Rialc
Rao 67.1, 67.5, 75.1

            Joan Fogassot, Guillem Gibert


Romanç fet per Johan Fogassot, notari sobre la preso o detencio de l’illustrissimo senyor don Karles princep de Viana e primogenit D’Arago, ves lo qual fon fet en la vila de Bruxelles del Ducat de Barbant: en lo mes de ffabrer any Mil CCCC Lx hu.

    1      Ab gemechs grans, plors e sospirs mortals
    2      senti les gents dolre·s per les carreres
    3      plasses, cantons, en diverses maneres,
    4      los uylls prostrats, estan com bestials;
    5      dones d’estat viu star desfressades,
    6      lagremeiant e batent se los pits;
    7      los infants pochs criden a cruels crits
    8      Vehent star lurs mares alterades,
    9      «O trist de mi! Quin fet pot ser aquest?
    10     De quant ença sta ’xi Barsalona?»,
    11     l’arma ’b lo cors de cascu se rahona.
    12     Acte semblant no crech may sia lest,
    13     car de lurs uylls diluvi gran despara
    14     d’aygua tan fort que per terra·ls decau.
    15     «Ay! qu’es aço, germans, dir me vullau».
    16     Tots estan muts e guarden me ’n la cara.
    17     Creix ma dolor per tal capteniment
    18     e de plorar los fiu prest companyia;
    19     molts sforçats perden la homenia,
    20     e cascu diu, gemegant e planyent:
             O vos omnes, qui transitis per viam: attendite et videte si est dolor sicut dolor meus.

    21     Estant axi ab desig molt extrem
    22     d’esser fet cert d’una feyna ’xi trista,
    23     una galant, ab animosa vista,
    24     lo pas cuytat, per lo born venir vem.
    25     L’abit seu es una curta merlota
    26     cusida mal, d’un negre drap e gros;
    27     de bells cabells, per espatles e cors
    28     tots escampats, portave molt gran flota.
    29     Del drap ja dit per son abillament,
    30     sens null perfil, portave la gonella,
    31     hon brodat viu: «Lo mon Fama m’apella»,
    32     de fil tenat ab letres rudament.
    33     Sonave fort una soberga trompa,
    34     qui de molt luny se podia scoltar,
    35     pronunciant ço qu’ella deya clar,
    36     cridant, ploran: «A part, a part la pompa,
    37     poble devot, de gran fidelitat!
    38     Pres es aquell qui feye per empresa
    39     lebrers humils, apartats d’altivesa,
    40     ab lo sant mot qui tant es divulgat:
             Qui se humiliat exaltabitur».

    41     Hoyt aço, perdi los sentiments
    42     per mes spay que dir un paternostre;
    43     puys digui: «Las!, del princep ho diu nostre,
    44     tant desijat per infinides gents».
    45     Apres pensi que no era possible
    46     semblant senyor esser deslibertat.
    47     Mas esser ver per tots m’es affermat,
    48     dihent que molts n’an avis infallible
    49     per alguns seus affectats curials
    50     qui narren com en Leyda feu la presa
    51     lo senyor rey, ab furor molt ençesa,
    52     qui certament es informat de fals;
    53     e que no te lo princep esperança
    54     sino en Deu e lo gran Principat,
    55     e ’n l’excellent Barsalona ciutat
    56     per fer tornar la tempesta bonança;
    57     e qu’exi ells, deserts e desviats,
    58     van dispergits e cerquen medicina,
    59     ans que lo cors l’arma lexe, mesquina,
    60     com a perduts e del tot desperats.
             Quoniam relicto illo omnes fugierunt.

    61     E per sentir lo fet com es passat,
    62     sobres dolor mon spirit s’enflama;
    63     e, congoxos, segui la dita Fama
    64     coses dihent d’extrema pietat:
    65     com, a l’exint de Leyda, certa hora,
    66     molt fort guardat lo princep dessus dit,
    67     no l’es permes s’acost gran ne petit;
    68     sens sperons va ’b la reyna senyora;
    69     mas entre·ls peus de mules e rossins
    70     molts servidors, ab voluntats excesses,
    71     l’ixen planyent, de plors fetes grans messes,
    72     atterrats tots com a perduts mesquins;
    73     als quals, voltat, dix: «Servidors e frares:
    74     ffet es de mi», degotants los uylls seus,
    75     «Ja mes no us pueg mantenir, devots meus;
    76     tornau vos ne a casa vostres pares».
    77     D’on ploren tots, homens, dones, infants;
    78     ne sce cruel, si ’n raho comunica,
    79     per tal parlar, qui breu vida·l judica,
    80     no li rompes lo cor vists los cridants:
             Domine, dic nobis, qui sequti sumus te, quid nobis erit?.

