Rialc
Rao 94.4

            Ausiàs March


    1      Ab vos me pot Amor ben esmenar,
    2      del temps passat, lo seu gran falliment;
    3      sa fort dolor, per mon mal pensament,
    4      vos mi amant se pot acabalar.
    5      Yo li perdon si m’a dat mal dormir,
    6      yo li perdon voler mal guardonat,
    7      yo li perdon si m’a d’amar forçat
    8      dona tan vil que·m fos vergonya·l dir.

    9      Si cossa fos lauger’a comportar
    10     que yo de vos hagues tal vantament
    11     que·m pogues dir esser vostre servent,
    12     lo nom sens pus me bast’a contentar.
    13     Tal me pareu que si de ferm vos mir,
    14     lo meu desig roman tan alterat
    15     que no vol res del que ha desijat,
    16     ne del present ne del que pot venir.

    17     Creeu de ferm que no·m vull apartar
    18     del que sabre que sera vos plasent,
    19     e si·m manau cosa de gran turment,
    20     sera molt lleus carech de suportar.
    21     Donchs en manar no us cal molt enardir:
    22     tot se fara lo que sera manat
    23     ab que d’amar no ssia deffenssat,
    24     car mon voler en als no pot servir.

    25     Acort no us cal en voler mi amar,
    26     si us ne altau, ne de mon sentiment;
    27     de mon voler creeu segurament
    28     que per null temps vos pora desaltar.
    29     Ell amara e no fara mentir
    30     los meus escrits qui d’ell han tant parlat,
    31     ne scarnira mon verdader dictat,
    32     ans en millor lo veureu affegir.

    33     A Deu no·l plach bellea vos donar
    34     sino que fos de Amor serviment,
    35     car en tot l’als lege’a bastament
    36     en fer tot quant lo mon li pot manar.
    37     No sabeu prou si lexau temps fugir,
    38     e temps perdut no pot esser cobrat;
    39     e, donchs, restau ab voler termenat
    40     de ben amar lo qui us sabra grahir.

    41     Lir entre carts, los meus jorns vull finir
    42     amant a vos, sol que me n’ajau grat;
    43     e si Amor d’amar ha mi lloat,
    44     creeu lo ferm, car no u fa desmentir.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès XLVIII.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

 Rialc