Rialc
Rao 67.5

            Joan Fogassot


    1      Infinits mals divisio·ns aporta,
    2      segons veem per clar esperiment.
    3      Test singular Jhesus omnipotent
    4      nos en dona, l’Avangeli u reporta,
    5      quant ell repres en nom de Balzabuch
    6      fforagitar los dimonis dels cosos
    7      per los malvats fariseus, qui ab mosos
    8      d’enveja gran, insesiable cuch,
    9      fferen esforç d’abatre sos miracles;
    10     argumenta sabent l’intrincech lur:
    11     Omne regnum mox desolabitur
    12     divis en si, d’on solgue lurs obstacles.
    13     Seguex se, donchs, e no·s pot inpugnar,
    14     alla hon es la hunio beneita
    15     cesen quants mals divisio maleyta
    16     en l’univerç poria fer causar.
    17     En nostre temps vists n’avem prou grans actes
    18     pel virtuos don Carles d’Arago
    19     tant desitjat, detengut en preso
    20     contra statuts, libertats, leys e pactes;
    21     car crech ferm yo per lo mortal divis
    22     qu’estav’ences dins la gran Berchelona,
    23     del Principat mestresa e patrona,
    24     no pensant may lo cors talment s’unis,
    25     e no callats alguns consells perverses,
    26     o no dients so que·s devia dir,
    27     ffou pres aquell; mas sens null differir
    28     fforen units los volers tant diverces
    29     en liberar la carn de lur senyor.
    30     E ’n un instant s’uni tota la terra
    31     ab voler tal, que tot lo mon aterra,
    32     car dir se pot james se viu major;
    33     e proseint ab moltes embaxades,
    34     salva tostemps la gran fidelitat,
    35     criden merce a l’alta majestat
    36     exponent li rahons justificades;
    37     e per trobar complit ramey e prest,
    38     per dar repos e cedar tots enfractes,
    39     ab just proses, fets alguns virils actes
    40     contra·ls malvats consellants dit arrest,
    41     del clament rey, usant de sa clamença,
    42     per lo mitja de la reyna ’ccellent,
    43     obtengut fou sobr’aso, finalment,
    44     que fou libert lo fill de paciença.
    45     Ja ffor’axit del nostre Principat,
    46     pres, detengut al castell de Morella,
    47     e ’n hun moment s’escampe la novella,
    48     d’on tot lo mon fou content e paguat;
    49     ffins als infants qui perlar no sabien,
    50     vist lo gran goig mogut per lurs parents,
    51     ffan lo semblant, ab jest e continents,
    52     mostrants lo pler que dins en si tenien.
    53     E per no fer anujos mon proses
    54     esent prolix, la forma de l’antrada
    55     del dit senyor me plau aver callada,
    56     pur se pot dir fou bel fet, si may n’es.
    57     Donchs, abitants de la gran Cathalunya,
    58     pus clar veeu quant’operacio
    59     es proceint de vera hunio,
    60     siam units, car de tals be no·s lunya!
    61     E pus que Deu tanta merce nos fa,
    62     que de l’anyell la preso a rompuda,
    63     alegrants nos, ab lengua no pas muda,
    64     cantem contents lo gran alleluya.

 

 

 

Ed. Gemma Navarro, Rialc 2001.

Mss.: NJpK. Base: N. || 20 contra J] Constra N.— 25 alguns J] alsguns N.¾ 27 diferir J] diferrir N. ¾ 38 cedar J] cessar N. ¾ 40 consellants J] consellant N.¾ 46 Morella J] Morrella N.

Vedi anche altra edizione complessiva di tre testi sulla prigionia, la liberazione e la morte del Principe di Viana (67.1, 67.5 e 75.1).

 

Incipitario di Joan Fogassot
Indice degli autori

Rialc