Rialc
Rao 94.36

            Ausiàs March


    1      Ja tots mos cants me plau metr’en oblit,
    2      fforagitant mon gentil pensament,
    3      e fin’amor de mi·s partra breument,
    4      e si com fals drut, cercare delit.
    5      Axi·s conquer en aquest temps aymia;
    6      cobles e lays, dances e bon saber
    7      lo dret d’Amor no poden conquerer;
    8      passa lo temps que·l bo favor havia.

    9      Seguire·l temps ab afanyos despit,
    10     si co·l dançant segueix a l’esturment
    11     e mostra be haver poch sentiment
    12     si per un temps dança rostit bullit.
    13     En temps passat, mudança no sentia;
    14     d’aço·m reprench e·m tinch per molt grosser,
    15     cuydant saber tot quant era mester:
    16     ffoll es perfet qui·s veu menys de follia.

    17     Si com l’infant qui tem mal esperit
    18     com li defall compayia de gent,
    19     preni’a mi, qui duptava·l turment
    20     que·m dav’Amor, acostant se la nit;
    21     e desige ço qu’esser no poria,
    22     car fermetat en el no pot haver,
    23     puys no es pus que destemprat voler
    24     e dura tant com la passio·l guia.

    25     Si com aquell qui sta ’l bosch escondit,
    26     robant les gents, matant lo defenent,
    27     e cuyda sser a Deu humil servent,
    28     ffaent retret del temps qui l’ha servit,
    29     n’a pres a mi que vos, Amor, servia,
    30     passant afanys, esperant lo plaer,
    31     amant molt ferm, ab un escur esper;
    32     puys he pecat, yo meresch punit sia.

    33     Molt me reprench com d’Amor he mal dit
    34     ne dire mal de don’al mon vivent,
    35     e si lo sol es calt naturalment,
    36     si no es fret, no deu ser corregit.
    37     Per que d’Amor yo mal ja no diria,
    38     qu’en ell no es de ben fer lo poder,
    39     car fermetat de dona y es mester,
    40     e si la ves, per Deu l’adoraria.

    41     Per sa bondat, prech la verge Maria
    42     qu’en son servir cambie mon voler,
    43     mostrant me clar com han perdut carrer
    44     los qui ’n amor de les dones han via.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès VIII.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

Rialc