Rialc
Rao 94.79

            Ausiàs March


    1      Per molt amar ma vida es en dupte,
    2      mas no cregau que de la mort me tema;
    3      a poch a poch ma sperança·s fa sema
    4      e·m vol fugir, mas no u fa en orrupte.
    5      Haja mal grat de ssa compassio,
    6      puys no·m serveix a mon afany guarir;
    7      lo detardar no veda lo venir,
    8      e creix desig, e dobla·m passio.

    9      Deu m’a donat tal disposicio,
    10     que mon voler s’esguarda sol amar,
    11     e fahent als, serveix a companyar
    12     l’estat d’Amor; en tot l’als, abando.
    13     Amor yo am, ell a mi punt no ama,
    14     e per ell am linatge femeni;
    15     generalment sia entes axi:
    16     aquella vull qu’en sa culpa·m desama.

    17     Ab tort e dret mon cor d’Amor se clama,
    18     tort en passat y ab dret gran de present:
    19     no perque fos en algun temps content,
    20     per null temps hach tempre la mia flama.
    21     Del temps passat yo no·m clam de Amor;
    22     ell me valgue, mas noch me la temença;
    23     envergonyit, no mostri benvolença,
    24     ne fiu saber mon voler e dolor.

    25     E per finir mos jorns ab gran tristor
    26     e per haver d’Amor algun just clam,
    27     yo, desamat, vol qu’estretament am,
    28     si que, amant, del mon perda sabor,
    29     mi avorrint ab abastat conort,
    30     e fora vos, tot quant Deu aja fet.
    31     Mon avorrir en compte vos no met:
    32     mes que mi us am; si no·m creeu, feu tort.

    33     O amadors! No us caygua del recort
    34     un fet tan car per sola stranyedat:
    35     yo, gran parler, dos anys so mut estat;
    36     no cregau, donchs, que dolor done mort.
    37     Yo son aquell qui·m fora desexit
    38     de l’espirit, al cors cargua fexuga;
    39     mas no m’es luny un’ora desastruga,
    40     que perdre·l mon sera mellor partit.

    41     Lir entre carts, molts trobadors an dit
    42     que·l be d’Amor es al començament;
    43     yo dich qu’esta prop del contentament.
    44     D’aquell ho dich qui mor, desig finit.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès LV.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

Rialc