Rialc
Rao 138.9

            Francesc Prats


    1      La vida sens terme excellent i cara,
    2      cristiana pensa, en mi es la porta
    3      hon entrant se mira la resplendent cara
    4      de Crist, Deu e home, qui, ab pena cara,
    5      repara la culpa que Adam nos porta.
    6      Veuras, en la Cena, Ell, blanch alabaustre,
    7      voler que els Apostols li sien sepulcre,
    8      e apres, en l’horta ab dolor molt aspra,
    9      de sanch tot decorre, venut ab pochs timbres,
    10     e com la vil turba, lexat pels seus orfe,
    11     ab insult lo baten sobre los espondils.

    12     Veuras com lo porten, ab stranya cura,
    13     en casa de Anna. Contempla donchs ara
    14     Aquell qui es centre, de penidents cura,
    15     a qui edifica en Paradis cura,
    16     Isach tant benigne, offert sobre l’ara.
    17     Ab tumor nefanda mira els juheus ardre
    18     e vil sinagoga, infernal Estrangol,
    19     freda i mes dura que no lo fort jaspis,
    20     com cridant l’incusen de iniqua secta,
    21     e per la resposta lo Fill de Deu, Fenix,
    22     reb dura galtada per hom bax e simple.

    23     En casa del bisbe Cayfas, lo muda
    24     Anna, pres ab corda, com si fos un ladre.
    25     Als folls qui l’increpen te le lengua muda
    26     l’eterna Paraula, e mes dins la muda.
    27     Lo poble judaych, com rabios, ladra;
    28     de mort lo fa digne, e posats en cercle,
    29     tan fers colps li donen que tant com la ungla
    30     no te de carn sana, e cascu d’ells asma
    31     a Pilat portar lo, perque en lo teatro
    32     a creu lo condemni. Digne de tal sella,
    33     Ell callant y manso axi com la tortra.

    34     Veuras la gent mala que a Jhesucrist cassa
    35     i davant l’hipocrit Pilat infeel mena,
    36     pero que la vida d’aquest mon li casse,
    37     e fel y vinagre mixta dins la cassa
    38     circa d’una mina, de horrible mena,
    39     beure li ordenen, e lo pretor, silva
    40     d’engan, y vertible com fulla de nepta,
    41     mort li denuncia i, tret fora el porxo,
    42     ab creu sobre els muscles, estret fort ab vincle,
    43     mes horreu de veure que mesell o cancer,
    44     per colps e ferides de verd e blau mixte.

    45     La primera dona y de Adam costa,
    46     induynt lo, erra leugera y presta.
    47     E la Verge mira, pujant l’alta costa
    48     al Munt de Calvari, al Fill que tant costa.
    49     Quant li es possible, ajuda li presta
    50     e lo fust abrassa, amargos absinci,
    51     dient: Fill e Pare!, dels juheus scandol,
    52     sia ab Vos yo, trista, en creu digne cofre.
    53     Hoiu com plorosa canta planyents hymnes
    54     perso que lo poble, de l’Acheron fluvi
    55     dividint lo amnes, traguen de l’Egipte.

    56     Los saigs furibundos, pus avars que Mida,
    57     a Jhesus despullen e lo fust de palma
    58     trauquen ab barrina, e algu no mida,
    59     e perso los brassos tiren fora mida
    60     i los peus li claven y cascuna palma.
    61     Foradant la roca ab tallant escarpre,
    62     en alt lo Crist leven y verda com vidre
    63     te la carn sagrada. D’on la Genetrice
    64     en la fas ensenya color de berille,
    65     e hou que el deixeble com a fill accepte,
    66     mel pren turbulenta en loch de blanch sucre.

    67     L’anima tranquilla la dolor amara
    68     de Nostra Princesa, mirant lo registre
    69     ahon es la pauta dels penidents. Mare,
    70     per cristians prega, trista y amara,
    71     ab sanch aspergida, los humils registra.
    72     Eli, Eli, erida lo Christ. El gran Febo,
    73     demostrant la pena, obscura la metxa.
    74     Clarament se veuen les filles d’Atlantis,
    75     en Aries signe essent lo Apollo.
    76     dia es de Pasqua y la hora sexta.
    77     De tanta maravella y novell eclipsi
    78     Athenes s’espanta e los mathematics.

    79     De la creu, als pobles que Mahomet regla,
    80     Mare ensemps y Verge, esteneu la cinta
    81     en lur mar, y vegen que no tenen regla,
    82     e aixi, Senyora, coneixent la regla,
    83     faran de lurs brassos al Crucifix cinta.

    84     Pensa cristiana, posada ab lo sifo
    85     sots la creu, pren aygua, [no et fretura canter],
    86     ab cruor mesclada, e no com la nespla,
    87     te sia la boca, per verdor acerba.
    88     Restaura·t, restaura·t del cruel Estigi,
    89     e del fer Centaure entendras l’enygma.

 

 

 

Ed. Gaspar Munar i Miquel Pascual: Francesc Prats, Llibre de Contemplació, Palma, Font, 1985, p. 1.

È il vers che precede l’opera della Devota Contemplació (138.1a).

 

Incipitario di Francesc Prats
Indice degli autori

Rialc