra bo?
    120    Be que·l semblant de la fayço
    121    Ho poray veser mantinent,
    122    Per que dits hom qui pesar present
    123    Ho plaser, que ’n la cara par;
    124    Tuthom no sap de cor forçar
    125    Que mal fayço de ben sevent.
    126    Ab tant, la bayset douçament
    127    E pux sguardet son douç vis
    128    E fo’l semblant c’un dolç ris
    129    Li fases, e que·n fos paguada;
    130    E bayset l’altre veguada,
    131    Hoc, mas de cent ans que·s mogues
    132    La boca. De lurs suades
    133    Levan suau lo cobertor,
    134    Qu’era d’aur fayt de gran valor
    135    E gent cosit d’estranya guisa,
    136    E vi·l gentil cors en camisa
    137    Ab fil d’aur e d’arjen cosida,
    138    E parech que l’agues vestida
    139    Per mays plaser a son amich,
    140    E anch mays, per ver vos ho dich,
    141    No vi hom cos tan gin format,
    142    Tant dret, tan gras ni tan delgat,
    143    Per raho fo fayt, e per mesura,
    144    Que anch puxs no vench per natura
    145    En affar tan asaut ni tan bell;
    146    E tenia al dit un anell
    147    Scrit ab letres que desien,
    148    Aycells qui legir les sabren:
    149    «Anell suy de Sor de Plaser,
    150    [qui m’haura] leys pora aver
    151    [Per] amor, ab pler viven,
    152    Can ach de joy pres complimen».
    153    Pres l’anell e·l seu lig aqui,
    154    E n’eren ab letres tot atresi
    155    Qui desia lo nom de luy:
    156    «Anell de Frayre de Joy suy,
    157    Qui m’aura leys amaray,
    158    No jes a guisa de vilan,
    159    Mas si com a fill de rey presan».
    160    Puxs se·n pertex forsats, sospiran,
    161    Soven guardan tench sa via,
    162    Per ço cor era l’ora e·l dia
    163    Que y devia esser l’emperayre;
    164    Pero soven, no tardan gayre,
    165    Tornava lay son rich joy pendre,
    166    Que no volgra donar ni vendre,
    167    Ne caminar per altre sa via;
    168    Per ço dits ver tothom qui·l dia:
    169    «Plaser amar, plaser desira,
    170    Pesar fay regart, plaser guia».
    171    Soven anava e venia
    172    Guardan del mayre e del payre.
    173    Soven reguardava la mayre
    174    Sa filla, que vi engruxar
    175    Al terç mes, e al quart doblar,
    176    D’on fortment se maravellet;
    177    A l’emperayre ho mostret,
    178    Que n’ach maravella mo[l]t gran.
    179    Anan pensan, ploran, guardan,
    180    E parlaven soven abdos ensemps;
    181    E al noven mes, si com es temps
    182    Fo, ach la puncella un fill,
    183    Ses dolor e ses tot perill;
    184    e·l jorn que la mayre vench
    185    Troba·l fill al braç, que tench
    186    La mamella e gent mamet,
    187    Si com natura li o mostret,
    188    Ses null altre ensenyador;
    189    E per ço dizon li liguador,
    190    Natura mays qu’ensenyar mostra,
    191    Natura toyll, natura força
    192    E fay pauca gran criatura
    193    [...] contra natura,
    194    Ayso es us del gran jet del mon.
    195    Guardan çay e lay, avall e amon,
    196    Anet la mayre per la tor,
    197    E dizen al emperador,
    198    Ploran: –Ver Deu, ço co·s pot far?
    199    Aci per res no pot entrar
    200    Mas auzell ho Sperit Sants!
    201    Anch mays no fo null fayts tan grans,
    202    Aço es ses tota desmesura,
    203    Part raho e contra natura,
    204    E part tot altre penssament
    205    Anch mays no fo de nulla jent
    206    Dona morta que consebes
    207    Infant, e que morta viu l’ages;
    208    Que les vives son a ventura
    209    De mort com an lur criatura.
    210    Glorios Deu, ara us plagues
    211    Que cesta morta viva tornes!
    212    Si com n’a mortes mantes vives,
    213    De mortes, son vasos squives,
    214    Mas null temps no·n viu hom algu vivir,
    215    Tots jorns veu hom los vius morir
    216    Mas morts no·n veu hom negu viure.
    217    Be·s faria aytan delliure
    218    Pus Nostre Senyor ho volgues,
    219    Com volch que morta infant agues,
    220    D’on feu miracle precios;
    221    Mas aquest seria mays bos
    222    E mays de gaug a nos seria.–
    223    Ploran, oran tot aquell dia
    224    Estigueren ab gran reguart,
    225    E tant foren de bona part
    226    E homils, Deu los feu honor
    227    D’aytant que de sobre·l cobertor
    228    La donzella la ma levet,
    229    Quaiys qui dixes, mas no parlet,
    230    «Viva son, no plorets huymay»,
    231    E torneron lur dol en guay.
    232    Mantinent del loch pertiren
    233    E quan foren defors, ells viren
    234    Venir de luny un jay volan,
    235    Al bech una erba portan,
    236    [...] ja cotxos volan.
