Rialc
Rao 94.113

            Ausiàs March


    1      Si pres grans mals un be·m sera guardat,
    2      mos guays e plants delits se convertran:
    3      apres los mals, los bens mellors parran,
    4      e be no val mas tant com es preat.
    5      Rey pot ser dit lo pobre dins sa pensa
    6      per un petit do que·l sia offert,
    7      e lo rich hom, de larguesa desert,
    8      gran suma d’or pobretat no·l defensa.

    9      Mon pensament, enbolt en amor, pensa
    10     com tot son be d’aquest loch pusqua traure;
    11     no piados, Amor lo veu mort jaure;
    12     durar no deu lo comport d’est’ofença.
    13     Per mal de mi romp sos costums Amor
    14     e fa mentir los qui d’ell han escrit;
    15     esperiment en mi es defallit:
    16     Amor desdiu ser en tal cas senyor.

    17     Si com lo sol escalf’ab sa calor
    18     totes les parts que son dejus lo cell,
    19     escalf’Amor cascun cor de bon zel,
    20     sino·l de vos, qui es ple de fredor.
    21     D’on ve lo glaç, qui tanta fredor porta,
    22     ffaent contrast al calt que Amor gita?
    23     Los ermitans fa surtir de l’ermita;
    24     los grans delits s’entren per esta porta.

    25     Del foch d’amor Phedra no fonch estorta,
    26     requerre volch Ypolit son fillastre,
    27     e Lançalot hac en amor tal astre
    28     que fon request per dona qui·n fo morta.
    29     Ocruels fats! Vos qui fes jutjament
    30     que yo amas un cor de carn tan dur,
    31     ffeu lo ser moll, manau li que no dur
    32     que ab hull cast denegue mon talent.

    33     Amor es tal que fets injusts consent,
    34     mas james fon tan injust com aquest,
    35     car yo guayment, mon cervell romp lo test,
    36     e vos sou prop que·m siau mal volent.
    37     Ma pensa es en vos amar enbolta,
    38     es li forçat, d’altra part no la tiren,
    39     e vostres hulls en guardar mi no·s giren
    40     e mostren be que pensa teniu solta.

    41     Si amat so, festa·n deu esser colta,
    42     car en lo mon un cors sera guanyat:
    43     axi lo cel fa gran solempnitat
    44     com de l’infern un’arma·n pot ser tolta.
    45     Los cantadors ab melodia canten,
    46     los trobadors a fer dictats acuyten,
    47     los aldeans salten, correguen, luyten,
    48     los amadors d’amar be no s’espanten.

    49     Plena de seny, molts homens son qui·s vanten
    50     que han ben vist Amor e conegut,
    51     portans d’aquell escrits en lur escut;
    52     no l’han sentit, e de sos fets s’espanten.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès XV.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

 Rialc