Rialc
Rao 199.9

            Lluís de Vilarrasa


    1      Si com l’om flach qui ’n brega no ’s estat
    2      se feny ardit, cresent que sia tal,
    3      mas, quant s’i veu, en un punt es torbat,
    4      tant que·l fugir no·l sembla cosa mal,
    5      ne pren a mi, qu’ans que tal don’amas
    6      me fou semblant que lo y gosas ben dir,
    7      mas, quant he loch que la pusch requerir,
    8      li parle d’als e cayll me de mon cas.

    9      E no·s raho l’astrem de voluntat,
    10     ans en tot hom vos dich qu’es mal senyall,
    11     car molt hom veig d’amor aperduat
    12     per dir sos fetz a tots en generall.
    13     E pert me yo perque·l contrari fas,
    14     car mon voler vull en secret tenir,
    15     tant que, com fas qu’ella·m vulla hoir,
    16     li parle d’als e cayll me de mon cas.

    17     Mas com aquell que molt ha fabregat
    18     e per garir fa esperiment mortal,
    19     sabent que ’b als may aura sanitat,
    20     ffa tall asaig que·l mata si no·l val,
    21     ffare yo, donchs, si lo y dich fas a fas,
    22     e venga me·n ço que me·n pot venir
    23     car ja conech que, perque no m’hahir,
    24     li parle d’als e cayll me de mon cas.

 

 

 

Ed. Jaume Turró, Rialc 2000.

Mss.: JLNP. Base: P. || 1 l’om] lo JLN. — 3 veu] ven P. — 4 tant que·l] tal que JLN. — 5 qu’ans] quans (corretto in cans) N, ans P. — 6 fou] fon J; loy] ley P. — 10 mal] tal JN. — 11 mal] tal JN. — 17 fabregat] febreiat JL, frebeiat (corretto in treballat) N. — 21 si lo y dich] dient loy JLN, si ley dich P. — 22 e venga me·n ço] vingua menys ço J, vinguemen ço L, vinguamen so (l’ultima parola cancellata) N; que me·n pot] qui be men pot JLN.

 

Incipitario di Lluís de Vilarrasa
Indice degli autori

Rialc