Rialc
Rao 189.2

            Joan Verdanxa


    1      Pont del gran cel, de parahis escala,
    2      verger tot sol en clos de paret noble,
    3      vos navegas aquella richa bala
    4      del gran tresor obrat dins vostra sala,
    5      d’on se paga rescat de tot lo poble.
    6      La fertil nau portant lo pa de vida
    7      de terres luny del cel imperial.
    8      Vos fes finit a l’Infinit sens mida,
    9      preconitzant ab gran publica crida
    10     lo gran repos e pau universal.

    11     Tan altament alças de fe l’antena
    12     quant Gabriel vos porta l’ambaxada,
    13     que, consentint, obris dels cels la mena.
    14     Deu concebes enclos dins vostra cena
    15     d’on pres la carn de vostra carn sagrada.
    16     Vos esperas ab ferma esperança
    17     l’eternal Rey, ver Deu hy vostre Fill.
    18     Vos lo paris, de vos pres la senblança,
    19     mare li sou, hi verge sens dubtança,
    20     lum de les lums hi clarejant espill.

    21     La caritat dins vos fonch tan intenssa,
    22     que·l Fill de Deu, qui tot lo mon amanta,
    23     contenta fos que, ab dolor inmenssa,
    24     per fer liberts als catius de remença,
    25     sofferis mort ensemps hi pena tanta.
    26     De vos morir, ab voluntat molt ferma
    27     prompta us mostras, si fos estat mester.
    28     Vostra dolor en tal grau se refferma.
    29     Pus excellent a vos, martir, conferma
    30     la nostra fe, tenint lo grau primer.

    31     Temprança gran vos tingues per cambrera,
    32     la voluntat per vos se governava,
    33     gran fortitut de vos fon la faldera,
    34     de les virtuts portaveu la bandera,
    35     l’estat prudent justicia guiava.
    36     Tant fos humil, que us estima serventa,
    37     d’on obtingues de senyoria el grau.
    38     Als peccadors estau tostemps attenta.
    39     Lo vostre nom a tot l’infern destenta.
    40     En parahis se fa lo que manau.

    41     Resplandor tal donava vostra cara,
    42     que·l gran Dionis vos confessa deessa.
    43     Vos sou govern que lo perdut repara,
    44     castell segur que nunqua desempara,
    45     dels crestians la singular princessa.
    46     Del gran Jacob vos sou la gran estela
    47     y de Moyses lo rubrum inflamat.
    48     Ans que nasques, portas estesa vela
    49     d’us de raho, ab encesa canela,
    50     y no us taqua l’original peccat.

    51     Puix de vos pres l’eternal Deu la tela
    52     d’on se cobri de la humanitat,
    53     a l’enemich que soven me repela
    54     vos destrohiu, que ma virtut se gela,
    55     mon flach enginy restant fortifficat.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 275.

È una risposta al cartell ordinato da Bernat Fenollar (cfr. 60.9).

 

Incipitario di Joan Verdanxa
Indice degli autori

   Rialc