Rialc
Rao 199.2

            Lluís de Vilarrasa






    1      Començ de cas me porta pensamen
    2      novell e gran en mi causant amor,
    3      ab que s’es fet de ma pensa senyor;
    4      car jo pensan vench a perdre l’esmen
    5      de tota res sino d’aquest pensar
    6      que·m crex desig e·m lunya tot esper
    7      sino lo falç que·m fonya lo voler;
    8      per que m’esforç a tots jorns mils amar.

    9      Si com lo foch s’ensen ab bufament
    10     que de molt poch se fa gran e major,
    11     l’esmaginar m’a fet semblar millor
    12     tot ço d’on l’alt ha pres comensament,
    13     e creixen l’alt doble·m l’imaginar
    14     e ’bduy ensemps tostemps se fan crexer
    15     en els mateys transforman mon esper;
    16     per que m’esforç a tots jorns mils amar.

    17     Yo·m sent d’amor al cor un sentimen
    18     que·l poch esper ensemps ab la temor
    19     e molts suspirs no quitis de dolor
    20     ne tots los mals d’amor complidamen
    21     no son bastants a ffer me desigar
    22     ma libertat ne cobrar franc poder,
    23     ans so conten com veig que no·s pot fer;
    24     per que m’esforç a tots jorns mils amar.

 

 

 

Ed. Jaume Turró, Rialc 2000.

Mss.: JLNP. Base: P. || 4 perdre] pendre N. — 7 falç] flach JL, fflach (con la prima f cancellata) N;  fonya lo] ferial JLN. — 8, 16, 24 mils] mils (corretto in mes) N. — 11 semblar] semblant JLN. — 12 d’on l’alt ha pres] dun ha ell pres JL, dun a ell pres (dun corretto in dona) N, de que lalt ha P. — 13 creixen] crehent JL, creent (corretto in crexent) N; l’imaginar] lesmaginar JN, lesmeginar L. — 14 e ’bduy] Abduy JL, Abduy (corretto in Abdos) N, Quebduy P. — 15 transforman] transformat JL, trans fformat (con la prima f cancellata) N, trasforman P. — 22 ma libertat] Mas liberalitat P.

 

Incipitario di Lluís de Vilarrasa
Indice degli autori

Rialc