    237    Car Frayre de Joy l’enviet
    238    Anet per tot lo mon e cerquets
    239    Conssell e metges, demandets
    240    Philosofs e encantadors,
    241    E corts de reys, d’emperadors,
    242    Contan de senblan la raysos.
    243    Vergili, que aycella faysos
    244    Avia noirit ·l bon jay,
    245    Qu’era verts, vermells, so say,
    246    Blanch, ne[y]re e groch, indis ho blaus,
    247    E yava cresta, com a paus,
    248    E·l bech vermells, si com cells an,
    249    De la terra de Pestre Johan,
    250    Car aytalls son tots cells de lay;
    251    E·l jay anava say e lay
    252    Ffar e dir ço que hom volia,
    253    E totes les erbes sabia
    254    E conexia lur vertuts,
    255    E portava breus saluts
    256    E noves, mils qu’altre missatge,
    257    E sabia tot lenguatge,
    258    E mils que mestre encantava.
    259    E car Vergili molt amava
    260    Ffrayre de Joy, e car tenia
    261    Dits per amor que li daria
    262    Lo pus rich don qu’anch fos dats,
    263    E det li l’auzell, d’on payats
    264    Fo mays que si li des Irlanda;
    265    E cell li donet Florianda,
    266    E·l regne tot apres son pare:
    267    –Pus volets que sia emperayre
    268    –Dix ell–, eu vull que siau reys.–
    269    Per ço dix lector que dom peys
    270    Sap mays de donar que larguesa,
    271    E d’enseyamen que franquesa,
    272    E d’armes trop mays grandiments.
    273    E Frayre de Joy tot bellaments,
    274    De ce que·l joy ach recebuts,
    275    Li dix: –Amich, si Deu t’ajuts,
    276    Sabrias mi consell donar
    277    D’un fayt lo pus rich e·l pus car
    278    C’om anch null temps poguessets creyre?–
    279    E·l jay dix: –Senyer, tot quant dire
    280    Saber a vos, faray breument.–
    281    [Tot la f]ayt li fe entendent
    282    Si com hoyrets en avan.
    283    E l’erba cerquet mig an,
    284    Ans que l’agues, per mans repaires.
    285    Aycell jorn que·l vi l’emperayres,
    286    Entret dins en la tor de pla,
    287    E mes li l’erba en la ma
    288    E la donzella se drecet
    289    Sobre lo lit, e·s maravellet
    290    Del lit, del loch e del infan,
    291    E vi star el jay denan,
    292    En una percha no trop auta,
    293    Que li dix: –Dona cortesa, asauta,
    294    Franqua, jentil e avinent,
    295    Plena de tot enseyament,
    296    Douça, plasent e jen formada,
    297    Cell d’on ets amada
    298    Mays que nulla dona sots Deu;
    299    E prega us que no us sia greu
    300    Can s’auset de vos plevir tan,
    301    E a, per vos, mal trayt gran
    302    Que mes temor te en comanda,
    303    Que·l mon no ha pauca ne granda
    304    Terra qu’ell no aja cerquada
    305    Per vos, e no la mar passada
    306    Mas de tres vets tot lo mon,
    307    E de tots los bons savis qui son
    308    Demandats per lo vostre mal.–
    309    –[..] no diray que Deu vo[s] sal
    310    Vos ne luy, n’auzell, per ma fe,
    311    Per ço, cor anch s’auset de me
    312    Y en pendre ses lo meu voler.
    313    E si·l mal sofris ab lo pler
    314    Que joy de m’amor li dones
    315    E ’n mon xausiment atendes,
    316    Axi·l tengra eu per jentil;
    317    Qu’al mon no a dona tan vil
    318    C’om dega pendre ni tocar
    319    Res del seu ses luy demandar;
    320    Qu’aytals fayts forssats no son bos.
    321    Ja tan aut no sabrets de raysos,
    322    En jay, que per dret no guasany
    323    D’amor, ques anell d’estany
    324    Dat per amor val mays
    325    Que d’aur emblar ab richs balays.
    326    Entre·ls leyals enamorats
    327    Negun do no es tan presats
    328    Ab cell d’amor, car des c’om dona
    329    Ses deman a valor mays bona