    81     A quin novell, a tots los servidors
    82     ffou lo donar d’axi ’marga licença!
    83     Pensau ab qual trist gest e continença
    84     se parten d’ell los faels seguidors:
    85     uns d’una part, altres d’altra, se·n tornen,
    86     plorant, planyent lur princep e senyor,
    87     molt contristats, plens d’extrema dolor,
    88     que sol un punt no folguen ne soiornen;
    89     esta pensant cascu incessantment
    90     lo cars cruel, congoxos, molt orrible,
    91     la gran furor rigorosa, terrible,
    92     ab qu’era fet tal apresonament;
    93     d’on ja tot hom leva balanç e suma
    94     que·l dit senyor es molt prop de la mort.
    95     Deffall lo seny, lo saber e conort,
    96     d’ira lo foch per totes parts tal fuma.
    97     Mas no·l lexa en tots aquests affers
    98     lo tant privat e volgut Vilarasa,
    99     qui per carrers, plasses, camins e casa
    100    sempre·l segui, cullint tot lo proces;
             ille autem sequebatur eum a longe.

    101    De continent, rebut aquest avis,
    102    lo Principat fael de Cathalunya,
    103    qui satisfer al degut may se lunya,
    104    hac provehit promptament sens divis:
    105    Al rey senyor tramet grans ambaxades,
    106    per subvenir a tal necessitat,
    107    e semblant fa cad’universitat.
    108    Cavalquen prest, tiren a grans jornades
    109    los reverents, egregi, magniffichs
    110    ambaxadors, nobles e honorables,
    111    de tots stats, hon van molt concordables,
    112    d’esforç viril no mostrant se menichs.
    113    Hoyreu, donchs, a una veu lo poble,
    114    plorant, cridar: «No muyr el bon senyor!
    115    No y plangam res! Conega nostr’amor!»
    116    Aço dihent ab cor devot inmoble:
    117    «Suplicau ne la reyal magestat,
    118    offerint vos star ne a l’asmena!
    119    Purguem ho tots, e no·n port ell la pena,
    120    si de null fet pot esser inculpat.
              Hic enim est salus et resurrectio nostra per quem salvati et liberati sumus».

    121    Dir so constret un tan extrem voler
    122    ences en tots habitants de la terra
    123    vers dit senyor; e no crech que me n’erra
    124    divinal do esser molt vertader.
    125    Los monastirs e les esgleyes totes
    126    ffan proffessons molt be, devotament;
    127    lagremeiant, Deu preguen humilment
    128    que les presons del princep sien rotes.
    129    Homens d’onor e tot lo popular,
    130    dames galants e les altres comunes,
    131    qui ’n aquest fet se mostren totes unes,
    132    leixen a part l’uffanos abillar!
    133    Cessen tots jochs! Cessen les alegries!
    134    Cessen dançars! Cessen tots los delits!
    135    De plants e plors tots stam molt fornits,
    136    Deu suplicants, dihents grans letanies!
    137    Semblant tristor no·s viu en negun temps.
    138    Encortinats veig estar los retaules.
    139    O, mala sort, e quin joch nos entaules!
    140    Tristor e dol han vuy favor ensemps.
              Et ex illa hora tenebre facte sunt super universam terram.

    141    No passa molt fou rebut un correu,
    142    prest e volant, espatxat en Hitona,
    143    dels legats dits, remes a Barsalona
    144    als diputats, d’on fem lahors a Deu,
    145    letres portant, ab les quals avis feren
    146    viu e dispost es dit princep senyor;
    147    e que molt be, no mostrada rigor,
    148    lo senyor rey e la reyna·ls reberen;
    149    e qu’era ver, apres fou suplicat
    150    per ells del fet a la reyal presença,
    151    los fou respost ab plasent continença
    152    remetent los a la mestra ciutat;
    153    e mes avant, com la senyora reyna
    154    molt decentment ha pres lo lur venir,
    155    offerint se de bon cor subvenir
    156    ab ells esens a la predita feyna;
    157    e visitat per ells lo princep dit,
    158    confortants lo en manera deguda,
    159    mes se ’n lurs mans, demanant lur aiuda;
    160    cascu li diu aquin son espirit:
             Etiamsi opportuerit me mori tecum non te negabo.

