Rialc
Rao 94.85

           Ausiàs March


    1      Puys que sens Tu algu a Tu no basta,
    2      dona·m la ma o pels cabels me lleva;
    3      si no estench la mia ’nvers la tua,
    4      quasi forçat a Tu mateix me tira.
    5      Yo vull anar envers Tu a l’encontre;
    6      no sse per que no faç lo que volrria,
    7      puys yo son cert haver voluntat francha
    8      e no sse que aquest voler m’enpacha.

    9      Levar mi vull e prou no m’i esforce:
    10     ço fa lo pes de mes terribles colpes;
    11     ans que la mort lo proces a mi cloga,
    12     placia·t, Deu, puys teu vull ser, que u vulles;
    13     fes que ta sanch mon cor dur amollesca:
    14     de semblant mal guari ella molts altres.
    15     Ja lo tardar ta ira·m denuncia;
    16     ta pietat no troba ’n mi que obre.

    17     Tan clarament en l’entendre no peque
    18     com lo voler he carregat de colpa.
    19     Ajuda·m, Deu! Mas follament te pregue,
    20     car Tu no vals sino al qui s’ajuda,
    21     e tots aquells qui a Tu se apleguen,
    22     no·ls pots fallir, e mostren ho tos braços.
    23     Que fare yo, que no meresch m’ajudes,
    24     car tant com puch conech que no m’esforce?

    25     Perdona mi si follament te parle!
    26     De passio partexen mes paraules.
    27     Yo sent pahor d’infern, al qual faç via;
    28     girar la vull, e no y disponch mos passos.
    29     Mas yo·m recort que meritist lo Ladre
    30     —tant quant hom veu no y bastaven ses obres—;
    31     ton spirit la hon li plau spira:
    32     com ne per que no sab qui en carn visca.

    33     Ab tot que so mal crestia per obra,
    34     ira no·t tinc ne de res no t’encolpe;
    35     yo son tot cert que per tostemps be obres,
    36     e fas tant be donant mort com la vida:
    37     tot es egual quant surt de ta potença,
    38     d’on tinch per foll qui vers Tu·s vol irexer.
    39     Amor de mal, e de be ignorança,
    40     es la raho que·ls homens no·t conexen.

    41     A Tu deman que lo cor m’enfortesques,
    42     si que·l voler ab ta voluntat ligue;
    43     e puys que se que lo mon no·m profita,
    44     dona m’esforç que del tot l’abandone,
    45     e lo delit que·l bon hom de Tu gusta,
    46     fes me·n sentir una poca sentilla,
    47     perque ma carn, qui m’esta molt rebelle,
    48     haj’afalach, que del tot no·m contraste.

    49     Ajuda·m, Deu, que sens Tu no·m puch moure,
    50     perque·l meu cors es mes que paralitich!
    51     Tant son en mi envellits los mals habits,
    52     que la virtut al gustar m’es amarga.
    53     O Deu, merce! Revolta·m ma natura,
    54     que mala es per la mia gran colpa;
    55     e si per mort yo puch rembre ma falta,
    56     esta sera ma dolça penitença.

    57     Yo tem a Tu mes que no·t so amable,
    58     e davant Tu confes la colpa ’questa;
    59     torbada es la mia esperança,
    60     e dintre mi sent terrible baralla.
    61     Yo veig a Tu just e misericorde;
    62     veig ton voler qui sens merits gracia;
    63     dones e tolls de grat lo do sens merits.
    64     Qual es tan just, quant mes yo, que no tema?

    65     Si Job lo just por de Deu l’opremia,
    66     que fare yo que dins les colpes nade?
    67     Com pens d’infern que tems no s’i esmenta,
    68     lla es mostrat tot quant sentiments temen.
    69     L’arma, qui es contemplar Deu eleta,
    70     en contr’Aquell, blasfemant, se rebella;
    71     no es en hom de tan gran mal estima.
    72     Donchs, com esta qui vers tal part camina?

