Rialc
Rao 199.5

            Lluís de Vilarrasa


    1      Per ben amar jo pas lo derrer dan;
    2      per que tots prech los que be amaran
    3      diguen per mi, quant me nomenaran,
    4      requiescat in paçe.

    5      D’ome mortal son tots los meus senyals,
    6      e no·m desplau, que·l viura m’es morir,
    7      e per la mort seran finits mos mals;
    8      muyra, donchs, jo, si la mort m’a guarir,
    9      que res no·m dol, pus muyr com bon aman,
    10     sino mos huls, que james la veuran;
    11     que·l temps es prop que per mi dir poran
    12     resquiescat in pace.

    13     Apres ma mort, per molts sere plangut
    14     de mon cas nou molt digne de perdo,
    15     qu’entre molts hu no pot esser cragut
    16     e mes que mes si·s lunya de raho,
    17     car sent dolor que d’altre no ’s semblan.
    18     Mas en aço tots ho conexeran,
    19     ques capellans en breu ma cantaran
    20     requiescat in pace.

    21     Conort m’es gran car me veig singular.
    22     Tant, que mon mal no volgre que mes fos,
    23     que si del tot ho pogues escusar;
    24     car aço planch e no u fera lavos.
    25     Que bons e mals se merevelaran,
    26     no de ma mort mas d’amor com pot tan;
    27     per que los bons hiran de mi cridan
    28     requiescat in pace.

    29     Bona y millor, als no us prech ne us deman,
    30     mas que, si muyr e no us vench plus denan,
    31     digatz per mi tots jorns d’eçi avant
    32     requiescat in pace.

 

 

 

Ed. Jaume Turró, Rialc 2000.

Mss.: JNPY. Base: P. || 2 per que] per Y; be] leal Y. — 3 quant] quants Y. — 7 la] ma Y; 7 finits] finats Y. — 8 si] pus Y. — 9 que] car Y. — 9 no·m] no Y. — 11 que per mi dir poran] de que per mj diran P. — 17 sent] pas JN; que d’altre no ’s] ques daltra no J, ques daltre no (con r soprascritta) N. — 21 car] com J. — 22 mes] menys JN. — 23 que si] Pus que JN; ho] nol JN. — 24 car aço] Quara so JN; planch] plant J; fera] fora JN. — 27 de] per J. — 30 si] sim JN. — 31 e no us vench plus denan] e may nous vinch JN; denan] dauan J, deuan N; tots jorns] tot jorn J.

 

Incipitario di Lluís de Vilarrasa
Indice degli autori

Rialc