Rialc
Rao 94.1

            Ausiàs March


    1      A mal estrany es la pena estranya
    2      e lo remey hauria sser estrany,
    3      e qui de fret mor, per entrar en bany
    4      haura calor, si aygua freda·l banya;
    5      e si·l començ ve per mig, inpossible
    6      lo mig segueix e la fi lo començ;
    7      ab forces tals Amor mi, amant, venç,
    8      que planament lo dir no m’es possible.

    9      En contra mi Amor es molt orrible
    10     e tan plaent que m’a fet ser content,
    11     car davant mi tinch be complit present
    12     e d’altra part me puny dolor terrible.
    13     Aquesta es una dolor novella
    14     que dins mon cap ha fet novella hobra,
    15     desassentant la mia pensa pobra
    16     que a ssos mals tenia sa jaella.

    17     Amor en mi no fa gran maravella,
    18     ffermant ses leys en temps passat posades;
    19     mas per lonch temps eren ja oblidades:
    20     per mi Amor son poder torna ’n sella;
    21     e si com Deu miracles volch mostrar
    22     perque·ls juheus fermament lo creguessen,
    23     ffahent parlar los muts e que·ls cechs vessen,
    24     Amor li plau que perda lo parlar.

    25     Envers alguns aço miracle par,
    26     mas si·ns membram de Arnau Daniell
    27     e de aquells que la terra·ls es vel,
    28     sabrem Amor vers nos que pot mostrar.
    29     Cella que am en egual de la vida,
    30     mostre ’vorrir en fets y en continent:
    31     quant li so prop, e d’ella sbayment,
    32     ab continent de aver l’avorrida.

    33     Dins en mi sent una força ’nfinida,
    34     tant qu’es pus fort que lo desig d’Amor;
    35     cascun d’aquests d’Amor pren sa favor,
    36     mas egualment entr’els no es partida;
    37     car mon desig no basta fer menaces
    38     a la gran por qui·l bat fort e·l castigua;
    39     d’aquesta es Amor tan gran amiga
    40     que toll poder al desig de sos braces.

    41     Lir entre carts, Amor no te pus laces
    42     que·m tinguen pres, si de aquests escape;
    43     ungles no te ab que ma carn arrape,
    44     mas dorm segur de present en sos braces.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès XLIX.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

 Rialc