Rialc
Rao 138.6

            Francesc Prats


    1      De stupor compres, en lo novell temple
    2      i cenacle gran, Jesus, so entrat,
    3      mon Deu poderos. I aqui contemple
    4      l’eternal Saber qui ens dona exemple
    5      de investigar sols la veritat.
    6      Mir com a la Ley Vella dones terme
    7      e introdueys l’Evangelical,
    8      figura passant, inculta i erma,
    9      per jui cavillos que el jueu hi ferma,
    10     terrestre i baix e tot literal.

    11     Mir pa de forment tenir Tu, Christ Deu,
    12     en sagrada ma, aquell beneint.
    13     hoig te proferir ab divinal veu,
    14     sobre lo holocaust: aso es lo cos meu.
    15     Acte marvellos! A tu obeint,
    16     tal oracio havent proferida,
    17     sols en Tu conec transubstanciat
    18     lo pa, en virtut de excellent vida.
    19     Poder es immens que no el compren mida.
    20     D’on nostre sperit n’es refocillat.

    21     Aristotil vol provar ab raho,
    22     princep nomenat de Filosofia:
    23     transubstanciar o conversio,
    24     que sols generant o ab corrupcio,
    25     o diminuint o alterant sia
    26     o per augmentar o, cert, perque es muda.
    27     Sis modos coneix, per tal obra fer.
    28     Lo sete no sab. La via ha perduda,
    29     perque es divinal i de Tu vinguda.
    30     Entendre no es pot, sens creure primer.

    31     La corrupcio, ab ferma instancia,
    32     generar retrau, i del tot oblida.
    33     call lo filosof de la petulancia.
    34     Car lo cos beneyt en que la substancia
    35     del pa conexem esser convertida,
    36     que sia abans, no es podra negar,
    37     que lo convertit. Donchs, lo esser nou
    38     en cosa no es reb. D’on lo generar
    39     de tal Sagrament se veu apartar,
    40     i el saber huma, sens la fe, en remou.

    41     Actualment veym materia alguna
    42     en los dos extrems, del pa i el cos teu,
    43     no romandre en res que sia comuna.
    44     de hon se fa jui que resta immune
    45     de corrupcio. Ni augment si veu,
    46     com no altre es lo cos divinal,
    47     major ni menor que es en lo cel.
    48     aquell qui ab la fe vol tenir cabal,
    49     e baix lexa els senys, fet angelical,
    50     veu ab que i com, guiat ab just zel.

    51     No es alterat ni diminueix
    52     lo pa ni lo cos de Tu, Deu i Hom.
    53     D’alterar parlant, si be es difineix
    54     la tal diccio, i dintre es conex,
    55     limitant aquell per atenyer com
    56     lo esser del pa no en altra manera
    57     se ha que d’abans, com tot convertit
    58     es e no es tal, perso, no s’altera.
    59     Entendre tal pas jocunditat mera
    60     dona, contentant l’humil esperit.

    61     Jesus Redemptor, mir te sobre l’ara,
    62     e no davallant, del cel en la terra
    63     ne el loch derencleys que ocupes ara.
    64     Obra es d’Infinit qui creure ens prepara
    65     tan gran veritat, perque james erra.
    66     Donchs, multiplicar lo cos teu sagrat
    67     en diversos lochs, essent, tottemps, u,
    68     sopleix lo poder qui no es limitat
    69     i no es contradiu. Aso es veritat
    70     qui es sobrepujant l’entendre comu.

    71     No naturalment lo pa es converteix
    72     en la tua carn, perque abduy han fi.
    73     El poder immens axi es regoneix
    74     que el pa i el cos sanct aquell obeyex.
    75     E, concomitant, ab ell es aqui.
    76     Lo cos es present per sola virtut
    77     del que es proferit per lo sacerdot
    78     lo teu loch tenint. I est conegut
    79     en hun sol instant, hon es dessabut
    80     qui el parer segueix de natural vot.

    81     les dimensions no les contemplam
    82     de Tu, Jesucrist, seguint tal proces.
    83     Del que era pa les consideram
    84     e aqui, Senyor Jesus, t’adoram
    85     sots los accidents d’aquell qui no y es.
    86     Present est aqui ver i realment
    87     i presencial i als cels circumscripte.
    88     Axi hu creu lo just i obedient,
    89     humil i devot i en res no dissent,
    90     ab creure, apartat del obscur Egipte.

    91     Crees de no res en ens existent,
    92     Senyor, cascun jorn. Ab sola paraula,
    93     transustancies, en lo sagrament,
    94     de un positiu qui es pa de forment
    95     en excellent carn, en sagrada taula.
    96     En l’hostia est i no ab la statera
    97     de esser mensurant mes sols de substancia
    98     e la quantitat hi es vertadera.
    99     Veu se que es axi ab la fe primera,
    100    ton esser seguint, per concomitancia.

    101    Jhesucrist, mon Deu! L’inflat qui prospera
    102    tot presumptuos, abrassant jactancia,
    103    repren lo Senyor, i no es torna fera.
    104    com fa dir aso veja la manera.
    105    No squivi lo parlar qui no te elegancia.

    106    O port de repos, centre i spera,
    107    on tota virtut ha presa estancia,
    108    Mare de Jesus, fes que persevere
    109    en loar ton Fill, seguint la carrera
    110    de ver cristia, i sens arrogancia.

 

 

 

Ed. Gaspar Munar i Miquel Pascual: Francesc Prats, Llibre de Contemplació, Palma, Font, 1985, p.110.

 

Incipitario di Francesc Prats
Indice degli autori

Rialc