Rialc
Rao 199.10

            Lluís de Vilarrasa


    1      Sobresdamor m’a tret de libertat
    2      dan me senyor qui no s’o te per dit,
    3      car tot esforç en mi·s disminuyt
    4      per fer mostrar ma bona voluntat;
    5      qu’en als no pens de dia ne de nit
    6      mas que sabes com so d’amor forçat;
    7      qu’apres d’aço tot l’als no·m sera greu,
    8      mas, qui pot dir, que mon voler no creu?

    9      Sobresdamor m’a ja del tot sobrat,
    10     pus tots sos mals jo prench en gran delit
    11     e mos desigs en un a tots unit
    12     rompent en mi natura hi calitat,
    13     que mi mateix la lengua m’a fallit
    14     e tots mos gests, com be no han mostrat
    15     los mals que pas per dona qui·m descreu;
    16     mas, qui pot dir, que mon voler no creu?

    17     Sobresdamor en aço m’a portat
    18     que tot quant es mire com adormit,
    19     car jo tostemps ab hulls del sperit
    20     veig ço que pens qu’es mon be desigat;
    21     mas †tots lo frets† qu’amor may ha sentit
    22     en creura mi cascu sera trobat;
    23     mas jo fare que·ls me creuran en breu;
    24     mas, qui pot dir, que mon voler no creu?

 

 

 

Ed. Jaume Turró, Rialc 2000.

Mss.: JLNP. Base: P. || 4 fer] ferm JLN. — 6 forçat] tractat JLN. — 7 tot l’als] apres JLN. — 10 gran delit] grans delits (con la s di grans espunta) P. — 11 unit] unjts P, units (con la s cancellata) N. — 12 rompent] Rompan P; natura hi] natura JL, natura (corretto in natural con l’aggiunta di una -l) N. — 13 que] Vers JLN; m’a] ha JL, a N. — 15 los mals que pas] Los bens que sent JLN. — 18  mire] mira JLN. — 19 hulls] ull, JN vylls L. — 20 qu’es] que N. — 21 mas tots lo frets] E tots los fets JLN; may] noy JN; sentit] sentits P. — 22 cascu] cascun JLN;  trobat] torbat (con r cancellata) N.

 

Incipitario di Lluís de Vilarrasa
Indice degli autori

Rialc