Rialc
Rao 199.11

            Lluís de Vilarrasa


    1      Tant yo no pens que ya no puch entendre
    2      per que us volets vos, Amor, sforsar
    3      en fer a mi una tal don’amar
    4      que mon voler no volgues en grat pendre;
    5      car, si u feu vos per mostrar senyoria,
    6      major poder, de cert, haveu mostrat
    7      en subjugar un cors tan rabellat
    8      com es aquell qu’es en ma bell’aymia.

    9      Mes, si per ço me feu vos tant attendre,
    10     per veure com me sebre comportar,
    11     Amor, Amor, volets hi mal pensar,
    12     car lonch anuig tot hom fa desetendre;
    13     ne ’s hom al mon que, per vostre que sia,
    14     que de mos mals ell pensas la meytat,
    15     que tost de vos no vull’esser lunyat,
    16     car ya soffrir tal vida no voldria.

    17     E si u feu vos per voler me compendre
    18     com he volgut en vos tant ergullar
    19     que la millor haja gosat triar,
    20     no u fassau no, car vos m’o fes empendre.
    21     Amor, de cert, oblidar no us deuria,
    22     car yo sens vos may haguere gosat.
    23     Be u sabeu vos que me n’ha Deu forsat,
    24     car tal com es per tal yo la tenia.

    25     E donchs, Amor, no·m fassau pus despendre
    26     lo temps en va sens no m’a proffitar,
    27     car temps perdut james no·s pot cobrar
    28     ne vos d’uymes no me’n poriets rendre.
    29     Per que us soplich que ço qu’esser hauria,
    30     d’och o de no lo que ’urets acordat,
    31     ffeu que tantost sia desempetxat,
    32     que tal me trop que·l no per be·m vendria.

    33     Amor, amor, de vos saber volria
    34     vostre voler per que tal es stat
    35     en fer a mi tant viure desamat
    36     de la qu’am mes que dir yo no us poria.

    37     Vostr’es Luys, que d’altra no seria,
    38     Bon’e millor, que cert be u ha mostrat
    39     que ’b tal raho d’amar no s’es leixat,
    40     mes ya d’uymes leixar no se·n poria.

 

 

 

Ed. Jaume Turró, Rialc 2000.

Mss.: LN. Base: L. || 2 volets] voleu N. — 4 grat] gran (corretto in grat). — 16 voldria] volria N. — 30 que ’urets] queureu N. — 37 Vostr’es] Vostre N.

 

Incipitario di Lluís de Vilarrasa
Indice degli autori

Rialc