Rialc
Rao 75bis.1

            Pere Gomis


    1      Per a passar d’aquest golf miserable
    2      lo pelech gran de la vida mesquina,
    3      vos, verge nau, fos feta navegable,
    4      hon carregua lo seu carrech amable
    5      d’exellent preu la magestat divina.
    6      Y en l’esteller volgues ser assentada
    7      sobre virtuts, les quals vos ajudassen
    8      a navegar, essent d’elles varada
    9      de caritat segurament sorrada,
    10     perque, batent, les hones no us negassen.
    11     Y feta fos axi segura y bella,
    12     closa gentil essent tostemps donzella.

    13     Y navegant en aquest mon tristissim,
    14     los sancts tres vots portas vos per agulla,
    15     y los amants de canem fes fortissim
    16     a denotar que vostre cos purissim
    17     de ben obrar prengue lo fruyt y fulla.
    18     Aquells set dons de l’Esperit benigne
    19     eren, per sert, los mariners d’aquella,
    20     y lo pilot, lo vostre cor tan digne,
    21     feren naucher sanct Domingo insigne,
    22     lo qual seguis ab molta maravella.
    23     Hi us envelas tota de blanch y negre
    24     ab l’estandart del crucifix, alegre.

    25     D’erbes y pa y d’aygua frigidissima
    26     vituallas a vos, nau sense vicis,
    27     sobre sarments la vostra carn purissima
    28     feya lo lit, y de pedra durissima
    29     era·l coxi, y los lançols, cilicis.
    30     Y vostra carn, essent tan delicada,
    31     la us açotas ab una fort cadena
    32     fins del cos sanct la sanch demesiada
    33     baix als talons la veyeu escampada,
    34     james cessas de dar li mortal pena.
    35     Y axi, servant del gran Naucher la vida.
    36     vos ormegas en gloria complida.

    37     Ab molta fe, puix lo timo guiaveu,
    38     anant al port de salut que·ns recrea,
    39     la roba ’n mar d’almoynes grans lançaveu
    40     y ab grans gemechs a l’Immens suplicaveu
    41     «Senyor», dient, «cor mundum in me crea».
    42     D’on vos leva aquell per gran miracle,
    43     estant axi sens ell per alguns dies;
    44     vos ne posa dins vas, sanct tabernacle.
    45     un tan perfet, que may vos fes obstacle
    46     per a seguir de parays les vies.
    47     Y en lo costat restant tal ubertura,
    48     del figurat sou excellent figura.

    49     Ja vellejant per mar tan virtuosa,
    50     l’inich Sathan vos feu cruel guerra,
    51     d’on vos troba d’armes molt abundosa
    52     que, batallant, restas victoriosa
    53     de la punyent guarnalda coronada.
    54     Nau excellent remey d’esta fortuna,
    55     vos fon sent elm Jesus, que us n’a salvada;
    56     la plenitut de l’alta Verge, luna
    57     seguint tostemps fos de les vergens una
    58     que mereixque de Deu ser esposada.
    59     Hi fon l’anell d’aquest sposalici
    60     Ell, donador donant se ’n sacrifici.

    61     Aquell rich preu en lo mont de Calvari
    62     guanya Jesus rement les morts humanes;
    63     vos, sanct veixell, fos digne de portar i
    64     a Ell mateix, volent en vos dexar i
    65     les nafres greus que fan les nostres sanes.
    66     Vent los dolors que ’n Ell vos, sancta, veyeu,
    67     dona us a Si per ceptre de victoria,
    68     y en mes alt grau, estant mes baixa, seyeu
    69     tota humil, portant a Qui sols creyeu,
    70     lo qual teniu en la ma per memoria.
    71     Per navegar en esta mar sens calma
    72     vos fonch l’Immens victoriosa palma.

    73     Per la gran pau que ’n la Sglesia sancta
    74     sancta portas del Sanct Esperit plena,
    75     guerra ’n l’infern mogues cruel y tanta,
    76     que·l gran estol de Lucifer s’espanta
    77     vent vos nau tal, Catherina de Sena.
    78     Sense lo treu, migana ni bonetes,
    79     entrant al port y terme de la vida,
    80     vies deixant del sant viatge fetes,
    81     en parahis ab anchores perfetes
    82     y ormegs segurs restas sancta surgida.
    83     Descarregant alli les santes bales
    84     c’asi portas per estes ones males.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 713.

Poesia del libell per Santa Caterina da Siena (cfr. 69.1).

 

Incipitario di Pere Gomis
Indice degli autori

Rialc