Rialc
Rao 94.74

            Ausiàs March


    1      O vos, mesquins, qui sots terra jaheu
    2      del colp d’Amor ab lo cors sangonent,
    3      e tots aquells qui ab cor molt ardent
    4      han be amat, prech vos no us oblideu.
    5      Veniu plorant, ab cabells escampats,
    6      ubers los pits per mostrar vostre cor
    7      com fon plagat ab la sageta d’or
    8      ab que Amor plaga·ls enamorats.

    9      Los colps d’Amor son per tres calitats,
    10     e veure·s pot en les flexes que fir,
    11     per que·lls ferits son forçats de sentir
    12     dolor del colp segons seran plagats.
    13     D’or e de plom aquestes flexes son,
    14     e d’un metall que s’anomena ’rgent;
    15     cascu d’aquests dona son sentiment,
    16     segons que d’ells differenç’a ’n lo mon.

    17     En aquell temps que primer d’aquest fon,
    18     les flexes d’or Amor totes lança,
    19     e, desmembrat, huna se n’atura
    20     ab que·m feri, de que viur’abandon.
    21     De flexes tals molts passats foren morts;
    22     ja no te pus que fer guerra mortal.
    23     Ab les d’argent sol bast’a fer senyal,
    24     mas los plagats de morir son estorts.

    25     Ab les de plom son huy tots sos deports,
    26     e son poder no bast’a traure sanch.
    27     Amor, vehent lo seu poder tan manch,
    28     ha trenquat l’arch; yo·n fas al mon reports.
    29     Ab cor sancer crida la sua pau,
    30     per que cascu pot anar en cabells;
    31     per fugir d’ell no cal muntar castells,
    32     lo seu poder pus baix que terra jau.

    33     Mas yo romanch a mort; d’aço fiau.
    34     La sua pau es guerra per a mi;
    35     si ’n guerra fos cella per qui·m feri,
    36     yo fora ’n pau, vençut e son esclau.
    37     Pau ha lo mon, e guerra yo tot sol,
    38     perque Amor guerrejar ha finit;
    39     yo son plagat e no puch ser guarit,
    40     puys la que am, de sa plaga no·s dol.

    41     O foll’Amor, qui vostre delit vol,
    42     sobre loch fals ha son contentament;
    43     per ço repos no te ’n l’enteniment,
    44     car sino·l ver l’enteniment no col.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès LXXIX.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

 Rialc