Rialc
Rao 94.84

            Ausiàs March


    1      Puys me trob sol en amor, a mi sembla
    2      qu’en mi tot ço sia costuma stranya:
    3      Amor se pert entre gents per absença,
    4      e per la mort la mi’amor no fina,
    5      ans molt mes am a vos en mort qu’en vida,
    6      e yo perdon si algu no·m vol creure:
    7      pochs son aquells qui altres cosses creguen
    8      sino semblants d’aquelles que·ls avenen.

    9      Ma dolor fort lo comun cors no serva;
    10     tota dolor lo temps la venç e gasta;
    11     no dich qu’en tot a tot’altra dessemble:
    12     en quantitat molt prop d’altres se jutja;
    13     en qualitat ab les altres discorda.
    14     Seguint l’Amor d’on ella pren sa forma,
    15     gran part del temps seca dolor me dona
    16     y algun delit ab altra dolor dolça.

    17     Dins lo cors d’om les humors se discorden;
    18     de temps en temps llur poder se transmuda:
    19     en un sols jorn regna malenconia,
    20     ’n aquell mateix colera, sanch e fleuma.
    21     Tot enaxi les passions de l’arma
    22     mudament han molt divers o contrari,
    23     car en un punt per ella·s fan los actes,
    24     e prestament es en lo cors la causa.

    25     Axi com l’or que de la mena·l traen
    26     esta mesclat de altres metalls sutzeus,
    27     e, mes al foch, en fum se·n va la liga,
    28     lexant l’or pur no podent se corrompre,
    29     axi la Mort mon voler gros termena:
    30     aquell fermat en la part contrassemble
    31     d’aquella que la Mort al mon l’a tolta,
    32     l’onest voler en mi roman sens mescla.

    33     Dos volers son que natura seguexen,
    34     e cascu d’ells l’om per natura guien;
    35     si acte ’nsemps fan mal o be atracen
    36     seguons qual d’ells en l’altre ha domini.
    37     Quant la raho l’apetit senyoreja,
    38     es naturall de l’hom tota sa obra,
    39     e lo revers sa natura li torba,
    40     e no ateny la ffi qu’en tots fets cerca.

    41     Quant l’apetit segueix la part de l’arma,
    42     l’ome va dret, seguint natura mestra,
    43     car la major part la menor se tira
    44     e ves la fi que va lo cami troba;
    45     e l’appetit volent son necessari,
    46     l’ome no fall, si no trespassa l’orde,
    47     e si s’esten mes que natura dicta,
    48     surt ne voler fals, oppinionatich.

    49     Les voluntats que per natura venen,
    50     en certitut e terme son compreses.
    51     L’altre voler passa d’om les natures;
    52     son senyal cert es que no l’enclou terme.
    53     De tots aquests passions mantengueren
    54     mescladament, si com mesclats jahien;
    55     mas be distints son apres de son opte,
    56     e separats los sent, quasi vissibles.

    57     Molts son al mon que mos dits no ’ntengueren
    58     e ja molts mes que d’aquells no sentiren.
    59     Qui creure pot qu’entr’amors vicioses
    60     voler honest treball per estar simple,
    61     gitant de ssi maravellos effecte
    62     estant secret per força dels contraris?
    63     Dolç y agre ’nsemps, llur sabor no·s distinta;
    64     ella vivint, mos volers aytals foren.

    65     Dolrre·s del mort ve de amor comuna,
    66     e de aço yo·m sent tot lo dampnatge:
    67     ffugir les gents quisque sien alegres
    68     y aver despit que james lo dol fine.
    69     Tot delit fug com a cosa ’nemiga
    70     car un be poch entre grans mals dol porta,
    71     e met poder que·m torn dolor en abit,
    72     perque de goig la sabor james taste.

    73     Senyals d’amor qu’en tal cas homens senten,
    74     yo trob en mi que sens dolor se prenen:
    75     si res començ yo·n corromp lo principi,
    76     per que la fi de res mi no contenta.
    77     Molt e pus fort tot’amor me da fastig,
    78     e sembl’a mi ser cosa ’bominable;
    79     s’algun delit entre mes dolors mescle,
    80     de ffet lo pert e torn a ma congoxa.

    81     Si·l penssament per forç’a ’ltra part lance,
    82     d’ell acordant, ab gran sospir lo cobre;
    83     en lo començ ab dolor en mi entra,
    84     no passa molt que m’es dolor plaible.
    85     Decrepitut ma natura demostra,
    86     car tota carn a vomit me provoca;
    87     grans amadors per llur aymia morta
    88     son mi semblants en part: al tot no basten.

    89     Si res yo veig d’ella, dolor me dona,
    90     e si’n defuig, par que d’ella m’aparte;
    91     los temps e lochs ab lo dit la·m senyalen,
    92     segons en ells delits o dolors foren;
    93     e son ne tals que la·m demostren trista,
    94     altres, e molts, mostrants aquell’alegra.
    95     E pas dolor com james li fiu greuge,
    96     e volgr’aço ab la mia sanch rembre.

    97     Amor es dat conexer pells efectes.
    98     Sa cantitat no te mesura certa:
    99     gran es o poch l’amador segons altre,
    100    e poder pren Amor, segons on entra.
    101    La qualitat es tal com segons guarda,
    102    car de semblants es forçat que s’engendre;
    103    la carn vol carn, l’arma son semblant cerca,
    104    d’ells naix fill bort als engenrrants contrari.

    105    Qui ama carn, perduda carn, no ama,
    106    mas en membrant lo delit, dol li resta.
    107    En tot’amor cau amat e amable;
    108    donchs, mort lo cors, aquell qui ell amava
    109    no pot amar, no trobant res que ame.
    110    Amor no viu, desig mort y esperança,
    111    y en lo no-res no pot haver espera;
    112    quant es del cors, la Mort a no-res torna.

    113    Si la que am es fora d’aquest segle,
    114    la major part d’aquella es en esser;
    115    e quant al mon en carn ella vivia,
    116    son espirit yo volgui amar simple.
    117    E, donchs, quant mes qu’en present res no·m torba?
    118    Ella vivint, la carn m’era rebelle;
    119    los grans contrasts de nostres parts discordes
    120    canten, forçats, acort, e de grat, contra.

    121    De mon voler jutge cascu la causa,
    122    e fara poch vehent en mi les obres;
    123    la mi’amor per la Mort no es morta,
    124    ne sent dolor, vehent me lo mon perdre.
    125    Yo am, e tem ab honesta vergonya,
    126    l’esperit sol de la qui Deus perdone,
    127    e res de mi ne del mon no cobege
    128    sino que Deu en lo cel la colloque.

    129    Mare de Deu, si es en purgatori
    130    son espirit per no purgats delictes,
    131    si ton Fill prech no guart los prechs d’on venen,
    132    mas lla on van. Mos pecats no li noguen!

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès XCIV.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

Rialc