    330    Que cell que·s dona per carer.
    331    Mas cell no fay plaser,
    332    Ne val, pus ses deman se do.
    333    Anch gentil ni cortes no fo
    334    Qui toques dona ses deman,
    335    Ni dona valen ni presan
    336    Qui·s lexas ses deman tocar.
    337    Null hom d’amor ses sperar
    338    No pot viure entre·ls fis amans.
    339    Ben [...]rt me speraria .v. ans
    340    Que sol un jorns sperar non volch
    341    E mon car spuncellatge·m tolch;
    342    Que res no vauts enblats ni touts,
    343    Ni forssats ni vandats per souts,
    344    Mas per dret d’amor outrejats.–
    345    –Dona covinent, no façats,
    346    Si us play, ja·l vostre dret menar,
    347    Que a mort lo vibriets jutgar;
    348    Car la vostra alta seyoria
    349    Es tan noble que dret seria
    350    Que hom moris per lo vostre tort.
    351    Mas, pus Deu perdonet sa mort
    352    E hom perdona l’enemich,
    353    Be devets vos a vostre amich
    354    Perdonar, que ’n res no us es fals,
    355    Ans vos es fis, franchs e leyals
    356    Plus que nulls aymans a s’aymia.
    357    Si be ets la pus jensor que sia
    358    E la pus auta de linatge,
    359    Be devets vos fin coratge
    360    Pendre per la vostra valor,
    361    E la franquesa per la honor,
    362    E l’ardimen per la noblesa,
    363    Pero si hagues tal causa pres
    364    De vos que us pogues smendar
    365    Ne rendre, no us fera clamar,
    366    Certs, ans fera vostre man,
    367    Car disets que pres senes man
    368    Ço de vos que plus desirava,
    369    Si ausiets com vos clamava
    370    Merce, mans juntas homilmen,
    371    Ploran, sospiran, dizen:
    372    «A! Gentil, plasent criatura,
    373    Pus bella qu’anch formas natura,
    374    Fflor de joven hon joy reviu,
    375    Non avets lo cor tan esquiu
    376    Que no n’aguessets pietat!»
    377    E vos, que ab joy dreyt temprat,
    378    Ab dauç vis asaut guardan
    379    Li fases d’amor semblan
    380    Per que fo del joy penre sperts;
    381    E no es null hom tan pauch, certs,
    382    Que no fazes tot atretal.
    383    Dits lo savi: «En cort real
    384    Qui ço que desira no pren
    385    Quan pot, apres pauch se·n repren,
    386    Que no pot tot ora tornar».
    387    So fets, que us vay a preyar,
    388    Si·l dey tant que vostre pler
    389    Vos pusca ab joy veser,
    390    pous morta ab gran treball vos vi.–
    391    –Ja eu no veuray ell, ni ell mi,
    392    A mon grat n’auzell, per ma fe.–
    393    –Si farets! –No faray per re!–
    394    –Si farets. –Qui me·n forçara?–
    395    –Amor, qui mays de poder n’aura
    396    Entre·ls valens que Malvolensa.
    397    Si be us a prets e valensa
    398    E tot quant pus dona tany,
    399    Ja, si merce de vos sofrany,
    400    No parets del tot acabada.
    401    E sabets que per una errada
    402    Son mantes dones confondudes,
    403    E mantes bones corts perdudes
    404    Per un vil ab un vil consell,
    405    E maldits per un volpeyll.
    406    E sabets que, de luny e de pres,
    407    Dits hom ans un mal que .m. bes.
    408    Mas eu vos faray un bell retrayts:
    409    Anch mays no vis servici fayts
    410    Tan car, tan rich ni tan precios,
    411    Com vostre amich a fayt a vos.–
    412    –Servis, qual? –Eu vos ho diray:
    413    Un regisme tot qui val may
    414    Que cell de França a donat
    415    Per vos garir, hon a mal grat
    416    Car vos a tornada la vida.–
    417    Ey ella, si tot s’era marrida,
    418    Un pauc son fel cor s’adouci,
    419    E dix, tot homilmen: –Jay, e qui
    420    Es aquell e qui eu tantost,
    421    Ne qual nom a, digues m’o tost.–
    422    –Jantil dona, be pres l’avets.
