Rialc
Rao 189.3a

            Joan Verdanxa


    1      Estel molt clar, hom d’estat e valia,
    2      vostres amors havia yo pagar;
    3      si sou absent del que plaure us solia,
    4      gens per axo ma part que prevalia
    5      sentencian deviau agreujar.
    6      Si·ls vostres ulls d’esser absent se dolen
    7      y ab descans dels amichs que be us volen,
    8      contant los mals que axi contar se molen
    9      de bon conort vos farem tots servey.

    10     La mia part, a qui be vol entendre,
    11     molt clar se veu per merit de proces,
    12     per tal as8i no·m cure pus stendre
    13     si be los ulls us poran prou defendre
    14     devant aquell a qui sera comes.
    15     Perque usant del que dret acompanya,
    16     de vos m’apelll y de tal jutjament
    17     al molt subtil joyell de nostra Spanya,
    18     lo Gay Saber com a mes entenent.

    19     Apostol donchs segons la ley ordena,
    20     vos me otorgau y reverencials
    21     per deduhir lo que·l fur determena
    22     ab judicem lo qual sab com se mena
    23     glosa y test de leys y decretals.
    24     D’enginy sobtil, lo qual be clarifique
    25     lo qu’es duptos no sens molta claror,
    26     mas per sguart del que be testifique
    27     d’asso requir y ma carta publica
    28     per lo recort de l’ sdevenidor.

 

 

 

Ed. Francesc Pelagi Briz, Llibre intitolat «Jardinet de Orats», Barcelona, s.e., 1868, p. 91.

8 contar] con contar.

 

Incipitario di Joan Verdanxa
Indice degli autori

Rialc