Rialc
Rao 197.2

            Francesc Vilalba


    1      Ans que la lum mostras lo primer dia
    2      de l’Infinit per obra singular,
    3      vos excellis, sancta verge Maria,
    4      car del peccat que l’home fet havia
    5      exhemta fos sola vos sens par.
    6      En aquell punt Deu vos hague remuda,
    7      per ço que ’n Ell es tot un temps egual.
    8      Apres molts anys quant l’ora fon venguda
    9      vos mereixques sens mal ser concebuda,
    10     que ’n vos may fon peccat original,
    11     segons escriu lo gran doctor Asquot,
    12     al dit del qual res contradir no·s pot.

    13     Lo Pare Deu per natura humana
    14     trames lo Verb. Son Fill, Deu verdader,
    15     pres carn de vos, de puritat fontana,
    16     pura sens mal, carn presa de sent’Ana,
    17     sens lo peccat original primer.
    18     D’aquella carn nos ha dat en memoria
    19     lo sagrament del precios seu cos,
    20     del qual tenim, contra los mals victoria,
    21     e per aquell havem la sua gloria
    22     e ’n paradis celestial repos.
    23     Promes nos ha que resuscitarem
    24     e del cos seu eternal vida ’urem.

    25     Donchs aquell cos, qui tals gracies dona,
    26     esser no pot de carn infecta pres.
    27     Deu ser sens crim, qui los peccats perdona,
    28     e poderos, qui merits reguardona,
    29     car lo Senyor ha de valer molt mes
    30     si mare fon per Fill james honrada
    31     segons lo grau o lo merexer seu.
    32     Per vostre Fill sou vos mes exalçada,
    33     car per Aquell, Deu vos ha preservada
    34     perque de vos prengues carn son Fill Deu.
    35     Y axi u conech la mare de sent Johan
    36     qu’ereu vos prenys de l’eternal Deu gran.

    37     Paraules son de la sacra Scriptura
    38     que l’arbre bo fa molt bo lo seu fruyt,
    39     e l’arbre mal, per sa mala natura,
    40     fa mal lo fruyt, que res bo no procura
    41     ni fa profit, tant es de virtuts buyt!
    42     Dona·ns senyal de clara conexença
    43     que per los fruyts los arbres conegam.
    44     Negu pot fer contra la lur naxença,
    45     que cascu fa sens alguna fallença,
    46     segons quin es lo seu fruyt que·l vejam;
    47     nostre Senyor de sa boca u ha dit
    48     per sent Matheu en l’Evangeli scrit.

    49     L’arbre y el fruyt, puix son d’una manera,
    50     tota sou tal com Jesus, vostre fill,
    51     foch sens cremor com feu la gavarrera,
    52     car en tot cas sou estada sancera
    53     passant los fets sens encorrer perill.
    54     Pena de ley per vos james fon feta,
    55     car vos no sou subjugad’a les leys,
    56     perque Deu ver vos feu en tot perfeta
    57     y ans que us creas vos tenia preleta,
    58     car mare sou de Deu, senyor dels reys.
    59     Per que devem creure tots fermament
    60     que·l vostre cors fon fet molt purament.

    61     Los sancts doctors han dit en laor vostra
    62     complidament, ab tota veritat,
    63     exemples molts e la raho que u mostra,
    64     car verge tal com vos, senyora nostra,
    65     devia ser coneepta sens peccat.
    66     Aquells beneyts son estats nostres guies
    67     per declarar los fets passats antichs
    68     ab grans rahons, provant per veres vies.
    69     Y avem tots vists miracles en tals dies
    70     de llamps del cel ferir los enemichs.
    71     Ya los mals turchs se foren convertits
    72     y els obstinats estan pus endurits.

    73     Vostres devots prenen per gran estrena
    74     lo ver parlar de l’angel Gabriel
    75     quant ell vos dix: «Ave, gracia plena»,
    76     notificant que may fos en la pena
    77     original ny en altre mal cruel.
    78     Los indevots tots dien lo contrari
    79     perqu’atorgar no volen la raho.
    80     Si aci sera algun tal adversari
    81     que de combat sia prou voluntari,
    82     puix sia hom de ma condicio,
    83     yo, defenent, lo combatre fins tant
    84     que muyra l’u o·s desdigau plorant.

    85     Per abreujar e no fer inventari
    86     ni gros proces d’aquesta questio,
    87     en cas qu’ell fos major que lo rey Dari,
    88     li dich que ment axi com a falsari,
    89     e que diu fals e molt gran tracio.
    90     Si sera ’ci, vingua, passe davant,
    91     e prenga prest per guatge lo meu guant.

    92     Reyna dels cels, de Deu primer sacrari
    93     on reposa per incarnacio,
    94     e·ntra y ixque sens rompre·l santuari:
    95     la vostra carn es pur reliquiari,
    96     car pura fon vostra concepcio.
    97     La qual yo crech, y en ella contemplant,
    98     haure los dons de Deu l’Espirit Sanct.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 521.

È una risposta al llibell IV dell’Obra de la Sacratíssima Concepció di Ferran Díeç (cfr. 49.1).

 

Incipitario di Francesc Vilalba
Indice degli autori

Rialc