    423    [...] vostra ma lo tenets.–
    424    –En la ma? Com, que no y tench re?–
    425    –Si les letres sgardats be
    426    En l’anell que ’n la ma portats
    427    Lo res sabrets tan yvats.–
    428    Guardet l’anell, hon lo nom vi
    429    De Frayre de Joy, qui ses fi
    430    Avia gran lausor per la terra
    431    D’esauts e de be menar guerra,
    432    De larguesa e de cortesia;
    433    Que ja·l temps que ella vivia
    434    L’ausia lausar say e lay
    435    Per l’emperi de Jensenay,
    436    Mils que null fill de rey del mon.
    437    –Digues me, jay, si Deu te don,
    438    Ffets, i·l com fets del meu morir,
    439    Ni co·s pot far del garir,
    440    Ni tu say qui t’enviet?
    441    Ne Frayre de Jay say com entret
    442    Ne hon son, ni en qual repayre,
    443    Ne si es viu mon payre ne ma mayre,
    444    Ne qui·m mes dins est ostage.–
    445    E·l jay li dix en plan lenguatge
    446    Suau tota la rayso.
    447    Ella dix: –Jay, payada·n so
    448    De Frayre de Joy lo cortes.
    449    Quan lo veuray? Ey hon es?
    450    Prech te que·l pusqua ades veser.
    451    Ffrayre de Joy, Sor de Plaser,
    452    Anch nom no s’avengren tan be:
    453    Lo meu nom ab lo seu s’ave
    454    Mils que nom que anch fos.
    455    Amis, eras fos eu ab vos,
    456    E vos ausi enfre mos brats!
    457    Jay, prech te que l’anet dir ivats
    458    Que jamay gaug non auray
    459    Tro l’aja vist. –Dona, si us play,
    460    Eu vos diray co se deu fayre,
    461    Eu me n’iray a vostre payre,
    462    La hon sia a Jenssenay,
    463    E tot lo fayt li contaray
    464    Per ver, e quan l’aura ausit
    465    Dir li ay que·l vos do a marit
    466    E sera fayt ço que·s deura far;
    467    E pus hom no us pora blasmar
    468    Ne dir mal de re que sia.–
    469    –Be as dit, pero mays valria
    470    [...] lo meu amich enans,
    471    Que·l desir que n’ay es tan grans
    472    Que si ades no·l vey yo seray morta,
    473    E no vull, pus m’a estorta,
    474    Que ades torn altra vets morir,
    475    E car morts es trop greu per sofrir,
    476    Qu’al mon no a tan gran dolors,
    477    Esters cella que fay amors,
    478    E com hom no veu ço que mes ama;
    479    Car amors ausiu e enflama
    480    Soven e fay leu jent penar;
    481    Mas mort no pot negun mal far
    482    Ne aucir neguna vegada,
    483    Es laugeramen passada.
    484    Ayso que mes de mal pot far;
    485    Que sters homo savi non es.–
    486    –Dona, entendets un pauch, no us pes!–
    487    Ab aytan de la dona se parti,
    488    Ella aytan com lo vi
    489    Per lo finestral lo gardet,
    490    E luny, axi com lo aviset,
    491    Vi un chevalier qui caçava,
    492    Ab un sperver que portava
    493    Mudat, hon pres lo jay de gayt,
    494    E son dols e dans e mal fayt,
    495    Gran tala e gran malaventura.
    496    Ço lig hom en la Scriptura:
    497    «Qu’encantament ni res val
    498    Pus que a Deu plats c’om prenda mal,
    499    Ne hom no·s pot de Deu gardar».
    500    E la dona pres a cridar:
    501    –Deu! Ayso es can trop dura,
    502    Lo joy d’est mon tan pauch dura;
    503    Eu cuydava esser restaurada,
    504    Et son en major mal tornada
    505    Que can era morta, mil tans.–
    506    En terra·s gitava ab crits grans,
    507    Sos cabells tiran e rompen,
    508    Sa faç trencan e ses mans torcen,
