Rialc
Rao 94.68

            Ausiàs March


    1      No·s maravell algu perque m’enyor,
    2      car tot delit es ja fora de mi;
    3      tant com major part d’aquell yo senti,
    4      com es passat, se dobla ma dolor.
    5      Car yo crech cert que lo temps es passat,
    6      ab cor tot ferm, que tal en mi no torn;
    7      plagues a Deu que·m desmembras lo jorn
    8      ab qui, ne on, Amor m’a delitat.

    9      Si com lo temps a plour’aparellat,
    10     la terra ’l vent l’es a plour’avinent,
    11     tota dolor d’altre m’es convinent
    12     qu’en ma dolor sia passionat.
    13     Tot cas estrem me port’a recordar
    14     lo propri dan y el lunyament de be;
    15     mas yo·m dolch mes s’algu mal d’amor te,
    16     car en l’affany es companyo e par.

    17     Si cas semblant a degu veig passar,
    18     yo·m dolch pus fort, e, planyent, e delit;
    19     planch ell e mi, e am l’oy e despit
    20     del que james senti lo mal d’amar;
    21     e crech de cert esser malventuros
    22     qui major be de Amor sentira:
    23     axi com yo, se que son be perdra,
    24     y ab lo dolç tast sentra mes l’amargos.

    25     Lo major be de perdr’es perillos,
    26     mes que·l mija, y el poch es pus segur;
    27     e si ’n lo molt havia lonch atur,
    28     tot be complit seria entre nos.
    29     Mas dintre nos nostr’enemich portam,
    30     qui sense nos lo delit nostre tol;
    31     e, fora nos, d’embarchs hun gran estol;
    32     e com lo ferm voler de don’amam?

    33     Tants son los dits desligans lo ligam,
    34     que no y ha nuu que puga ser dit cech;
    35     en fer contrast vers Amor hom no ’s lech,
    36     dins nos mateys medecines trobam.
    37     E nostr’amat, per son mal cor o cap,
    38     la su’amor no pot molt envellir,
    39     o ’n son voler per temps ha ’nmalaltir,
    40     e cassos molts d’on no veig hom escap.

    41     Be·m maravell hon tanta dolor cap
    42     com en aquell qui ’n temps dolent e trist
    43     lo prosperant ab lo recort ha vist
    44     —l’esperiment solament aço sab—,
    45     no esperant ja delectacio
    46     per mudament primerament de si,
    47     e per defalt de no trobar en qui
    48     plaure pogues sa carn e la raho.

    49     Mon remembrar es ma confusio
    50     e com no sent que be·m degua venir;
    51     car he perdut delit, quant al sentir,
    52     l’enteniment es ops que altre·m do.
    53     Abits novells seran no coneguts,
    54     e sera molt si ’n aquest temps durant,
    55     vida no·m fall, lo delit esperant,
    56     ans que aquells a mi sien venguts.

    57     Amor, Amor, aquells son decebuts
    58     qui ’n joch de daus e dones an lur be,
    59     car menys ferm res la Fortuna no te;
    60     de mal en be dins hun punt son cayguts.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès XC.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

Rialc