    161    Apres que fou lo rey ab son estat
    162    junt en la gran e farta Ceragossa,
    163    los cathalans fan lur deguda cossa
    164    per obtenir del princep libertat.
    165    Suplicant ne la reyal excellença
    166    com se pertany de bons e fels vassalls,
    167    molt humilment, de paraules ab talls
    168    apunctants be, composts ab providença,
    169    deduhints hi l’escampament de sanch
    170    gran e soberch, per la gent cathalana,
    171    seguint los reys per tanta part mundana,
    172    ffet no duptant morir ab cor molt franch
    173    houen resposts de l’alta senyoria
    174    com lo seu fill es trobat en error
    175    molt greu e fort, d’on mereix desonor,
    176    e qu’a merce pendre ja no·l poria.
    177    Repliquen li, supplicant virilment,
    178    per gran que fos la filial offensa,
    179    maior es molt l’alta reyal clemença,
    180    de que, us fas vot, se diu palesament:
             In omnem terram exivit sonus corum et infines orbis terre verba corum.

Recors a nostra dona

    181    Recorregam, donchs, ab devocio,
    182    a la gran font de pietat e mena,
    183    prech son Fill car prest haja fi la pena
    184    que soportam de l’astranya preso,
    185    e que no guart la nostra gran somada
    186    de peccats leigs, comesos en passat.
    187    «Merce! Merce!», clamam, «e pietat!
    188    Reyna dels cels, pus sou nostr’advocada,
    189    e per nos, trists, vos pres per mare Deu,
    190    girau, girau vostr’amorosa vista,
    191    mirau dolor de poble, axi trista!
    192    Dau nos socors, Verge, no us sia greu!
    193    No permetau perir talment la terra,
    194    qu’esta sperant l’excellent presoner
    195    sera senyor de pau, justicier.
    196    Sancta dels sancts: tal dan no us fassa guerra!
    197    Ffeu haiam prest de goig un tal novell
    198    qual esperam, Verge, de vos, Maria,
    199    e puixam dir, ab solemn’alegria
    200    lo cantich sant molt singular e bell:
Hec est dies, quam fecit Dominus: exultemus et letemur in ea».


Obra feta per lo dit Johan Fogassot sobre la liberatio del dit senyor primogenit.

Ecce quam bonum et quam iocundum habitare fratres in unum

    1      Infinits mals divisio·ns aporta,
    2      segons vehem per clar esperiment.
    3      Test singular Jhesus omnipotent
    4      nos en dona, l’Avangeli u reporta,
    5      quant ell repres en nom de Balzabuch
    6      fforagitar los demonis dels cossos
    7      per los malvats fariseus, qui ab mossos
    8      d’enveja gran, insaciable cuch,
    9      fferen esforç d’abatre sos miracles;
    10     argumenta sabent l’intrinsech lur:
    11     Omne regnum mox desolabitur
    12     divis en si, d’on solgue lurs obstacles.
    13     Segueix se, donchs, e no·s pot inpugnar,
    14     alla hon es la unio beneita
    15     cessen quants mals divisio maleyta
    16     en l’univerç poria fer causar.
    17     En nostre temps vists n’avem prou grans actes
    18     pel virtuos don Carles d’Arago
    19     tant desijat, detengut en preso
    20     contra statuts, libertats, leys e pactes;
    21     car crech ferm yo per lo mortal divis
    22     qu’estav’ances dins la gran Barselona,
    23     del Principat mestressa e patrona,
    24     no pensant may lo cors talment s’unis,
    25     e no callats alguns consells perverses,
    26     o no dihents ço que·s devia dir,
    27     ffou pres aquell; mas sens null differir
    28     fforen units los volers tant diverses
    29     en liberar la carn de lur senyor.
    30     E ’n un instant s’uni tota la terra
    31     ab voler tal, que tot lo mon aterra,
    32     car dir se pot james se viu major;
    33     e procehint ab moltes ambaxades,
    34     salva tostemps la gran fidelitat,
    35     criden merce a l’alta majestat
    36     exponent li rahons justificades;
    37     e per trobar complit remey e prest,
    38     per dar repos e cedar tots enfractes,
    39     ab just proses, fets alguns virils actes
    40     contra·ls malvats consellants dit arrest,
    41     del clament rey, usant de sa clamença,
    42     per lo mitja de la reyna ’ccellent,
    43     obtengut fou sobr’aço, finalment,
    44     que fou libert lo fill de paciença.
    45     Ja for’axit del nostre Principat,
    46     pres, detengut al castell de Morella,
    47     e ’n hun moment s’escampe la novella,
    48     d’on tot lo mon fou content e pagat;
    49     ffins als infants qui parlar no sabien,
    50     vist lo gran goig mogut per lurs parents,
    51     ffan lo semblant, ab jest e continents,
    52     mostrants lo pler que dins en si tenien.
    53     E per no fer anujos mon proces
    54     esent prolix, la forma de l’entrada
    55     del dit senyor me plau haver callada,
    56     pur se pot dir fou bel fet, si may v’es.
    57     Donchs, abitants de la gran Cathalunya,
    58     pus clar veheu quant’operacio
    59     es procehint de vera hunio,
    60     siam units, car de tals be no·s lunya!
    61     E pus que Deu tanta merce nos fa,
    62     que de l’anyell la preso ha rompuda,
    63     alegrants nos, ab lengua no pas muda,
    64     cantem contents lo gran alleluya.


