Rialc
Rao 145.1

            Lluís de Requesens


    1      Ans de molt temps veureu los confesos
    2      morir a colps per pagueses que dien,
    3      e quant an dit xufen se·n e se·n rien,
    4      e son tots tals menors, prehiquados.
    5      E troben se ab gent que es grosera
    6      que·ls fan creure tot contre veritat;
    7      mas, quant veuran lo mal lur e barat,
    8      obs los sera que muden de manera.

    9      Mirau que ffan confesant a les dones.
    10     Dien si an fet pler a nengun hom.
    11     Si dien hoch, dien que no son bones
    12     e que per so perdran lo lur renom.
    13     Hoch mes avant que per aquel peccat
    14     Deu no les vol acullir prop de si,
    15     e ffan tant mal e senbren tant veri
    16     que tal peccat no·l veuran perdonat.

    17     Ver es e sert la dona que s’esta
    18     de fer per hom, viu en peccat mortall,
    19     car prese·s mes que si ffeye lo mall
    20     e menyspressa aquella qui ho ffa.
    21     Vivint axi viu en peccat d’ergull,
    22     e com se mor de so pas no·s penit,
    23     e lo peccat porte se·n l’esperit
    24     dins en infern hon Balsabuch l’acull.

    25     E la qui fa so de que l’om a pler
    26     viu en peccat mas farta l’apetit,
    27     pren sa pena e dexa lo delit.
    28     Aquest peccat paradis li fa ’ver,
    29     car lo peccat, com es a part possat,
    30     li fa pensar l’anuig que Deu n’a ’gut.
    31     Aso pensant, lo peccat remogut,
    32     virtut li·n ve qu’a nom homilitat.

    33     Muyren, donques, aquets enganados
    34     que van dient que les dones tals sien,
    35     que ’xi dient en infern les envien
    36     e tolen los hu dels delits milos.
    37     Aquets aytals prech Deu que mala fi
    38     puguen els fer e·l diable·ls se·n port
    39     l’arma e·l cors, e que tot lur deport
    40     mentre viuran sia poch e mesqui.

    41     A vosaltros qui teniu lo cami
    42     de paradis, prech Deu que vostra sort
    43     ffas’aribar les altres a tal port,
    44     mas lunyant vos gran tros de Puigdalfi.

 

 

 

Ed. Jaume Turró, Rialc 2000.

Ms.: N. || 40 sia] çia.

 

Incipitario di Lluís de Requesens
Indice degli autori

Rialc