    509    E cridava: –A! Bell, dolç amich,
    510    L’auzell que pus car e pus rich
    511    Era del mon avets perdut.
    512    Mays volgra esser encara morta
    513    Que viva. Corent a la porta
    514    Vech; si no fos tan fermada,
    515    Fforas per la tor enderocada,
    516    E si no fos lo finestrals
    517    Tanpauch no fora paorals
    518    Ne dan que n’agues a sofrir,
    519    Ans s’i gitava per morir.
    520    [Mais Deu] no u volch, ni·s poch far.
    521    E·l cavaller, sens retardar,
    522    Mantinent que lo jay ach pres,
    523    A una pus dompna·l trames
    524    Qu’amava assats e de bontat lausava
    525    E gran terra senyoregava,
    526    Rica de tors e de palays,
    527    E avia nom Amor mi pais,
    528    E l’amava ella molt luy,
    529    E avia nom Aman m’esduy,
    530    Bo d’armes e de cortesia.
    531    E mentre la dona tenia
    532    Lo jay, asauts e gen li dis:
    533    –Jentil dompna ab plasent ris,
    534    Complida de totes beutats,
    535    Humilmen prey que·m diats
    536    Si anch fos enamorada?–
    537    –Hoc, jay, e no m’agrada
    538    Hom si enamorat no es.–
    539    –Ma dona, e tendriets pres
    540    Null missatge qui trames fos
    541    per amor? –No a entre nos,
    542    Jay, fets i·l tan vil astatge
    543    Com presos fay d’amor missatge;
    544    No eu, ans lo delliuraria
    545    Si pres ne liat lo vesia
    546    E [hi far]ia tot [mon poder].–
    547    –[Ma d]ona, sapi[at]s per ver
    548    Que eu sui jai trames per amor
    549    Del pus asaut e del millor
    550    Qu’ames anch dona ni poncella,
    551    E d’una donzella pus bella
    552    Que ausis null temps perlar;
    553    Per que us prech que·m lexets anar,
    554    Ffe que devets al deu d’amor.–
    555    E ella, qui d’aytal dolor
    556    Sabia, mantinent lexet
    557    Lo jay anar, qui se n’anet
    558    A Jensenay la ciutat,
    559    Hon avia man rich rey honrat,
    560    Mant compte, man noble baro.
    561    E·l jay vench isnell de rando
    562    Lay hon l’emperayre sesia
    563    E l’emperayrits, qui li desia
    564    Que anesson lur filla veser.
    565    E anet se a un ram seser
    566    D’un pi hon ells tots sols perlaven
    567    De lur filla, que als no pensaven
    568    Ni desien ser ni mati.
    569    E·l jay lur dix, tot jent,
    570    Ses lonch sermo, ses [lonch] parlay:
    571    –Emperay[re de] Jensenay,
    572    [Ta] filla mil saluts te manda,
    573    Ey la emperayritz atretal;
    574    E cresets que no a null mal,
    575    Ans la trobarets viva e sana,
    576    E anch null temps de cristiana
    577    Ne autra, no ausi hom dir
    578    Que posques viure apres morir,
    579    Que Deu ho ha fayt per ta honor,
    580    Es eu, qui n’ay trayt mal major
    581    Que traxes per fayt mal ni bo.–
    582    E dix los tot lo fayt com fo,
    583    Com Frayre de joy se n’anet
    584    A Roma, [e] dins la tor entret,
    585    E com amet la puncella
    586    Que vi plasen, fresca, novella,
    587    E com per aver son cors bell
    588    Li det apres lo seu anell,
    589    E com per aver s’amor granda
    590    Det lo regne de Florianda,
    591    E com ell matex iryia
    592    A Frayre de Joy, que faria
    593    Venir per far lo maridatge,
    594    E sa honor [...]ran bornatge,
    595    Com ta[ny a fill de ...] san
            .  .  .
