Rialc
Rao 94.103

            Ausiàs March


    1      Si co·l malalt qui lonch temps ha que jau
    2      e vol hun jorn esforçar se llevar,
    3      e sa virtut no li pot molt aydar,
    4      ans, llevat dret, soptament, plegat, cau,
    5      ne pren a mi, que m’esforç contr’Amor
    6      e vull seguir tot ço que mon seny vol;
    7      complir no u pusch, perque la força·m tol
    8      un mal estrem atraçat per Amor.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès LXXXIII.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

 Rialc