    73     Prech te, Senyor, que la vida m’abreuges
    74     ans que pejors cassos a mi ’nseguesquen;
    75     en dolor visch faent vida perverssa,
    76     e tem della la mort per tostemps longa.
    77     Donchs, mal deça, e della mal sens terme.
    78     Pren me al punt que milor en mi trobes;
    79     lo detardar no se a que·m servesca;
    80     no te repos lo qui te fer viatge.

    81     Yo·m dolch perque tant com vull no·m puch dolrre
    82     de l’infinit dampnatge, lo qual dubte;
    83     e tal dolor no la recull natura,
    84     ne·s pot asmar, e menys sentir pot l’ome.
    85     E, donchs, aço sembl’a mi flaca scusa,
    86     com de mon dan, tant com es, no m’espante;
    87     si·l cel deman, no li do basta stima;
    88     fretura pas de por e d’esperança.

    89     Per be que Tu iracible t’amostres,
    90     ço es defalt de nostra ignorança;
    91     lo teu voler tostemps guarda clemença,
    92     ton semblant mal es be inestimable.
    93     Perdona·m, Deu, si t’he donada colpa,
    94     car yo conffes esser aquell colpable;
    95     ab hull de carn he fets los teus judicis:
    96     vulles dar lum a la vista de l’arma!

    97     Lo meu voler al teu es molt contrari,
    98     e·m so ’nemich penssant me amich esser.
    99     Ajuda·m, Deu, puys me veus en tal pressa!
    100    Yo·m desesper, si los merits meus guardes;
    101    yo m’enug molt la vida com allongue,
    102    e dubte molt que aquella fenesqua;
    103    en dolor visch, car mon desig no·s ferma,
    104    e ja en mi alterat es l’arbitre.

    105    Tu est la fi on totes fins termenen,
    106    e no es fi, si en Tu no termena;
    107    Tu est lo be on tot altre·s mesura,
    108    e no es bo qui a Tu, Deu, no sembla.
    109    Al qui·t complau, Tu, aquell, deu nomenes;
    110    per Tu semblar, major grau d’ome·l muntes;
    111    d’on es gran dret del qui plau al diable,
    112    prenga lo nom d’aquell ab qui·s conforma.

    113    Alguna fi en aquest mon se troba;
    114    n’es vera fi, puys que no fa l’om felix:
    115    es lo començ per on l’altra s’acaba,
    116    segons lo cors qu’entendre pot un home.
    117    Los filosofs, qui aquella posaren,
    118    en si mateixs son esser vists discordes:
    119    senyal es cert qu’en veritat no·s funda;
    120    per consegüent, a l’home no contenta.

    121    Bona per si no fon la ley judayca
    122    —en paradis per ella no s’entrava—,
    123    mas tant com fon començ d’aquesta nostra,
    124    de que·s pot dir d’aquestes dues una.
    125    Axi la fi de tot en tot humana
    126    no da repos a l’apetit, o terme,
    127    mas tanpoch l’om sens ella no ha l’altra:
    128    sent Johan fon senyalant lo Messies.

    129    No te repos qui null’altra fi guarda,
    130    car en res als lo voler no reposa;
    131    ço sent cascu, e no y cal suptilesa,
    132    que fora Tu lo voler no s’atura.
    133    Si com los rius a la mar tots acorren,
    134    axi les fins totes en Tu se n’entren.
    135    Puys te conech, esforça·m que yo t’ame.
    136    Vença l’amor a la por que yo·t porte!

    137    E si amor tanta com vull no m’entra,
    138    creix me la por, si que, tement, no peque,
    139    car no peccant, yo perdre aquells abits
    140    que son estats, perque no t’am, la causa.
    141    Muyren aquells qui de Tu m’apartaren,
    142    puys m’an mig mort e·m tolen que no visca.
    143    O Senyor! Fes que ma vida s’allargue,
    144    puys me apar qu’envers Tu yo m’acoste.

    145    Qui·m mostrara davant Tu fer escusa,
    146    quant aure dar mon mal ordenat compte?
    147    Tu m’as donat disposicio recta,
    148    e yo he fet del regle falç molt corba.
    149    Dreçar la vull, mas he mester t’ajuda.
    150    Ajuda·m, Deu, car ma força es flaca;
    151    desig saber que de mi predestines:
    152    a Tu ’s present y a mi causa venible.

