Rialc
Rao 120.1

            Mossèn Navarro


    1      Si be d’amor me clam sovent
    2      e dich los mals que tots jorns sent
    3      per ben amar,
    4      no pens algu que seperar
    5      me puxa ni d’amor lunyar
    6      un petit pas;
    7      car lo saber en aquest cars,
    8      per lo voler, m’es tan escars
    9      que yo no sse
    10     lexar lo mal ne pendre·l be;
    11     he conech ço que mils me ve,
    12     mas no puch fer
    13     negun contrast a mon voler,
    14     ans m’es forçat a mon parer
    15     de consentir
    16     en lo meu dan, sens contradir,
    17     e mon voler axi seguir,
    18     com he ja dit.
    19     Per que, de çert, mon esperit
    20     en ben amar troba delit
    21     e gran repos,
    22     mas costa car a tot lo cors,
    23     car yo no ssent junta ne os
    24     dintra ma pell
    25     que no·s desjunt e·s descapdell
    26     quant yo no puch metre consell
    27     en ma dolor.
    28     Axi vatg de mal en pigor
    29     volent seguir tan gran error
    30     e vanitat
    31     com es amar, yo desemat.
    32     Amor ho fa, que libertat
    33     e seny me tol,
    34     e fa muntar en tan alt vol
    35     mon pensament que jens no vol
    36     considerar
    37     ne sol un punt ymaginar
    38     qu’es perdre temps e vanegar
    39     ço que yo pens,
    40     perque·ls desitgs son differents
    41     e los volers no jens contents
    42     ne d’un acort.
    43     Mes a mos mals es gran conort
    44     quant pens qu’es de tan alta sort
    45     la que tant am,
    46     que los millors pren lo seu am
    47     e de llur dolor ne reclam
    48     no li sove.
    49     Axi m’alçiu, axi·m soste
    50     Amor, que seguir me cove
    51     per tan fort pas;
    52     car yo be sse qu’en aquell cars
    53     hon ma vida fara·l trespas
    54     que·s diu morir
    55     Amor me covendra seguir
    56     e d’amar no·s pora desdir
    57     mon pensament.
    58     No sse per que tal perdiment
    59     en mi matex vul he consent
    60     sens fer contrast,
    61     pus que m’es luny l’amoros past
    62     e·l me deffen un cos tan cast
    63     e d’amar fret
    64     qu’Amor james, ab son pertret,
    65     d’onest pensar no l’a sostret
    66     per negun torn.
    67     Crema sens fum la nit he jorn
    68     dintre mon cors un sacret forn
    69     d’amoros ffoch,
    70     que dins la pensa te son loch
    71     e per las venas poch a poch
    72     lo cors m’ançen;
    73     de que lo cor se romp e·s fen
    74     desigant ço que mes deffen
    75     la que servesch.
    76     No ha poch temps que la seguesch
    77     ab tal amor com depertesch
    78     en aquest lay,
    79     mas com ma vida pren esmay
    80     e l’esperit no troba spay
    81     dins lo meu cors,
    82     lo mal que pas dir no li gos,
    83     tement yo perdre lo repos
    84     del pratichar.
    85     Mas Fortuna, qui sol mudar
    86     sovint estats he cambiar
    87     de temps en temps
    88     voltant la roda pels estrems,
    89     de pratichar abduys ensemps
    90     nos met a part.
    91     Si es mon dan veure us a tart
    92     ho mon profit, per negun art
    93     no·n trop lo ver,
    94     mas yo be sse que·l gran plaher
    95     que pratichant solia haver
    96     honestament
    97     d’amar la yo per accident,
    98     e de mos mals generalment,
    99     fou ocasio.
    100    E si fos tal ma condicio
    101    que·m seperas e ’n opinio
    102    mudar pogues,
    103    del mal que pas yo tant acçes,
    104    estant absent fora deffes:
    105    es a mi çert.
    106    Mas, per poblat he per desert,
    107    com no la vetg mon cor se pert
    108    seguint amor;
    109    per ço s’agreuge ma dolor
    110    e ’stant absent es molt pigor
    111    lo meu affany.
    112    Dol se de mi qui no m’atany
    113    e ço que pas no ssent ni plany
    114    qui·m deu amar:
    115    per ço mon lay li vul mostrar,
    116    e, si mos mals vol escoltar
    117    e mi no creu,
    118    prech he suplich l’amoros deu
    119    qu’en tal dolor la met’en breu
    120    com yo soffir.

 

 

 

Ed. Albert Lloret, Rialc 2001.