Complant fet per Guillem Gibert en la ciutat de Barchinona sobre la mort del primogenit d’Arago don Carles. Obra encadenada solta.

    1      Ab dolor gran e fora de mesura
    2      vull jo dir part de una trista mort;
    3      ab dolor gran, abundos en tristura
    4      vos denunciu aquesta mala sort:
    5      ab dolor gran passa d’aquesta vida
    6      lo excellent princep de Arago;
    7      ab dolor gran lo poble tots jorns crida
    8      molt fort plorant, dient: «Deu li perdo».

    9      Ans que moris spay de gran stona
    10     ell parla clar ab un ayre plasent;
    11     ans que moris a tots de Barchinona
    12     recomana son fillet e sa gent;
    13     ans que moris ab gran humilitat
    14     volgue pregar tot hom li perdonas;
    15     ans que moris pres darrer comiat
    16     a tots, dient que algu no ploras.

    17     Apres d’aço son cap va inclinar,
    18     junctes les mans, loant lo Creador;
    19     apres d’aço los ulls li viu tancar
    20     ab un sospir, penssau quina tristor!;
    21     apres d’aço l’anima s’aparta,
    22     lexant lo cors e muntant se n’a Deu;
    23     apres d’aço tot hom Jesus prega,
    24     dient: «Senyor, reb lo servidor teu».

    25     Cadescu pens en lo dol e turment
    26     que·s comença en aquell punt e ora;
    27     cadescu pens un tal departiment
    28     si fletxa es qui·ls benvolens acora;
    29     cadescu pens los plors, jamechs e crits
    30     que·ls servidors fan, plens de amargura;
    31     cadescu pens si sson romasos trists
    32     que tot lur plaer s’es mudat en pressura.

    33     O, cortesans, que feu d’aci avant,
    34     que tal joyell ajau perdut axi?;
    35     o, cortesans, com es cruel l’espant!:
    36     jo pens cascu del cap dara·l coxi;
    37     o, cortesans, en tot vostre jovent
    38     ab gran treball lo avieu servit;
    39     o, cortesans, e com no ’xiu de tent,
    40     car sou restats ab pena sens profit?

    41     Gran pietat es de tot benvolent,
    42     clergues e lechs, donzelles e infants;
    43     gran pietat qu’a tots es dezplasent,
    44     e ja molt mes als faels catalans;
    45     gran pietat que no·s deu presomir
    46     dels molt deserts qui may tal cobrera;
    47     gran pietat que, sert, cuyden morir
    48     ab plors dient : «Mort’es la sant’ovella»,

    49     Jesus baneyt e Rey tot poderos,
    50     donant conort, mostrant de lum carrera;
    51     Jesus baneyt, morir volguist per nos,
    52     donchs en tot be demostre·ns la sendera;
    53     Jesus baneyt, volgut nos has levar
    54     lo Carles bo, qui era nostra guia;
    55     Jesus baneyt, no l’as lexat regnar
    56     perque rey sant algu no·l merexia.

    57     Mare de Deu, humil verge Maria,
    58     ajudau prest als qui us volen clamar;
    59     Mare de Deu, mateu nos en tal via
    60     qu’est mal divis del tot s’age ’partar.

    61     Genolls flectats, de fin cor pregaria,
    62     bons christians, la Verge sensse par;
    63     genolls flectats, tot jorn reclamaria
    64     qu’en paradis nos vulla collocar.

A XXIII de Satembre, festa de Sancta Tecla, any MCCCCLXI rete la arma a Deu Omnipotent lo Princep don Carles de gloriosa memoria en lo palau real de la ciutat di Barchinona.

 

 

 

Ed. Roberta Macchione e Oriana Scarpati (Ab gemechs grans); Liliana Cirillo (Infinits mals); Raffaella Colella (Ab dolor gran), Rialc 2001.

Ms.: J, cc. E-L. Edizione complessiva, basata sul solo ms. J, di due poemetti di Joan Fogassot (67.1 e 67.5) e di un pianto di Guillem Gibert (75.1), del quale J è testimone unico, sulla prigionia, la liberazione e la morte del Principe di Viana.

67.1 || 183 haja] hara.
75.1
|| 6 de Arago] darago (cfr. 30 de amargura con dialefe). — Tra 29 e 31 rima imperfetta.

Torna alle edizioni di riferimento: 67.1, 67.5, 75.1.
Vedi anche altra edizione di 67.1 basata sul solo ms. p.

 

Incipitario di Joan Fogassot
Incipitario di Guillem Gibert
Indice degli autori

Rialc