    153    No·t prech que·m dons sanitat de persona
    154    ne bens alguns de natura y fortuna,
    155    mas solament que a Tu, Deu, sols ame,
    156    car yo so cert que·l major be s’i causa.
    157    Per consegüent, delectacio alta
    158    yo no la sent, per no dispost sentir la;
    159    mas per saber, un home grosser jutja
    160    que·l major be sus tots es delitable.

    161    Qual sera·l jorn que la mort yo no tema?
    162    E sera quant de t’amor yo m’inflame,
    163    e no·s pot fer sens menyspreu de la vida,
    164    e que per Tu aquella yo menysprehe.
    165    Ladonchs seran jus mi totes les coses
    166    que de present me veig sobre los muscles;
    167    lo qui no tem del fort leo les ungles,
    168    molt menys tembra lo fiblo de la vespa.

    169    Prech te, Senyor, que·m fasses insensible
    170    e qu’en null temps alguns delits yo senta,
    171    no solament los leigs qui·t venen contra,
    172    mas tots aquells qu’indifferents se troben.
    173    Aço desig perque sol en Tu pense
    174    e pusc’aver la via qu’en Tu·s dreça;
    175    fes ho, Senyor, e si per temps me·n torne,
    176    haja per cert trobar t’aurella sorda.

    177    Tol me dolor com me veig perdre·l segle,
    178    car mentre·m dolch, tant com vull yo no t’ame,
    179    e vull ho fer, mas l’abit me contrasta;
    180    en temps passat me carregui la colpa.
    181    Tant te cost yo com molts qui no·t serviren,
    182    e Tu·ls has fet no menys que yo·t demane;
    183    per que·t suplich que dins lo cor Tu m’entres,
    184    puix est entrat en pus abominable.

    185    Catholich so, mas la Fe no m’escalfa,
    186    que la fredor lenta dels senys apague,
    187    car yo leix so que mos sentiments senten,
    188    e paradis crech per fe y raho jutge.
    189    Aquella part de l’esperit es prompta,
    190    mas la dels senys rocegant la m’acoste;
    191    donchs tu, Senyor, al foch de fe m’acorre,
    192    tant que la part que·m porta fret, abrase.

    193    Tu creist me perque l’anima salve,
    194    e pot se fer de mi sabs lo contrari.
    195    Si es axi, per que, donchs, me creaves
    196    puix fon en Tu lo saber infallible?
    197    Torn’a no-res, yo·t suplich, lo meu esser,
    198    car mes me val que tostemps l’escur carcer;
    199    yo crech a Tu com volguist dir de Judes
    200    que·l fora bo no fos nat al mon home.

    201    Per mi segur, havent rebut batisme,
    202    no fos tornat als braços de la vida,
    203    mas a la mort hagues retut lo deute
    204    e de present yo no viuria·n dubte!
    205    Major dolor d’infern los homens senten
    206    que los delits de parahis no jutjen;
    207    lo mal sentit es d’aquell altr’exemple,
    208    e paradis sens lo sentir se jutja.

    209    Dona m’esforç que prenga de mi venge.
    210    Yo·m trob offes contra Tu ab gran colpa,
    211    e si no y bast, Tu de ma carn te farta,
    212    ab que no·m tochs l’esperit, qu’a Tu sembla;
    213    e sobretot ma fe que no vacille
    214    e no tremol la mia sperança;
    215    no·m fallira caritat, elles fermes,
    216    e de la carn, si·t suplich, no me n’hoges.

    217    O, quant sera que regare les galtes
    218    d’aygua de plor ab les lagremes dolces!
    219    Contrictio es la font d’on emanen:
    220    aquesta ’s clau que·l cel tancat nos obre.
    221    D’atrictio parteixen les amargues,
    222    perque ’n temor mes qu’en amor se funden;
    223    mas, tals quals son, d’aquestes me abunda,
    224    puys son cami e via per les altres.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès CV.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

 Rialc