Mss.: O2, pp. 347-350, P, ff. 308r-309v. A P hi ha tres vv. menys que a O2: manquen 70 i 74, i 72 s’aglutina amb 71 (Per las venas poc a poc lo cors mençen / tant lo cor me romp em fen / la que servesch). Base: O2  || 4 no pens algu O2] Negu nos pens P. — 5 ni d’amor O2] damor ne P. — 6 un petit O2] io sol vn P. — 18 he ja O2] ja he P. — 19 de çert mon esperit O2] lo cor e lesperit P. — 20 troba O2] prenen P. — 23 ssent O2] se P. — 29 seguir tan gran O2] io segujr tal P. — 34 e fa muntar O2] Em fa pugar P. — 41 jens O2] pas P. — 44 qu’es P] es O2. — 46 que O2] E P; lo seu am O2] ab son am P. — 47 ne O2] me P. — 52 car yo be sse O2] E io be sent P. — 53 hon ma vida fara·l trespas O2] que ma vida fara altra pas P. — 59 he O2] ne P. — 61 pus que m’es O2] Pus mes tan amb la s de mes afegida a la interlínia P. — 63 d’amar O2] damor P. — 65 pensar O2] pensos P. — 67 Crema] E crema O2 Creme P; la O2] de afegit a la interlínia P. — 68 cors O2] cor P. — 70 manca P. — 71 e per O2] Per P. — 73 de que O2] tant; cor P] cors O2; se romp e·s O2] me romp em P. — 74 manca P. — 76 seguesch O2] seruesch P. — 77 amor O2] dolor P. — 80 l’esperit P] lo meu cor O2. — 81 dins lo meu O2] dintre lo P. — 82 lo mal O2] Los mals P. — 85 mudar O2] girar P. — 86 sovint O2] tots lo P. — 87 de temps en O2] mudant lo P. — 89 de pratichar O2] del praticant P. — 90 nos O2] me P. — 94 sse que·l gran plaher O2] sent en lo perlar P. — 97 la O2] vos amb la s afegida P. — 98 e de O2] de P. —100 E si fos O2] E fos P. — 101 que·m] Que O2 P; seperas e ‘n opinio O2] seperar dopinjo P. —104 estant absent P] E de mos mals O2. — 105 es O2] bes P. — 106 he O2] ho P. — 114 deu O2] den P. — 115 mon lay li vul O2] li vull mon lay P. —116 vol O2] vos P.

4 seperar O2] saparar P. — 5 ni d’amor O2] damor ne P. — 7 saber O2] seber P. —­ 8 tan O2] tant P; escars O2] scas P. — 9 yo no sse O] io no se P. —11 he O2] e P; que O2] quj P; ve O2] ue P. — 12 puch O2] puix P. — 14 forçat O2] forsat P; parer O2] perer P. — 23 yo] jo O2 P. — 24 dintra O2] dins en P. — 26 quant yo O2] com jo P. — 28 vatg O2] vaig P. — 30 vanitat O2] venjtat P. — 31 yo desemat O2] io desamat P. — 35 jens O2] gens P. — 37 ymaginar O2] imaginar P. — 38 vanegar O2] vaneiar P. — 39 yo O2] io P. — 40 perque·ls desitgs son differents O2] Car los desigs son diferents P. — 44 quant O2] com P; tan O2] ten P. — 49 alçiu O2] auçiu P. — 51 tan O2] ten P. — 52 cars O2] cas P. — 58 sse O2] se P. — 59 matex vul O2] meteix vull P. — 62 deffen O2] defen P. — 65 no l’a O2] nol ha P; sostret P] sosret O2. — 66 negun O2] degun P. — 67 he O2] e P. 68 dintre O2] de dins P; sacret O2] secret P. — 69 ffoch O2] foch P. — 71 poch a poch O2] poc a poc P. — 72 m’ançen O2] mençen P. — 77 com depertesch O2] quant departesch P. —  79 mas O2] Mes P. — 80 troba spay O2] trobespay P. — 83 yo O2] io P. — 84 pratichar O2] praticar P. — 85 qui O2] que P. — 86 estats he O2] stats e P. — 88 estrems O2] strems P. — 89 abduys O2] abduy P. — 92 negun O2] degun P. —  93 trop O2] trob P. — 94 yo O2] io P. — 95 pratichant solia haver O2] praticant soliauer P. — 97 yo O2] jo P. — 99 fou ocasio O2] fo occasio P. —100 condicio O2] condisio P. — 103 yo tant O2] jo tan amb tan afegit a la interlínia P; acçes O2] exces P. —104 deffes O2] defes P. — 105 çert O2] sert P. —107 com vetg O2] quant veig P; se O2] sa P. — 109 s’agreuge O2] sa greuga P. — 113 ssent ni] sent ne. — 115 vul O2] vull P. —116 escoltar O2] scoltar P. — 118 suplich O2] supplich P. — 119 met’en O2] metan P. — 120 yo O2] jo P.

Vedi altra edizione.

 

Incipitario di Mossèn Navarro
Indice degli autori

Rialc