Rialc
Rao 94.120

            Ausiàs March


    1      Tot entenent amador mi entengua,
    2      puys mon parlar de amor no s’aparta,
    3      e l’amador qu’en apetit se farta,
    4      lo meu parlar no·m pens que be comprenga.
    5      Tres amors son per on amados amen:
    6      l’u es honest, e l’altre delitable;
    7      del terç me call, qu’es lo profit amable,
    8      perque·ls amats lurs amants no reamen.
    9      Los dos hunits en nos se poden pendre,
    10     si lurs dos fochs han loch en nos d’encendre.

    11     Aquests volers a desigs han acorrer,
    12     seguint cascu sa propria natura.
    13     Lo cors, qui es corrupta creatura,
    14     als apetits corruptes ha d’acorer.
    15     L’arma, qui es per tostemps duradora,
    16     bens e virtuts ab lauger peu encalça;
    17     l’amor del cors en son delit la ’nbalça,
    18     mas, no trobant son propi, s’entrenyora;
    19     ladonchs ells junts mesclat voler conponen,
    20     que dura tant com d’aquell se conssonen.

    21     Tal voler naix en part per ignorança,
    22     e compost es de nostres dos natures,
    23     e fa que l’om ab tots enginys e cures
    24     vol e no ha la fi de sa sperança;
    25     perqu’ell no es bastant l’arm’a complaure,
    26     e menys lo cors, car mes dels obs li dona:
    27     puja l’en alt, e natura l’affona;
    28     fa que acort james pot en l’om caure.
    29     Tot quant es d’om vol fi de sa natura,
    30     y aquest voler res del mon no l’atura.

    31     Lo seu ver nom delitable·s nomena,
    32     e, desreglat, pren quant l’es agradable;
    33     aquest fa hom falssament ser amable,
    34     volent aço qu’en ser content no·l mena,
    35     car no vol res que tot l’ome contente.
    36     Per ço en ell l’amador no reposa,
    37     e tant en hom aquest voler fa nosa
    38     com als volers cossa ’gual se presente:
    39     si hu vol molt ço que poch l’altr’aire,
    40     no y ha molt fer que del tot a si·l tire.

    41     D’aquest voler los trobadors escriuen,
    42     e, per aquest, dolor mortal los toca;
    43     la racional part de l’arma no·ls broca;
    44     del sensual aquests apetits viuen.
    45     Esser be pot que l’om simplament ame:
    46     d’arma sens cors e ab lo cors sens arma;
    47     amant virtut, hom de tal amor s’arma,
    48     y el cors es cert que d’un brut voler brame.
    49     Aquests mesclats hun drap de mescla tixen
    50     que no·s veu be les colors que d’els hixen.

    51     Cascu d’aquests sa natura oblida,
    52     e tant com pot fa que l’altr’obeesca,
    53     no pas en tant que del tot s’avorresca;
    54     son estament es entre mort e vida.
    55     E quant cascu son apetit treballa,
    56     se mostran clar maravellossos actes,
    57     fahent acort ab amigables pactes;
    58     y en semblant cas deuri’aver baralla,
    59     car l’arma vol ço que raho no dicta
    60     y en aquell fet lo cors de mort s’aflicta.

    61     Tot amador delit no pot atenyer
    62     fins que lo cors e l’arma se acorden,
    63     car si·ls volers entre aquests se morden,
    64     aquest amor no·ns pot a molt empenyer.
    65     En contra·l cors en sos actes se mostra,
    66     tolent li quant natura li atorgua,
    67     y a l’arma fa beure amargant porga;
    68     de dret en dret no plau natura nostra:
    69     l’arma per si contentament no·n tasta;
    70     si fa lo cors, mas poch, e tost se gasta.

    71     L’arma per si en tal voler no·s mescla,
    72     car no ’s en res ne pot ser son objecte,
    73     ne·l cors es pus que d’un brut son efecte.
    74     D’abdos hunits se compon esta mescla;
    75     car l’ome vol, la voluntat guanyada,
    76     seny e saber de la dona que ama;
    77     ama l’amat, e toll l’onor e fama,
    78     y en fets del cors l’arma es delitada;
    79     lo cors james, si canssa, be no·s farta,
    80     e tant com pot tot lo finit aparta.

    81     Les voluntats se mostren per les obres,
    82     d’on se veu clar com la nostr’arma·s baxa
    83     e·l nostre cors en alt munta sa raxa,
    84     perque ’n delit ell e l’arma son pobres.
    85     L’arma pel cors a son delit s’enclina,
    86     lexant lo seu, e sa natura·s lunya;
    87     lo cors en alt a delitar met punya,
    88     no coneix be sa natura mesquina.
    89     La carn volar vol e l’arma s’aterra,
    90     perque algu, si toca, no s’aferra.

    91     Les voluntats que de virtut no toquen,
    92     han moviment en semblant de marea,
    93     y en lo començ metrien gran ferea
    94     al qui sabes com pugen e·s derroquen.
    95     De tres cordells Amor deu fer sa corda,
    96     car hu romp tost e l’altre molt no dura:
    97     trench o fluix d’u en l’altre mort procura;
    98     si·l terç no y es, la corda se descorda.
    99     Aquest es ferm y ells altres fa que tinguen,
    100    esser no·ls fa, mas te qu’en baix no vinguen.

    101    No·s pot be dir com arma y cors pratiquen
    102    aquest voler, ne·s plaen o desplaen;
    103    hu sent content, los poders d’altre caen,
    104    e, agreujat, les forces muntipliquen;
    105    car moltes veus dels cors l’appetit cessa,
    106    si c’ab lo seu es obs que l’arma·s force;
    107    e l’altre veu es ops que·l cors s’esforce
    108    per amanssar l’arma qui·s veu opressa.
    109    Tots de per ssi han ops que fam los toque,
    110    o que·l desig de l’hu a l’altre broque.

    111    Si l’apetit rahonable s’agreuja
    112    del cobejos seguir, no·s maravella;
    113    car tant com pot, per delit, aparella
    114    que l’arma·l cors en mal hostal alleuja.
    115    A l’infinit no per si lo cors guarda;
    116    l’arma per si de tot exces s’enuja;
    117    junts, acordants, en delit cascu puja,
    118    tant com saber l’errada l’arma tarda.
    119    Aço sdeve com del cors volers fluxen;
    120    ladonchs los tels de sos ulls desengruxen.

    121    L’arma y el cors cascu ’n l’altre·s delita;
    122    delits, dolors, entr’ells, los se partexen;
    123    les passions d’u en altre·s parexen:
    124    speriment als pechs trau de sospita.
    125    Mas algu d’ells no es tan suportable
    126    que totalment per l’altre s’avorresca:
    127    fastig o oblit fan qu’Amor d’ells partesqua,
    128    o·l menys no es per egual temps durable.
    129    En los molt mes per part del cors spira,
    130    e moltes veus per oblit o per ira.

    131    Per nostres hulls l’om d’est’amor s’enflama,
    132    toch desijant, d’on voler creix o fina;
    133    temprat esper la voluntat afina,
    134    e, perdut ell, Amor de Mort se clama;
    135    son fill e net son Desig y Esperança,
    136    mas prop los ve Paor, qui·lls fa gran brega;
    137    tals passions amador no les nega;
    138    aquest’amor cau en esta balança.
    139    Cascu d’aquests a l’altre vençre tenta,
    140    e si u compleix, Amor e si destenta.

    141    Per nostres senys amor d’arma comença,
    142    mas vol per si virtuts e saviesa;
    143    aquest’amor per sol entendr’es presa,
    144    amant lo be del qual ha conexença;
    145    es feta gran seguons les parts s’acorden,
    146    multiplican los bens d’on ella·s forma.
    147    Del be honest aquest’amor pren forma,
    148    e los volers que·n surten no discorden;
    149    lo qui l’ateny en ser content s’acosta,
    150    por no acull ne sperança de costa.

    151    Quals son aquells qu’amor honest los force
    152    amar per si virtuts en una dona?
    153    Be son yo cert que tots la volen bona
    154    perque·l delit de l’hom durar s’esforce.
    155    No·n sse algu que separat lo senta;
    156    menys de saber, senten dins ells sa obra,
    157    d’on l’altr’amor nom de ferma li·n sobra:
    158    de fastig reb o de oblit enpenta.
    159    Aquest’amor es philosofal pedra
    160    que, lla on cau, ço que res no val medra.

    161    Aquell’amor hon Venus ha sa regna,
    162    a nostre cors ensemps ab l’arma guarda;
    163    a molts plaers e dolors no es tarda,
    164    en cor honest moltes vegades regna;
    165    torba lo seny, suptilitats enfosqua,
    166    e sa dolor, durment hom, ella vetlla;
    167    solaços vol e prestament la cetla;
    168    qui n’es plagat la raho te molt fosqua,
    169    perque no pot honest’amor percebre.
    170    De ardiment no pot sentir la lebre!

    171    Los appetits sensuals l’arma liguen;
    172    donchs, tots aquells qui del tot Venus tira,
    173    molt foscament llur enteniment mira
    174    per los cechs fochs qui l’espirit abriguen.
    175    Los escolans de qui Venus es mestre,
    176    lo contemplar jaquexen, prenints l’acte.
    177    Voler no cast, executor sens pacte,
    178    domda cors braus, domestich fa·l campestre:
    179    fahen sentir passio molt extrema,
    180    jau en dur llit en hom de vida sema.

    181    L’amor que·ns ve tota de part de l’arma,
    182    en les virtuts y en l’entendre s’endreça;
    183    aquest voler, simple, Deu lo adreça
    184    e pot ser tant que tot altre·s desarma.
    185    Pero en mi, trobant loch, tots caygueren,
    186    mogut cascu per la sua semblança;
    187    dos colps senti, dona·ls cascu sa lança,
    188    actes cascu dins en mi cometeren:
    189    hu dona lum per ssi, l’altre tenebra,
    190    e tots justats salut, delit e febra.

    191    Deu l’espirit de gran favor abasta:
    192    en mers delits passions no·l congoxen;
    193    al cors mesqui, sens fastig no l’afloxen:
    194    no pot sentir be, si lo mal no tasta;
    195    tant com lo cors sa passio gran lexa,
    196    de l’espirit es la preso pus ampla,
    197    e ses virtuts e potences exampla,
    198    si que no veu tras paret mas per rexa;
    199    sa pur’amor en interes no·s causa,
    200    e la del cors es curt plaer sa causa.

    201    Yo no·m defens que Amor mi no tente
    202    d’aquell voler que arma y cors abracen:
    203    aquest voler mes natures l’atracen;
    204    per dues parts me vendra qui·m contente.
    205    Axi com l’om pot mes glori’atenyer
    206    quant nostra carn ab l’arma sera junta,
    207    Amor a mi en delitos grau munta
    208    quant dos ligams arma y cors han a ’strenyer,
    209    car moltes veus hu per l’altre ’s presona
    210    e no ’s tant fort l’amor de la persona.

    211    Quant al meu cors, Amor lo desempara
    212    perque·l poder d’aquell ve a son terme;
    213    en pur’amor l’esperit meu conferme
    214    e ’n aquell punt resta ma raho clara.
    215    Tan gran delit sent en aquella hora,
    216    que los delits del cors en fastig tornen,
    217    e quant del cors forces a mi retornen,
    218    en lo començ lo meu espirit plora;
    219    e si del tot mon cors en força torna,
    220    en son delit mon esperit sojorna.

    221    Aquell’amor per qui ma carn s’enclina,
    222    compliment sent dels bens que Venus lliura;
    223    l’altra, major, e d’esta no delliura,
    224    lo que merex no ha y amar no fina.
    225    L’onest’amor, pero, es qui·m fa viure;
    226    l’enteniment d’altres bens no s’alegra.
    227    On sera, donchs, un’amor tan entegra
    228    qu’en ell’aver, de mals sia delliure?
    229    Amant, a mi, per consemblant manera
    230    lo meu delit cau en aquesta spera.

    231    Mon espirit contemplant se contenta
    232    e dintre si huna persona forja;
    233    d’ella no pens braços, mans, peus ne gorja,
    234    car tot semblant altre semblant presenta.
    235    Solament vull d’ella tan clara penssa
    236    que res de mi no·l fos cosa secreta,
    237    abta y sabent, e d’amor fos estreta,
    238    lo contraffer prengues en gran offensa;
    239    de son voler volgues esser celosa,
    240    e que per mi ves mort fos animosa.

    241    Mas per que Deu l’arma de carn abriga,
    242    los fats volents contr’Amor no sser solta,
    243    e per null temps raho no la n’ha tolta,
    244    ans tot contrast ha per cosa ’nemiga?
    245    Tant es ma carn al delit enclinada,
    246    dona no veig que m’alt, que no sospire,
    247    hi en possehir sens fi aquella mire
    248    —de tal desig m’arma ’s passionada—;
    249    e ma raho de grat yo la perdria
    250    si·m fa esment qu’amor perdre poria.

    251    Si com aquell de la penssa tan vana
    252    qu’en aquest mon lo be sobiran cerqua,
    253    y ab gran enginy en grans delits fa cerqua
    254    e veu molts mals en gloria mundana,
    255    ne pren a mi, que Amor dehifique,
    256    si que d’aquell contentament vull traure,
    257    si que no pot lo que·l deman bestraure;
    258    no troba loch on sa ’nfluença fique.
    259    Loch es no ferm on mon desig reposa;
    260    desemparar ma sperança no·m guosa.

    261    No conech hom qui sens amar persona,
    262    coneg’Amor e per deu lo confesse;
    263    yo son aquell que per negun temps cesse
    264    d’imaginar en ell, e res no·m dona.
    265    Desig me fa en la sperança jaure,
    266    dormint tant fort que raho no·m desperta;
    267    assats a mi es caussa descuberta
    268    que pur’amor no pot en dona caure.
    269    Mon delit es vida contemplativa,
    270    e romanch trist devallant en l’activa.

    271    Ladonchs lo foch d’Amor be no s’amaga,
    272    e los meus hulls publich lo manifesten,
    273    e les dolors mes sanchs al cor arresten,
    274    acorrent lla on es donada plaga.
    275    Los meus desigs de punt en punt cambie,
    276    e la dolor no·m trob en hun loch certa;
    277    ma cara es de sa color incerta;
    278    cerch lochs secrets e los publichs desvie;
    279    lanç m’en lo llit, dolor me·n gita fora;
    280    cuyt esclatar mentre mon hull no plora.

    281    Mos membres flachs soptos moviment muden,
    282    lo cap al coll es carrega fexuga,
    283    la gran calor dintre mes venes juga,
    284    perills vinents a mon sentir secuden,
    285    pert lo recort de les cosses passades
    286    e lo meu cors me vist sola vergonya;
    287    la cura gran d’Amor tots fets me lonya
    288    e no s’esten sino ’n cosses penssades;
    289    l’executar lo meu desig l’esforça,
    290    e no sse que venç aquesta gran força.

    291    Axi com l’or sobre paper se posa,
    292    segons sera la bona o mala ssisa,
    293    tal semblant cas mon sentiment divisa
    294    d’aquest’amor segons en qui reposa.
    295    Si com lo foch tots humits li contrasten
    296    e los sechs lochs sa força obeexen,
    297    axi d’Amor ses influences vexen
    298    a tots aquells on sos poders abasten.
    299    Tant fa com pot fer la persona ’mable,
    300    havent tant loch en nos com lo diable.

    301    En lo delit que arma y cors desigen
    302    ffeneix delit, si compliment hi basta,
    303    mas los delits que l’arma sola tasta
    304    son duradors, car james la fastigen;
    305    e si com l’om que la mort lo encorre,
    306    l’arma d’ell viu, qu’es d’infinit exida,
    307    e l’altra part en lo mon es delida,
    308    car lo finit en tal cas no l’acorre,
    309    axi lo cors fa mortal amor esser,
    310    e l’arm’ab ell no mostra son dret esser.

    311    Si com l’arnes d’acer a colp s’engruna
    312    e lo de ferr hun petit colp lo passa
    313    —quant son hunits no·ls destruu res lur massa;
    314    d’aquests mesclats surt molt gran virtut una—,
    315    axi Amor suptil y enfinit tempra
    316    la finitat de la del cors y aviva:
    317    en cert cas mor nostr’amor sensitiva
    318    e l’espirit junt ab ell se destempra.
    319    Amen ensemps e l’espirit sols ame,
    320    perque tot l’om no·s trob qu’en res desame.

    321    Los homens lechs qui per Amor s’encenen
    322    en fets divins, ab infusa sciença,
    323    divinal es lur gran intelligença
    324    e sos costums a creure tots amenen.
    325    Donchs si d’Amor algun parlar m’escapa
    326    que la raho no·l lohe ne l’aprove,
    327    no ssia ’lgu que los dits meus reprove;
    328    dels grans secrets c’Amor cobre ’b sa capa,
    329    de tots aquells puch fer Apochalipsi;
    330    yo deffallint, Amor fara eclipsi.

    331    Lo mon finit, lo sol e luna y signes
    332    no correran per lo cel, ne planetes;
    333    per ops d’aquell los ha Deu fets e fetes,
    334    y, el defallint, cessen llurs fets insignes.
    335    Tot enaxi si d’aquest mon trespasse,
    336    aquell poder qu’en amar nos enclina
    337    caura del cel, car pus hom no s’afina
    338    en ben amar, ans quascu veig que·s lasse.
    339    Si Amor veu qu’errant sens profit vaja,
    340    envergonyit yo creu de son loch caja.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès LXXXVII.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

Rialc