Rialc
Rao 94.116

            Ausiàs March


    1      Tal so com cell qui penssa que mora
    2      e ja ll’an llest moltes veus la sentença,
    3      mas per merce l’es donad’audiença:
    4      creu e no creu que merce li valrra;
    5      lo mal e·l be van al mesqui davant,
    6      que fermament no·ls guosa esperar.
    7      Axi no pusch sens por vos desijar,
    8      ne sser no·n puch del tot desesperant.

    9      Aytant com puch ire vid’allargant
    10     perque l’estrem de tots los mals es mort;
    11     no·m trob esforç per haver ne conort,
    12     mes am dolor, mort e vida dubtant.
    13     E tant com pus de ma dolor creheu
    14     e lo remey en vos lo deteniu,
    15     lo meu esper jau mort molt mes que viu,
    16     ans de sa mort prega us li perdoneu.

    17     Ladonchs morre, com parlar no·m volrreu,
    18     e tinch per foll qui de mort no·s defen:
    19     aquella es derrer dan e turment;
    20     no meresch yo que los meus jorns fineu.
    21     No guardeu mi, sino ma benvolença;
    22     mi offenent, offendreu lo voler
    23     qui, vos amant, de mi es homeyer,
    24     e, conexent, vos fall reconexença.

    25     On es Jason e sa desconexença?
    26     On es Theseu, qui trahi Adriana?
    27     E Dido fonch d’esperança tan vana
    28     que la trahi Eneas en crehença.
    29     Los fets passats de present me consolen.
    30     Irat me trob vers femeni linatge;
    31     los fins amans no an en ell estatge:
    32     sembren los bons, cullen los mals e molen.

    33     Savis son cells qui les festes no colen
    34     d’aquell amor qui en les dones cau;
    35     ab desleals sovent elles an pau,
    36     lexant aquells qui per ben amar moren.
    37     En recort es aquell Pau de Bellviure
    38     qui per amar sa dona torna foll;
    39     tal cami tench, soptat rompent lo coll.
    40     De tot mon dan dupte·m no us veja riure.

    41     Plena de seny, no m’abreugeu lo viure,
    42     car, mentre visch, vostra llaor s’allargua,
    43     e vos lloant no·m trob la boc’amarga,
    44     ne tart la ma com de vos vull escriure.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès LI.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

 Rialc