    596    E dix del nom qu’a son voler
    597    Que dels dos noms devia aver,
    598    Del payre la mayre avien,
    599    A qui Frayre de Joy dezien
    600    E Sor de Plaser examen,
    601    E pres dels dos noms pertimen
    602    E mes li nom Joy de Plaser;
    603    D’on la dona ach bon saber,
    604    Car tuyt cell del castell l’amon
    605    E com a senyor lo tenon
    606    E·l volien tot jorn veser.
    607    La dona ab cest plaser,
    608    Ab gaug romas yns la tor,
    609    E·l jay partis de lor
    610    Aytant com poch del jurament,
    611    E l’emperayrits se n’aneron
    612    Devers la tor, que no·s perleron
    613    Ab lur consell tro saberen ver
    614    De lur filla, qu’enquer veser
    615    Viva no la cuydavon mays,
    616    Sitot los ho ach dit lo jays.
    617    Enaxi dins la tor entreron
    618    E quan lur filla lay veron
    619    Viva e sana e rient,
    620    Anch mays no fo de nulla jent
    621    Tan gran gaug com ells ageron.
    622    Tantost de l’infant demanderon,
    623    Ella lur mostret per la tor,
    624    L’infant e·l castell e la honor
    625    Gran que fazion tuyt tot jorn.
    626    E garderon tot entorn
    627    E veren la pus gran noblesa
    628    Del mon e la major bellesa
    629    Que l’emperayre agues ne vis.
    630    Apres menan lo joy e·l ris
    631    Lonch temps, en la tor veron
    632    Hon tots los altres barons steron,
    633    E conteron la maravilla
    634    Del jay que avia lur filla
    635    Estorta del muridatge
    636    Qu’agren tuyt tal alegratge,
    637    Quan lexeron lo parlament,
    638    E vengron en la tor corrent
    639    E chevalers, dones e donzelles,
    640    Riques, paubres, joves e velles,
    641    Rey, comte, vescomte, condor,
    642    Sovan lausavon Nostre Senyor
    643    Del gran be que fayt los avia.
    644    E Frayre de Joy cort tenia
    645    A Florianda la ciutat,
    646    Del jay l’ach ffortment alegrat
    647    Com de la donzella l’ac dit
    648    L’avia del dol sclarit,
    649    E com son fell cor adouci,
    650    E d’Amor mi pays qui·l jaqui
    651    E tot l’als, si com dit vos ay.
    652    Lo jay pux trames çay e lay
    653    Per fer saber a sos amichs
    654    lo fayts ques era bos e richs,
    655    Que tuyt lo tengron per honrat
    656    E foron al palay justat,
    657    Part d’altres emperados, crey
    658    Qu’eren sey parent e cinch rey,
    659    .xx. comptes e .xxx. comdos,
    660    esters d’altres nobles senyors,
    661    Arsavesques, bisbes, prelats,
    662    Ey fo alegre e payats
    663    Virgili ab Pestre Johan,
    664    E l’apostoli ab cort gran
    665    y fo per mandament del jay
    666    Que vengesson a Jensenay,
    667    Hon foren mot jen recebuts.
    668    El mes de may foren venguts
    669    a la festa de sent Simo,
    670    E ab gran benediccio
    671    Pres Frayre de Joy Sor de Plaser.
    672    E ach a donar molt d’aver
    673    E mil puncelles maridades,
    674    E mays d’altres mil eratades,
    675    E fayts christians mays de .m.;
    676    E Aman m’esduy, la jentil,
    677    Pres Amor mi pays per marit,
    678    E·l jay ach tant fet e tant dit
    679    Per ço co·l lexet per amor anar,
    680    Que·ls fech .i. rich comdat donar
    681    Hon pogren viure a plaser.
    682    Es eu me·n torney per veser
    683    Les corts, e sobre pres le rey.

 

 

 

Ed. Gabriel Ensenyat i Pujol, Joan Mas i Vives, Joana M. Matas i Alomar, Cançoner Aguiló, Palma de Mallorca, Societat Arqueològica Lul·liana, 2000, p. 352.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc